Област Търговище


 
област: ТЪРГОВИЩЕ (TGV)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 118 786 117 719 116 420 115 211 113 694
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 58 322 57 744 57 027 56 365 55 644
3 Население към 31.12. - жени (брой) 60 464 59 975 59 393 58 846 58 050
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.0 -5.8 -6.7 -7.0 -7.7
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.1 2.7 6.5 6.5 7.2
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.2 15.1 15.8 16.3 16.2
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.8 16.6 16.9 18.0 16.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 13.7 14.7 14.7 15.4
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 130 27 842 27 999 28 629 28 808
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 556 7 195 7 465 7 902 8 963
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.9 57.9 57.8 56.7 59.1
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 53.9 48.7 51.2 51.6 53.6
13 Коефициент на безработица (%) 2) 15.6 15.7 11.4 (8.8) 9.3
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 597 9 789 9 061 8 563 7 301
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.9 16.7 17.3 15.0 18.1
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 47.9 46.3 43.4 49.3 46.2
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 34.1 37.0 39.3 35.7 35.7
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 4 4
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 630 636 639 608 608
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.5 30.2 30.4 28.8 28.5
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 186 336.8 208 880.9 198 286.2 204 743.6 227 260.6
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 258 311 319 230 240 738 819 521 213 362
23 Оборот (хил. лв.)* 1 890 209 2 046 259 1 940 287 2 187 731 2 366 951
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 341 315 1 312 850 1 339 203 1 511 512 1 568 681
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 388 556 395 597 433 444 485 233 550 023
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.1 91.0 90.6 91.0 90.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.2 7.2 7.6 7.4 7.5
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 77 77 77 77 77
32 Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 105 105
33 Дължина на третокласните пътища (км) 341 341 341 341 341
34 Дължина на железопътните линии (км) 69 72 72 72 72
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. .. ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. .. ..
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 38.3 29.4 41.8 33.8 58.0
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 37.5 33.0 31.5 17.4 38.9
39 Жилищни сгради (брой) 43 620 43 630 43 657 43 678 43 709
40 Жилища (брой) 65 196 65 232 65 394 65 501 65 602
41 Места за настаняване (брой) 22 21 21 24 22
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 37 247 49 351 65 847 58 689 48 546

1) Вкл. закупуване на земя.
2) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".