Област Ямбол


 
област: ЯМБОЛ (JAM)
Показатели Години
2012 2013 2014 2015 2016
1 Население към 31.12. - общо (брой) 128 650 127 176 125 724 123 821 122 276
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 63 185 62 471 61 727 60 767 59 983
3 Население към 31.12. - жени (брой) 65 465 64 705 63 997 63 054 62 293
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.8 -6.5 -7.6 -9.5 -7.6
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 11.9 9.4 9.7 7.8 12.9
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.5 16.4 17.4 18.8 17.1
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.5 17.7 19.0 19.9 18.7
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 15.3 15.9 17.7 15.5
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 30 005 30 294 31 709 32 780 33 106
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 679 7 111 7 472 8 053 8 625
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.5 71.7 69.4 71.5 71.7
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.4 59.9 58.8 62.8 66.2
13 Коефициент на безработица (%) 14.9 16.1 15.0 12.0 7.4
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 606 9 285 7 457 6 916 5 172
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.4 24.2 23.7 29.0 26.0
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.6 59.4 60.7 56.2 60.5
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.9 16.4 15.6 14.8 13.4
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 436 439 435 420 435
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.6 28.9 28.6 27.9 29.0
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 66 344.0 53 258.2 58 091.3 79 030.1 56 527.0
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 389 305 169 626 220 184 268 506 164 048
23 Оборот (хил. лв.)* 2 474 787 2 444 232 2 382 751 2 746 059 2 798 107
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 471 942 1 362 065 1 472 940 1 644 169 1 554 251
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 440 026 429 057 503 997 547 156 534 904
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 92.6 92.6 92.9 92.8 92.8
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.1 6.1 5.8 6.0 5.9
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Дължина на aвтомагистралите (км) 18 35 35 35 34
31 Дължина на първокласните пътища (км) 96 96 97 96 96
32 Дължина на второкласните пътища (км) 89 88 88 89 88
33 Дължина на третокласните пътища (км) 411 416 416 417 419
34 Дължина на железопътните линии (км) 96 58 58 58 58
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 444 2 079 3 002 5 443 3 565
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 77 128 .. 258 202
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 46.0 44.8 57.2 56.8 57.1
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 53.7 53.3 60.0 49.6 46.9
39 Жилищни сгради (брой) 42 993 43 011 43 014 43 027 43 018
40 Жилища (брой) 71 496 71 651 71 675 71 697 71 704
41 Места за настаняване (брой) 22 20 21 21 23
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 48 176 50 837 94 441 56 694 50 897

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
11.04.2018
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".