Област Кърджали


 
област: КЪРДЖАЛИ (KRZ)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 151 340 150 605 152 053 151 319 150 837
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 75 173 74 806 75 684 75 288 75 034
3 Население към 31.12. - жени (брой) 76 167 75 799 76 369 76 031 75 803
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.1 -1.8 -2.6 -3.4 -3.3
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.7 7.7 6.3 7.2 5.7
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.6 11.3 12.0 12.6 12.6
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.7 12.2 13.0 13.3 13.9
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 10.5 10.5 10.9 11.9 11.3
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 29 757 29 835 29 458 30 498 30 599
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 266 6 842 7 222 7 648 8 335
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 60.6 63.4 64.3 60.3 61.0
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.1 59.0 61.1 58.8 60.0
13 Коефициент на безработица (%) 2) 9.0 7.0 (4.9) (2.3) (1.7)
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 613 10 082 9 051 8 360 7 012
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 11.2 15.6 19.8 17.2 15.0
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 45.0 45.2 42.7 47.7 54.7
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 43.8 39.2 37.5 35.1 30.3
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 6
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 916 918 918 918 825
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.0 26.9 28.0 26.9 27.4
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 91 542.0 112 929.3 143 950.7 176 317.0 153 123.8
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 111 975 106 429 187 602 201 181 141 206
23 Оборот (хил. лв.)* 902 572 1 001 818 1 196 505 1 343 308 1 347 027
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 660 552 691 400 900 476 1 006 742 1 021 338
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 280 906 261 226 328 806 399 311 423 113
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.0 92.1 92.2 92.1 92.6
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.3 6.2 6.1 6.2 5.7
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 95 95 73 73 73
32 Дължина на второкласните пътища (км) 74 74 81 81 81
33 Дължина на третокласните пътища (км) 463 463 503 504 503
34 Дължина на железопътните линии (км) 67 67 67 67 67
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 110 .. .. .. 3 168
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. 3 24
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 54.0 45.8 39.9 51.2 57.1
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 43.9 35.0 35.7 47.7 42.3
39 Жилищни сгради (брой) 49 151 49 189 49 238 49 273 49 322
40 Жилища (брой) 74 860 75 088 75 339 75 586 75 899
41 Места за настаняване (брой) 29 32 36 35 36
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 45 476 60 010 87 719 74 029 82 897

1) Вкл. закупуване на земя.
2) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".