Област Ловеч


 
област: ЛОВЕЧ (LOV)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 139 609 137 718 135 580 133 513 131 493
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 68 387 67 434 66 401 65 340 64 275
3 Население към 31.12. - жени (брой) 71 222 70 284 69 179 68 173 67 218
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.7 -10.2 -10.2 -11.2 -11.0
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 10.7 10.9 16.5 8.4 12.9
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 18.8 17.7 19.1 19.2
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.3 19.3 17.8 20.4 20.1
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.5 18.4 17.7 17.9 18.3
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 34 597 34 532 34 704 33 989 33 502
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 184 6 509 6 940 7 487 8 033
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.3 61.1 58.5 56.9 60.2
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.6 52.9 52.2 51.0 54.6
13 Коефициент на безработица (%) 12.2 13.4 10.7 10.2 9.2
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 637 9 177 9 656 9 059 8 782
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.6 16.4 15.8 18.6 20.5
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.6 64.8 62.5 59.1 59.5
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 16.8 18.8 21.8 22.3 20.0
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 7 7 7
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 130 1 117 1 114 1 109 1 076
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 43.7 41.8 41.5 41.2 40.1
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 133 061.3 132 962.7 134 793.3 133 999.9 147 443.1
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 153 826 149 160 155 171 186 744 301 926
23 Оборот (хил. лв.)* 1 841 765 1 891 056 1 990 363 2 092 540 2 228 691
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 298 676 1 362 993 1 478 283 1 569 865 1 589 824
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 387 394 385 546 416 833 463 921 493 639
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.3 91.9 91.9 92.0 91.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.2 6.7 6.6 6.5 6.6
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 7 7 7 7 7
31 Дължина на първокласните пътища (км) 106 106 106 105 105
32 Дължина на второкласните пътища (км) 78 77 77 77 77
33 Дължина на третокласните пътища (км) 557 557 557 555 555
34 Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 3 028 4 359 3 665 4 569 14 482
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 191 203 189 206 349
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 30.3 33.7 34.6 47.9 50.8
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 39.3 32.8 35.2 52.9 41.7
39 Жилищни сгради (брой) 74 966 75 041 75 102 75 158 75 218
40 Жилища (брой) 94 263 94 402 94 485 94 571 94 679
41 Места за настаняване (брой) 66 90 91 84 80
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 183 744 206 150 252 833 224 748 230 434

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".