Област Стара Загора


 
област: СТАРА ЗАГОРА (SZR)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 329 832 328 104 325 963 323 685 321 377
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 160 666 159 737 158 588 157 260 155 975
3 Население към 31.12. - жени (брой) 169 166 168 367 167 375 166 425 165 402
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.8 -5.8 -7.0 -6.9 -6.7
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.7 9.6 9.7 8.4 12.2
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.6 15.3 16.5 16.4 16.1
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.7 16.2 17.7 17.4 17.5
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.5 14.4 15.4 15.4 14.8
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 103 120 101 303 100 370 101 646 104 411
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 117 9 414 10 035 10 667 11 250
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.6 64.9 65.2 66.9 65.0
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.8 58.0 58.0 60.3 61.1
13 Коефициент на безработица (%) 7.1 10.6 11.0 9.7 5.9
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 609 15 327 13 809 12 387 8 877
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.5 19.5 21.8 22.6 18.6
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 63.8 65.0 59.9 59.8 66.5
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15.7 15.5 18.3 17.6 14.9
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 15 14
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 458 2 662 2 695 2 442 2 693
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 42.4 42.6 43.2 44.0 42.8
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 668 907.3 796 979.5 969 270.6 1 023 382.2 920 971.3
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 973 730 678 226 902 543 862 448 674 448
23 Оборот (хил. лв.)* 8 626 342 8 099 625 8 614 855 9 401 695 9 345 193
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 5 861 246 5 530 247 6 408 799 7 027 765 6 996 670
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 2 292 309 2 198 278 2 619 089 2 792 589 2 961 791
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.5 91.9 92.2 92.1 92.1
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.0 6.6 6.4 6.5 6.6
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 73 73 73 92 92
31 Дължина на първокласните пътища (км) 167 167 167 167 167
32 Дължина на второкласните пътища (км) 215 215 215 215 215
33 Дължина на третокласните пътища (км) 433 433 433 433 433
34 Дължина на железопътните линии (км) 262 262 262 262 262
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 9 635 8 678 18 658 19 430 18 407
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 967 965 1 115 1 286 1 443
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 53.4 52.3 49.6 61.4 66.7
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 50.3 46.6 41.2 53.6 65.2
39 Жилищни сгради (брой) 89 143 89 169 89 352 89 415 89 465
40 Жилища (брой) 174 700 174 767 175 345 175 579 175 706
41 Места за настаняване (брой) 36 60 59 61 58
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 258 702 285 931 309 432 342 920 367 388

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".