Област Ловеч


 
област: ЛОВЕЧ (LOV)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 137 718 135 580 133 513 131 493 129 222
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 67 434 66 401 65 340 64 275 63 102
3 Население към 31.12. - жени (брой) 70 284 69 179 68 173 67 218 66 120
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.2 -10.2 -11.2 -11.0 -11.9
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 10.9 16.5 8.4 12.9 9.3
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 17.7 19.1 19.2 19.3
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.3 17.8 20.4 20.1 20.6
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 17.7 17.9 18.3 17.9
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 34 532 34 704 33 989 33 502 33 149
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 509 6 940 7 487 8 033 8 604
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.1 58.5 56.9 60.2 56.9
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.9 52.2 51.0 54.6 52.4
13 Коефициент на безработица (%)2) 13.4 10.7 10.2 9.2 (7.8)
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 177 9 656 9 059 8 782 6 951
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.4 15.8 18.6 20.5 17.3
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 64.8 62.5 59.1 59.5 59.7
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.8 21.8 22.3 20.0 23.0
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 7 7 7
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 117 1 114 1 109 1 076 1 036
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 41.8 41.5 41.2 40.1 40.4
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 132 962.7 134 793.3 133 999.9 147 443.1 139 149.7
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 149 160 155 171 186 744 301 926 163 940
23 Оборот (хил. лв.)* 1 891 056 1 990 363 2 092 540 2 228 691 2 157 870
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 362 993 1 478 283 1 569 865 1 589 824 1 588 312
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 385 546 416 833 463 921 493 639 485 115
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.9 91.9 92.0 91.9 91.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.7 6.6 6.5 6.6 6.7
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 7 7 7 7 7
31 Дължина на първокласните пътища (км) 106 106 105 105 105
32 Дължина на второкласните пътища (км) 77 77 77 77 77
33 Дължина на третокласните пътища (км) 557 557 555 555 555
34 Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 4 359 3 665 4 569 14 482 15 402
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 203 189 206 349 346
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 33.7 34.6 47.9 50.8 51.0
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 32.8 35.2 52.9 41.7 48.9
39 Жилищни сгради (брой) 75 041 75 102 75 158 75 218 75 267
40 Жилища (брой) 94 402 94 485 94 571 94 679 94 795
41 Места за настаняване (брой) 90 91 84 80 86
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 206 150 252 833 224 748 230 434 256 549

1) Вкл. закупуване на земя.
2) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".