Област Перник


 
област: ПЕРНИК (PER)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 130 240 128 696 127 048 125 456 123 770
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 63 735 62 915 62 062 61 250 60 413
3 Население към 31.12. - жени (брой) 66 505 65 781 64 986 64 206 63 357
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.7 -11.1 -11.2 -12.4 -11.6
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.3 5.3 5.3 4.6 5.3
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.0 18.4 18.5 19.4 19.2
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.6 19.4 20.2 21.1 20.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.4 17.4 16.9 17.9 17.7
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 254 27 239 27 164 27 560 27 148
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 392 6 719 7 063 7 514 8 449
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.6 69.6 71.0 72.7 70.7
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.7 60.4 61.6 62.5 61.9
13 Коефициент на безработица (%) 9.9 13.0 13.1 14.0 12.4
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 303 6 745 5 970 5 079 3 624
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.6 16.9 17.8 22.6 18.6
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 70.3 71.2 69.6 67.2 71.2
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 13.1 11.9 12.6 10.3 10.2
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 4 4 4
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 509 449 477 477 477
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.3 27.0 27.6 26.8 27.3
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 244 496.4 229 717.1 218 998.9 178 901.7 186 558.1
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 111 836 127 231 126 798 166 121 162 083
23 Оборот (хил. лв.)* 2 201 659 1 879 880 2 019 411 2 062 014 2 015 847
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 592 687 1 340 281 1 433 169 1 449 518 1 469 150
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 328 402 303 087 319 057 324 926 398 346
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 93.0 93.2 93.2 93.2 93.4
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.6 5.5 5.5 5.5 5.4
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 9 17 17 17 15
31 Дължина на първокласните пътища (км) 80 79 79 80 80
32 Дължина на второкласните пътища (км) 66 66 66 66 66
33 Дължина на третокласните пътища (км) 412 414 414 414 413
34 Дължина на железопътните линии (км) 116 116 116 115 115
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 397 .. 171 .. ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 15 .. 19 34 36
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 42.3 48.4 43.8 53.0 57.2
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 49.0 47.0 47.8 54.0 54.5
39 Жилищни сгради (брой) 61 838 61 889 62 019 62 126 62 215
40 Жилища (брой) 95 314 95 382 95 584 95 720 95 873
41 Места за настаняване (брой) 15 17 16 16 17
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 23 592 25 800 31 133 30 660 32 892

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".