Област Благоевград


 
област: БЛАГОЕВГРАД (BLG)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 320 160 318 110 315 577 312 831 310 321
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 156 939 155 880 154 280 152 762 151 342
3 Население към 31.12. - жени (брой) 163 221 162 230 161 297 160 069 158 979
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.6 -2.7 -3.6 -3.5 -3.5
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 2.3 7.6 6.4 5.3 7.1
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.1 11.7 12.9 13.0 12.6
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.3 12.8 14.3 14.4 13.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.0 10.7 11.4 11.6 11.4
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 87 591 88 589 89 016 89 286 89 355
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 271 6 566 6 818 7 181 7 658
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.0 73.2 73.0 70.8 69.8
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 65.4 63.3 62.6 63.4 64.0
13 Коефициент на безработица (%) 10.4 13.5 14.1 10.3 8.3
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 21 218 22 690 21 523 20 895 16 535
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.7 18.0 19.6 19.5 19.4
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 64.8 60.0 56.6 57.7 58.8
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.5 22.0 23.8 22.8 21.9
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 12 12 13 13 12
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 426 1 459 1 617 1 608 1 604
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.4 28.8 29.8 31.5 30.3
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 306 899.0 353 627.1 384 666.4 446 364.4 482 986.7
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 354 424 425 974 495 204 560 486 427 467
23 Оборот (хил. лв.)* 4 750 769 5 294 646 5 642 119 6 410 596 6 554 553
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 3 538 757 3 961 516 4 206 879 4 805 617 4 876 689
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 992 912 1 123 652 1 135 734 1 373 276 1 476 922
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.7 92.9 93.4 93.3 93.7
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 5.9 5.8 5.4 5.6 5.3
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - 19 19
31 Дължина на първокласните пътища (км) 87 87 87 74 75
32 Дължина на второкласните пътища (км) 153 153 153 152 152
33 Дължина на третокласните пътища (км) 426 426 426 432 434
34 Дължина на железопътните линии (км) 162 162 162 161 161
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. 3 045 3 421 4 079 5 291
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. 628 587 613 676
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 54.9 60.5 61.9 63.3 64.0
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 48.0 51.1 54.3 55.6 57.0
39 Жилищни сгради (брой) 79 146 79 152 79 172 79 214 79 237
40 Жилища (брой) 140 100 140 109 140 231 140 431 140 474
41 Места за настаняване (брой) 249 255 287 299 289
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 962 067 1 092 589 1 163 068 1 203 329 1 353 443

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".