Област Видин


 
област: ВИДИН (VID)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 99 481 97 546 95 467 93 361 91 235
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 48 568 47 608 46 559 45 537 44 536
3 Население към 31.12. - жени (брой) 50 913 49 938 48 908 47 824 46 699
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -15.2 -16.0 -14.3 -15.2 -16.7
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.0 11.2 10.7 10.6 5.3
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.7 23.2 21.1 22.2 22.8
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 23.2 24.1 22.3 23.4 23.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.2 22.3 19.8 21.2 21.8
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 18 322 17 670 17 665 17 162 16 823
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 5 532 5 855 6 195 6 663 7 011
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 62.5 63.2 67.5 71.0 72.3
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 50.0 52.2 55.6 55.3 58.8
13 Коефициент на безработица (%) 19.8 17.4 17.7 22.2 18.8
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 776 8 329 8 330 8 825 8 873
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.1 15.7 14.6 17.2 21.5
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 63.8 69.0 73.3 71.6 68.4
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.2 15.3 12.0 11.2 10.1
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 2 2 2 2 2
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 366 360 365 360 360
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 34.7 35.2 36.2 35.8 35.8
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 33 057.9 61 232.6 59 324.3 51 686.2 77 842.1
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 87 704 113 896 66 755 87 319 158 093
23 Оборот (хил. лв.)* 694 954 666 752 696 007 686 203 709 357
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 428 398 502 597 508 713 491 494 516 865
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 153 323 172 821 180 193 179 708 196 007
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 93.6 93.1 93.4 93.8 93.5
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.5 5.8 5.6 5.1 5.3
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.8 1.0 0.9 1.0 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 74 74 74 74 74
32 Дължина на второкласните пътища (км) 91 91 91 91 91
33 Дължина на третокласните пътища (км) 446 446 446 450 450
34 Дължина на железопътните линии (км) 101 101 108 108 108
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 423 520 419 .. 490
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 41 43 39 .. 48
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 46.6 33.7 44.0 45.4 48.0
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 49.7 37.6 43.2 55.3 44.6
39 Жилищни сгради (брой) 54 457 54 455 54 456 54 467 54 483
40 Жилища (брой) 67 472 67 487 67 524 67 566 67 673
41 Места за настаняване (брой) 45 33 36 36 32
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 54 659 52 249 58 229 46 478 46 451

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".