Премини към основното съдържание

Устойчиво развитие на България 2005 - 2016

Публикувано на: 30.01.2019 - 11:00
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.

Данните са систематизирани в десет теми: „Социално-икономическо развитие; Устойчиво потребление и производство; Социално включване; Демографски промени; Обществено здраве; Промени в климата и чиста енергия; Устойчив транспорт; Природни ресурси; Глобално партньорство; Добро управление.

Основната цел на публикацията е да се оцени напредъкът към устойчиво развитие, базиран на целите и задачите, залегнали в стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз до 2016 година.

Публикацията е предназначена за широк кръг потребители: за органите и институциите, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, а също и за неправителствени организации и всички обществени кръгове, които работят активно в областта на тази проблематика.

Публикацията е двуезична (на български и английски език).

Изданието е печатно и на електронен носител.

Цена на печатното издание: 18.00 лева
Цена на електронното издание: 14.00 лева
Цена на комплекта: 25.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
 НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
 Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
 В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
 По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ