Област Враца


 
област: ВРАЦА (VRC)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 181 574 178 395 175 169 172 007 168 727
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 89 469 87 803 86 226 84 688 83 036
3 Население към 31.12. - жени (брой) 92 105 90 592 88 943 87 319 85 691
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.1 -10.1 -10.8 -11.3 -10.3
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.2 5.8 8.7 6.4 4.8
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.4 17.8 19.3 19.4 18.8
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.6 19.7 20.7 20.8 19.8
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.3 16.1 18.1 18.2 17.9
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 40 506 40 214 38 608 37 200 36 089
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 231 9 383 9 861 10 332 10 988
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 57.9 61.3 64.4 61.0 57.9
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.4 52.1 52.9 50.3 50.0
13 Коефициент на безработица (%) 9.4 14.9 18.1 17.7 13.6
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 245 16 028 12 554 14 780 11 807
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.2 20.4 22.1 21.1 19.2
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 62.9 61.6 57.5 56.7 56.9
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.9 17.9 20.4 22.2 23.9
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 271 1 340 1 352 1 375 1 332
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 37.2 37.7 38.2 39.0 38.2
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 152 754.8 157 668.4 138 052.7 85 676.3 76 902.5
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 269 970 292 518 380 498 320 229 301 805
23 Оборот (хил. лв.)* 2 351 959 2 331 128 2 446 309 2 476 244 2 543 542
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 2 013 207 1 905 693 2 059 271 2 073 569 2 087 206
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 974 386 825 445 929 332 940 931 952 814
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.0 92.2 92.4 92.4 92.6
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.4 6.3 6.1 6.1 5.9
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 59 59 65 65 65
32 Дължина на второкласните пътища (км) 231 231 231 231 231
33 Дължина на третокласните пътища (км) 347 347 348 348 355
34 Дължина на железопътните линии (км) 112 112 112 112 112
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. 743 3 795 1 976
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. 59 187 181
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 45.8 48.2 38.5 31.1 70.8
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 46.2 49.8 39.9 26.4 56.1
39 Жилищни сгради (брой) 85 016 85 027 85 029 84 996 84 992
40 Жилища (брой) 110 376 110 445 110 502 110 490 110 585
41 Места за настаняване (брой) 25 29 30 29 28
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 72 679 75 689 80 576 77 157 95 703

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".