Премини към основното съдържание

Индекси на цени на производител на международния пазар (2015 =100)

Динамичен ред: IND_NDM_PPI.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР, МАРТ 2024 ГОДИНА
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36 140.5 101.3 98.4
Добивна промишленост B 175.9 123.4 119.6
Добив на въглища B05 - - -
Добив на нефт и природен газ B06 - - -
Добив на метални руди B07 .. .. ..
Добив на неметални материали и суровини B08 187.5 99.9 101.3
Спомагателни дейности в добива B09 - - -
Преработваща промишленост C 138.8 100.7 100.3
Производство на хранителни продукти C10 137.1 99.3 92.9
Производство на напитки C11 133.2 100.0 112.6
Производство на тютюневи изделия C12 123.1 93.5 98.3
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13 123.9 100.2 98.0
Производство на облекло C14 139.7 99.1 103.2
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм C15 106.9 99.6 101.1
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16 138.4 100.2 95.8
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17 123.5 100.9 86.0
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18 110.2 100.0 101.6
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20 115.7 99.9 100.4
Производство на лекарствени вещества и продукти C21 127.7 99.8 98.2
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22 174.9 100.7 119.1
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23 155.9 99.0 100.7
Производство на основни метали C24 163.2 103.7 98.0
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25 135.8 100.2 98.5
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26 137.7 111.7 117.8
Производство на електрически съоръжения C27 135.4 100.3 104.0
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28 131.9 99.9 101.7
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29 122.9 101.5 101.9
Производство на превозни средства, без автомобили C30 102.4 101.2 100.8
Производство на мебели C31 122.4 100.3 107.7
Производство, некласифицирано другаде C32 119.6 99.5 98.9
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33 121.6 100.0 113.1
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D 185.2 109.7 61.2
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35 185.2 109.7 61.2
Продукти за междинно потребление MIG_ING 150.5 102.4 100.9
Енергийни продукти MIG_NRG 132.0 100.0 83.5
Инвестиционни продукти MIG_CAG 128.7 100.4 103.5
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG 124.4 107.2 101.8
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG 134.7 98.9 99.7

".." - Конфиденциални данни
"-"  - Няма случай
30.04.2024