Област Плевен


 
област: ПЛЕВЕН (PVN)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 262 969 259 363 255 749 251 986 248 138
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 129 034 127 003 125 102 123 080 121 044
3 Население към 31.12. - жени (брой) 133 935 132 360 130 647 128 906 127 094
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.1 -9.1 -10.0 -10.0 -9.8
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.6 6.5 8.5 7.7 10.5
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 17.3 18.7 18.7 18.5
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.8 18.9 19.8 20.0 19.7
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 15.7 17.7 17.5 17.4
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 61 042 61 317 59 797 59 600 58 758
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 646 7 046 7 400 7 892 8 630
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.9 66.1 63.7 67.5 66.5
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.5 58.1 58.0 61.2 59.5
13 Коефициент на безработица (%) 10.3 12.1 9.0 9.2 10.3
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 18 030 19 197 17 645 16 747 13 314
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.7 22.9 23.6 24.6 24.1
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.9 60.6 57.6 57.4 56.6
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.4 16.6 18.8 18.1 19.3
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 11 11 11 12 12
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 647 1 720 1 789 1 881 1 865
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 50.0 52.2 52.9 54.6 56.3
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 194 965.1 311 089.3 306 765.2 282 478.7 187 587.9
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 485 622 422 544 379 410 498 247 309 507
23 Оборот (хил. лв.)* 3 469 555 3 736 204 3 735 208 4 189 760 4 247 420
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 2 099 934 2 288 413 2 426 267 2 673 479 2 705 594
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 676 423 818 876 848 731 909 267 935 404
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.6 91.9 91.8 91.9 92.1
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.0 6.7 6.9 6.8 6.8
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 96 96 97 97 97
32 Дължина на второкласните пътища (км) 205 205 205 205 205
33 Дължина на третокласните пътища (км) 490 490 492 492 492
34 Дължина на железопътните линии (км) 206 206 206 206 206
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 3 811 5 681 5 966 13 555 9 645
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 602 602 573 718 744
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 37.3 47.6 45.0 54.5 50.3
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 33.9 42.9 39.5 50.5 44.7
39 Жилищни сгради (брой) 100 672 100 714 100 735 100 738 100 752
40 Жилища (брой) 145 892 146 177 146 350 146 375 146 420
41 Места за настаняване (брой) 14 23 29 29 26
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 80 863 89 102 87 331 87 645 80 962

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".