Област София (столица)


 
област: СОФИЯ (СТОЛИЦА) (SOF)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 1 302 316 1 309 634 1 316 557 1 319 804 1 323 637
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 621 526 625 702 629 455 631 242 633 596
3 Население към 31.12. - жени (брой) 680 790 683 932 687 102 688 562 690 041
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -1.4 -1.5 -1.2 -1.7 -1.5
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.4 4.7 5.3 2.5 2.5
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.9 11.5 11.7 11.9 11.7
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.5 12.0 12.2 12.2 12.0
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.4 11.1 11.2 11.6 11.5
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 674 504 679 356 696 588 707 299 723 290
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 12 059 12 851 13 542 14 531 15 658
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.2 73.5 74.0 75.0 75.4
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.9 67.5 69.2 71.7 72.5
13 Коефициент на безработица (%) 7.3 8.2 6.3 4.3 3.8
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 24 155 22 225 19 707 18 401 15 246
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 42.9 45.8 48.6 49.6 51.4
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 52.4 50.9 48.3 47.3 45.6
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 4.7 3.3 3.1 3.1 3.0
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 60 65 68 68 68
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 9 239 9 416 9 891 10 045 9 872
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 44.8 47.8 47.3 49.1 50.3
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 11 703 507.0 12 074 015.9 11 675 226.7 12 111 789.8 12 211 561.8
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 7 980 131 7 141 450 8 186 075 7 999 484 7 365 956
23 Оборот (хил. лв.)* 96 614 400 97 006 318 103 163 203 112 588 741 110 133 836
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 47 587 133 48 654 185 50 199 774 57 014 406 55 541 798
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 16 169 631 17 046 864 17 757 810 20 955 694 22 517 348
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.9 92.1 92.3 92.4 92.5
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.6 6.4 6.2 6.2 6.1
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км)** - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км)** - - - - -
32 Дължина на второкласните пътища (км)** - - - - -
33 Дължина на третокласните пътища (км)** - - - - -
34 Дължина на железопътните линии (км) 186 183 172 172 172
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 407 157 420 521 539 243 620 071 503 181
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 12 670 13 004 14 616 16 227 18 770
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 66.2 70.9 69.3 45.9 69.4
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 70.1 73.5 73.1 73.0 71.4
39 Жилищни сгради (брой) 101 891 101 918 101 924 101 919 101 922
40 Жилища (брой) 608 992 609 208 609 321 609 540 609 858
41 Места за настаняване (брой) 130 126 131 131 125
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 1 294 174 1 401 703 1 524 633 1 605 179 1 783 994

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
** През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".