Област Хасково


 
област: ХАСКОВО (HKV)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 243 955 241 676 239 312 237 664 236 383
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 119 116 118 065 116 919 116 213 115 779
3 Население към 31.12. - жени (брой) 124 839 123 611 122 393 121 451 120 604
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.6 -6.7 -6.8 -8.0 -7.9
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.9 8.7 7.2 12.1 6.0
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 15.7 15.5 16.6 17.0
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 16.7 16.6 17.7 17.8
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.8 14.7 14.3 15.5 16.2
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 54 243 53 576 53 372 52 083 52 447
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 5 999 6 267 6 581 6 947 7 422
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.6 64.7 68.2 69.2 69.0
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 54.3 55.0 58.4 61.9 63.1
13 Коефициент на безработица (%) 15.9 14.9 14.3 10.4 8.6
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 654 12 865 14 299 12 368 11 745
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.1 18.5 20.3 19.3 18.7
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.3 56.0 56.8 57.1 58.6
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 28.6 25.5 23.0 23.6 22.6
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 11 11 10 10 10
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 978 1 036 1 061 1 066 1 066
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.1 29.9 29.3 29.2 29.4
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 103 049.9 94 308.9 74 285.3 61 324.2 105 335.0
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 192 331 391 339 208 511 321 235 288 296
23 Оборот (хил. лв.)* 3 066 997 3 311 817 3 470 583 3 551 766 3 683 965
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 2 020 098 2 224 727 2 232 609 2 458 607 2 568 950
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 596 218 618 396 617 691 680 569 771 620
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.6 92.6 93.0 93.2 93.0
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.4 6.3 6.0 5.7 5.8
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 40 40 40 44 93
31 Дължина на първокласните пътища (км) 155 155 155 155 155
32 Дължина на второкласните пътища (км) 150 151 151 151 151
33 Дължина на третокласните пътища (км) 734 733 733 734 747
34 Дължина на железопътните линии (км) 200 199 197 197 195
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 408 341 761 652 ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 12 17 43 43 54
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 41.3 47.5 54.2 57.5 54.2
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 39.1 45.5 49.5 50.9 49.3
39 Жилищни сгради (брой) 72 110 72 176 72 244 72 279 72 312
40 Жилища (брой) 122 045 122 254 122 494 122 552 122 662
41 Места за настаняване (брой) 45 44 40 39 37
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 96 120 97 119 102 036 107 381 92 595

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".