Област Стара Загора


 
област: СТАРА ЗАГОРА (SZR)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 331 135 329 832 328 104 325 963 323 685
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 161 652 160 666 159 737 158 588 157 260
3 Население към 31.12. - жени (брой) 169 483 169 166 168 367 167 375 166 425
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.5 -5.8 -5.8 -7.0 -6.9
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.5 7.7 9.6 9.7 8.4
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 15.6 15.3 16.5 16.4
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.4 16.7 16.2 17.7 17.4
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.6 14.5 14.4 15.4 15.4
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 106 133 103 120 101 303 100 370 101 646
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 512 9 117 9 414 10 035 10 667
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.6 67.6 64.9 65.2 66.9
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.4 62.8 58.0 58.0 60.3
13 Коефициент на безработица (%) 6.3 7.1 10.6 11.0 9.7
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 13 182 15 609 15 327 13 809 12 387
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.5 20.5 19.5 21.8 22.6
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.8 63.8 65.0 59.9 59.8
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 16.7 15.7 15.5 18.3 17.6
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 17 16 16 16 15
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 599 2 458 2 662 2 695 2 442
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 42.9 42.4 42.6 43.2 44.0
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 562 142.6 668 907.3 796 979.5 969 270.6 1 023 382.2
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 643 480 973 730 678 226 902 543 862 448
23 Оборот (хил. лв.)* 7 948 568 8 626 342 8 099 625 8 614 855 9 401 695
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 5 606 782 5 861 246 5 530 247 6 408 799 7 027 765
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 2 056 278 2 292 309 2 198 278 2 619 089 2 792 589
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.5 91.5 91.9 92.2 92.1
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.0 7.0 6.6 6.4 6.5
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 52 73 73 73 92
31 Дължина на първокласните пътища (км) 167 167 167 167 167
32 Дължина на второкласните пътища (км) 215 215 215 215 215
33 Дължина на третокласните пътища (км) 434 433 433 433 433
34 Дължина на железопътните линии (км) 262 262 262 262 262
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 7 903 9 635 8 678 18 658 19 430
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 885 967 965 1 115 1 286
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 40.4 53.4 52.3 49.6 61.4
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 44.7 50.3 46.6 41.2 53.6
39 Жилищни сгради (брой) 89 092 89 143 89 169 89 352 89 415
40 Жилища (брой) 174 418 174 700 174 767 175 345 175 579
41 Места за настаняване (брой) 36 36 60 59 61
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 239 273 258 702 285 931 309 432 342 920

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".