Област Русе


 
област: РУСЕ (RSE)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 231 580 229 784 227 685 225 674 223 489
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 112 921 112 130 111 102 110 278 109 192
3 Население към 31.12. - жени (брой) 118 659 117 654 116 583 115 396 114 297
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.1 -8.0 -8.5 -8.7 -8.6
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.9 7.0 8.5 6.7 6.8
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.2 16.0 16.7 16.5 16.5
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.1 16.9 17.6 17.0 18.0
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 15.2 15.8 15.9 15.0
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 70 007 70 612 69 431 69 089 69 406
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 155 7 589 8 028 8 563 9 287
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.4 66.0 63.5 65.9 66.8
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.8 57.7 56.6 60.0 62.2
13 Коефициент на безработица (%) 12.9 12.5 10.8 9.0 6.9
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 588 10 995 11 350 8 730 6 933
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.1 23.6 23.6 24.4 26.8
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 60.1 57.3 56.8 58.9 56.1
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.9 19.1 19.6 16.7 17.1
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 9 9 9 9 9
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 504 1 632 1 638 1 808 1 733
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 32.4 33.4 32.8 34.8 35.9
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 347 321.9 372 823.2 385 754.8 337 023.4 367 854.6
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 421 876 440 017 466 452 500 056 403 313
23 Оборот (хил. лв.)* 5 764 845 6 238 659 6 487 687 7 033 605 7 615 365
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 3 287 592 3 612 812 3 971 031 4 345 609 4 574 346
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 1 053 638 1 174 945 1 284 947 1 429 347 1 487 911
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.0 91.2 91.6 91.7 91.6
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 7.2 7.0 6.6 6.7 6.8
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 110 110 110 110 110
32 Дължина на второкласните пътища (км) 155 155 155 155 155
33 Дължина на третокласните пътища (км) 247 247 247 247 247
34 Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 3 293 5 647 6 090 16 267 16 123
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 520 539 927 998 977
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 51.4 57.6 60.2 60.9 72.5
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 53.5 54.5 60.1 62.6 65.4
39 Жилищни сгради (брой) 64 704 64 755 64 810 64 853 64 869
40 Жилища (брой) 124 998 125 153 125 345 125 470 125 556
41 Места за настаняване (брой) 46 44 42 47 44
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 148 091 147 300 133 966 146 030 145 759

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".