Област Перник


 
област: ПЕРНИК (PER)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 131 987 130 240 128 696 127 048 125 456
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 64 622 63 735 62 915 62 062 61 250
3 Население към 31.12. - жени (брой) 67 365 66 505 65 781 64 986 64 206
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.3 -11.7 -11.1 -11.2 -12.4
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.0 6.3 5.3 5.3 4.6
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.9 19.0 18.4 18.5 19.4
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.2 20.6 19.4 20.2 21.1
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.6 17.4 17.4 16.9 17.9
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 396 28 254 27 239 27 164 27 560
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 080 6 392 6 719 7 063 7 514
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.4 68.6 69.6 71.0 72.7
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.1 61.7 60.4 61.6 62.5
13 Коефициент на безработица (%) 8.0 9.9 13.0 13.1 14.0
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 574 6 303 6 745 5 970 5 079
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.7 16.6 16.9 17.8 22.6
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 69.1 70.3 71.2 69.6 67.2
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 14.2 13.1 11.9 12.6 10.3
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 3 3 4 4
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 529 509 449 477 477
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.5 27.3 27.0 27.6 26.8
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 258 330.8 244 496.4 229 717.1 218 998.9 178 901.7
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 93 861 111 836 127 231 126 798 166 121
23 Оборот (хил. лв.)* 2 307 258 2 201 659 1 879 880 2 019 411 2 062 014
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 872 426 1 592 687 1 340 281 1 433 169 1 449 518
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 382 079 328 402 303 087 319 057 324 926
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.5 93.0 93.2 93.2 93.2
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.1 5.6 5.5 5.5 5.5
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 10 9 17 17 17
31 Дължина на първокласните пътища (км) 80 80 79 79 80
32 Дължина на второкласните пътища (км) 66 66 66 66 66
33 Дължина на третокласните пътища (км) 412 412 414 414 414
34 Дължина на железопътните линии (км) 116 116 116 116 115
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. 397 .. 171 ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. 15 .. 19 34
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 35.0 42.3 48.4 43.8 53.0
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 40.7 49.0 47.0 47.8 54.0
39 Жилищни сгради (брой) 61 778 61 838 61 889 62 019 62 126
40 Жилища (брой) 95 237 95 314 95 382 95 584 95 720
41 Места за настаняване (брой) 26 15 17 16 16
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 17 833 23 592 25 800 31 133 30 660

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".