Област Видин


 
област: ВИДИН (VID)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 97 546 95 467 93 361 91 235 88 867
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 47 608 46 559 45 537 44 536 43 400
3 Население към 31.12. - жени (брой) 49 938 48 908 47 824 46 699 45 467
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -16.0 -14.3 -15.2 -16.7 -16.9
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 11.2 10.7 10.6 5.3 9.0
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 23.2 21.1 22.2 22.8 23.1
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 24.1 22.3 23.4 23.9 23.7
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.3 19.8 21.2 21.8 22.5
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 17 670 17 665 17 162 16 823 16 474
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 5 855 6 195 6 663 7 011 7 522
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.2 67.5 71.0 72.3 68.2
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.2 55.6 55.3 58.8 57.0
13 Коефициент на безработица (%) 17.4 17.7 22.2 18.8 16.3
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 329 8 330 8 825 8 873 7 233
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.7 14.6 17.2 21.5 18.5
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 69.0 73.3 71.6 68.4 72.1
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15.3 12.0 11.2 10.1 9.4
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 2 2 2 2 2
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 360 365 360 360 365
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 35.2 36.2 35.8 35.8 35.0
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 61 232.6 59 324.3 51 686.2 77 842.1 71 466.3
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 113 896 66 755 87 319 158 093 115 416
23 Оборот (хил. лв.)* 666 752 696 007 686 203 709 357 717 054
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 502 597 508 713 491 494 516 865 508 506
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 172 821 180 193 179 708 196 007 214 521
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 93.1 93.4 93.8 93.5 93.5
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.8 5.6 5.1 5.3 5.4
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 74 74 74 74 74
32 Дължина на второкласните пътища (км) 91 91 91 91 91
33 Дължина на третокласните пътища (км) 446 446 450 450 450
34 Дължина на железопътните линии (км) 101 108 108 108 108
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 520 419 .. 490 1 025
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 43 39 .. 48 51
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 33.7 44.0 45.4 48.0 67.8
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 37.6 43.2 55.3 44.6 61.4
39 Жилищни сгради (брой) 54 455 54 456 54 467 54 483 54 494
40 Жилища (брой) 67 487 67 524 67 566 67 673 67 714
41 Места за настаняване (брой) 33 36 36 32 33
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 52 249 58 229 46 478 46 451 51 090

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".