Област Плевен


 
област: ПЛЕВЕН (PVN)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 266 865 262 969 259 363 255 749 251 986
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 131 095 129 034 127 003 125 102 123 080
3 Население към 31.12. - жени (брой) 135 770 133 935 132 360 130 647 128 906
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.6 -10.1 -9.1 -10.0 -10.0
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.2 9.6 6.5 8.5 7.7
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.5 18.8 17.3 18.7 18.7
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.6 19.8 18.9 19.8 20.0
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.5 17.8 15.7 17.7 17.5
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 62 256 61 042 61 317 59 797 59 600
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 308 6 646 7 046 7 400 7 892
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.6 61.9 66.1 63.7 67.5
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 54.1 55.5 58.1 58.0 61.2
13 Коефициент на безработица (%) 12.0 10.3 12.1 9.0 9.2
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 374 18 030 19 197 17 645 16 747
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.5 21.7 22.9 23.6 24.6
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.9 57.9 60.6 57.6 57.4
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21.6 20.4 16.6 18.8 18.1
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 12 11 11 11 12
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 678 1 647 1 720 1 789 1 881
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 50.2 50.0 52.2 52.9 54.6
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 174 927.6 194 965.1 311 089.3 306 765.2 282 478.7
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 289 685 485 622 422 544 379 410 498 247
23 Оборот (хил. лв.)* 3 261 499 3 469 555 3 736 204 3 735 208 4 189 760
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 2 114 880 2 099 934 2 288 413 2 426 267 2 673 479
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 760 952 676 423 818 876 848 731 909 267
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.4 91.6 91.9 91.8 91.9
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.2 7.0 6.7 6.9 6.8
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 96 96 96 97 97
32 Дължина на второкласните пътища (км) 205 205 205 205 205
33 Дължина на третокласните пътища (км) 490 490 490 492 492
34 Дължина на железопътните линии (км) 206 206 206 206 206
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 3 200 3 811 5 681 5 966 13 555
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 306 602 602 573 718
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 35.8 37.3 47.6 45.0 54.5
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 35.4 33.9 42.9 39.5 50.5
39 Жилищни сгради (брой) 100 632 100 672 100 714 100 735 100 738
40 Жилища (брой) 145 738 145 892 146 177 146 350 146 375
41 Места за настаняване (брой) 13 14 23 29 29
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 73 234 80 863 89 102 87 331 87 645

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".