Област Пазарджик


 
област: ПАЗАРДЖИК (PAZ)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 271 721 269 287 266 549 263 630 260 814
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 133 712 132 375 130 829 129 319 127 882
3 Население към 31.12. - жени (брой) 138 009 136 912 135 720 134 311 132 932
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.5 -4.2 -5.3 -6.1 -5.8
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 11.3 11.1 8.1 11.8 9.2
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.3 13.9 15.0 15.4 15.0
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 15.2 16.0 16.2 15.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.6 12.7 14.0 14.6 14.1
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 60 231 59 845 60 089 61 129 61 849
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 862 7 264 7 650 8 006 8 721
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.2 64.5 66.6 65.3 65.3
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.4 56.0 59.6 59.7 60.2
13 Коефициент на безработица (%) 18.3 13.0 10.4 8.6 7.6
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 19 251 19 317 17 331 16 453 13 191
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.8 16.6 15.3 16.8 18.8
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.2 57.3 57.8 56.6 55.5
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 28.0 26.1 26.9 26.6 25.7
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 020 2 026 1 901 1 886 2 180
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.5 31.6 30.2 31.2 34.9
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 431 090.9 460 436.5 472 034.6 486 356.6 480 424.8
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 345 055 332 024 405 163 434 903 372 040
23 Оборот (хил. лв.)* 3 681 988 3 745 071 3 895 771 4 057 780 4 130 649
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 2 802 795 2 826 713 2 929 848 3 072 041 3 135 109
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 1 036 071 966 668 964 628 1 032 204 1 040 598
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.2 92.2 92.3 92.1 92.4
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.3 6.4 6.3 6.6 6.3
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 51 51 51 51 51
31 Дължина на първокласните пътища (км) 59 59 59 59 59
32 Дължина на второкласните пътища (км) 202 202 202 202 202
33 Дължина на третокласните пътища (км) 427 427 427 427 415
34 Дължина на железопътните линии (км) 186 186 186 186 186
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. 3 580 8 871 17 053 14 573
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 132 143 124 322 464
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 40.4 36.1 52.8 50.6 60.7
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 39.1 27.3 44.8 39.8 49.2
39 Жилищни сгради (брой) 86 784 86 811 86 869 86 949 87 018
40 Жилища (брой) 126 501 126 634 126 806 127 026 127 315
41 Места за настаняване (брой) 57 57 61 55 60
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 399 604 435 022 451 009 511 731 604 884

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".