Област Силистра


 
област: СИЛИСТРА (SLS)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 117 214 116 038 114 670 113 248 111 957
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 58 062 57 337 56 620 55 774 55 011
3 Население към 31.12. - жени (брой) 59 152 58 701 58 050 57 474 56 946
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.1 -6.8 -8.4 -9.0 -7.1
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.8 5.9 12.0 9.4 6.0
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.8 15.6 17.1 17.4 16.0
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 17.6 18.1 19.1 18.8
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.3 13.7 16.1 15.7 13.3
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 21 313 21 150 20 767 21 191 21 153
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 390 6 880 7 215 7 494 7 967
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 60.7 61.4 64.7 63.1 62.8
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 50.9 48.2 50.0 49.2 52.2
13 Коефициент на безработица (%) 16.0 21.3 22.4 21.8 16.7
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 898 9 276 8 191 7 444 6 533
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.8 15.1 14.4 16.4 18.5
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.4 52.5 53.1 50.3 46.3
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 34.8 32.4 32.5 33.3 35.2
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 442 452 455 461 491
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.8 26.9 26.9 28.2 29.2
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 13 045.1 33 471.8 31 667.3 28 803.3 32 685.3
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 169 853 176 278 165 673 252 705 146 529
23 Оборот (хил. лв.)* 1 500 118 1 545 183 1 568 777 1 722 334 1 662 296
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 838 168 798 684 796 705 850 765 831 640
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 256 978 303 510 313 680 339 039 344 837
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.7 91.8 91.9 92.1 92.4
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.2 7.0 7.0 6.6 6.4
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.0 1.1 1.0 1.2 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 57 57 57 57 57
32 Дължина на второкласните пътища (км) 147 147 147 147 147
33 Дължина на третокласните пътища (км) 302 302 302 302 302
34 Дължина на железопътните линии (км) 70 70 70 70 70
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. 613 ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. 20 40 ..
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 56.5 37.6 49.8 56.4 55.1
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 51.0 38.6 44.4 43.8 51.7
39 Жилищни сгради (брой) 39 402 39 416 39 424 39 438 39 432
40 Жилища (брой) 57 388 57 420 57 428 57 446 57 459
41 Места за настаняване (брой) 20 20 20 20 17
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 39 337 31 031 32 735 33 013 30 902

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".