Премини към основното съдържание

Дял на предприятията, реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия брой предприятия


ДЯЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯTA, РЕАЛИЗИРАЛИ НОВИ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ, НОВИ ЗА ПАЗАРА, ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Проценти)
Икономически дейности (КИД - 2008)
Групи по големина на предприятията според броя на заетите лица
2018
Общо 9.5
Индустрия1 10.2
Услуги2 8.7
 
10 - 49 заети лица 8.2
50 - 249 заети лица 12.8
250 и повече заети лица 21.0

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2020