Област Сливен


 
област: СЛИВЕН (SLV)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 195 345 193 925 192 644 191 185 189 788
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 95 347 94 574 93 917 93 087 92 361
3 Население към 31.12. - жени (брой) 99 998 99 351 98 727 98 098 97 427
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.3 -2.2 -2.5 -2.7 -2.4
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 16.6 12.8 15.4 12.8 8.6
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.3 14.3 14.9 15.3 14.6
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 15.5 15.7 16.2 15.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.1 13.1 14.1 14.4 13.3
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 37 817 36 868 36 975 37 425 37 336
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 589 6 999 7 265 7 830 8 438
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.5 61.7 60.7 62.9 64.8
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 51.8 51.8 52.4 55.9 58.9
13 Коефициент на безработица (%) 19.4 15.9 13.6 10.9 9.0
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 13 982 15 731 13 978 12 890 10 450
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.7 20.5 22.5 21.8 21.4
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 50.7 49.3 47.4 49.4 49.3
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 30.7 30.2 30.1 28.8 29.3
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 9 8 8 8 8
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 002 1 004 1 022 1 025 1 021
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.9 32.0 29.8 29.8 32.5
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 107 482.6 97 402.2 92 702.1 90 251.5 124 198.5
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 320 801 220 372 222 619 228 991 203 392
23 Оборот (хил. лв.)* 2 261 957 2 221 472 2 401 964 2 552 424 2 642 652
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 608 384 1 601 901 1 705 471 1 800 110 1 864 397
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 512 693 497 042 577 421 590 521 676 726
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.3 92.4 92.6 92.6 92.8
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.4 6.4 6.2 6.2 6.1
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 45 44 44 44 44
31 Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
32 Дължина на второкласните пътища (км) 202 202 201 202 202
33 Дължина на третокласните пътища (км) 254 254 256 256 256
34 Дължина на железопътните линии (км) 129 129 129 129 129
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 65 217 506 4 323 3 497
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 13 11 .. 183 177
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 37.0 41.1 55.4 44.6 54.1
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 38.6 44.7 47.8 34.2 30.2
39 Жилищни сгради (брой) 58 727 58 768 58 822 58 879 58 936
40 Жилища (брой) 92 192 92 315 92 440 92 562 92 708
41 Места за настаняване (брой) 79 83 82 82 69
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 97 289 112 701 104 897 100 965 84 259

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".