Премини към основното съдържание

Дял на иновационно активните предприятия от общия брой предприятия


ДЯЛ НА ИНОВАЦИОННО АКТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Проценти)
  2020
Иновационно активни предприятия Предприятия с продуктови иновации Предприятия с бизнес процесови иновации
Общо 36.2 22.8 25.8
По икономически дейности (КИД - 2008)
Индустрия1 41.0 26.3 28.5
Услуги2 31.5 19.4 23.2
По големина на предприятията според броя на заетите лица
10 - 49 31.1 20.4 21.5
50 - 249 50.5 30.0 37.4
250 и повече 76.8 41.1 64.1

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2022