Област Разград


 
област: РАЗГРАД (RAZ)
Показатели Години
2011 2012 2013 2014 2015
1 Население към 31.12. - общо (брой) 123 600 122 166 120 594 119 048 117 241
2 Население към 31.12. - мъже (брой) 60 522 59 815 59 036 58 268 57 329
3 Население към 31.12. - жени (брой) 63 078 62 351 61 558 60 780 59 912
4 Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.4 -6.2 -7.0 -7.6 -8.3
5 Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.5 13.1 8.0 9.6 8.3
6 Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.9 15.5 15.2 16.3 16.4
7 Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.8 16.0 16.0 17.3 17.8
8 Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.9 15.0 14.4 15.4 15.1
9 Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 26 538 26 742 27 070 26 490 26 055
10 Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 488 7 065 7 533 8 351 8 702
11 Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.1 64.7 63.4 64.2 65.6
12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 50.2 50.7 50.2 52.8 55.6
13 Коефициент на безработица (%) 20.3 21.4 20.7 17.7 15.0
14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 418 9 481 9 788 8 966 8 479
15 Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 12.9 14.0 13.7 16.2 18.7
16 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 44.9 45.5 44.4 42.9 44.6
17 Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 42.2 40.6 41.9 40.9 36.7
18 Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
19 Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 516 540 520 535 548
20 Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 25.6 25.9 25.8 26.0 26.2
21 Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 119 731.1 126 314.7 129 260.1 114 509.4 104 855.0
22 Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 1) 126 923 167 460 159 504 181 940 216 882
23 Оборот (хил. лв.)* 1 829 657 1 990 762 2 093 114 1 993 796 2 086 472
24 Произведена продукция (хил. лв.)* 1 239 054 1 389 591 1 462 367 1 389 035 1 453 226
25 Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)* 380 686 450 102 472 475 470 241 470 951
26 Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 91.6 91.6 91.2 91.8 91.3
27 Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 6.9 6.8 7.3 6.8 7.2
28 Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 1.3 1.4 1.3 1.2 1.3
29 Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия за областта (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
31 Дължина на първокласните пътища (км) 56 56 56 56 56
32 Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 162 162 162
33 Дължина на третокласните пътища (км) 288 288 288 288 288
34 Дължина на железопътните линии (км) 92 92 92 92 92
35 Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. .. ..
36 Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. 29 .. 26 21
37 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 42.2 58.1 51.2 64.6 58.1
38 Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 50.4 51.9 51.1 65.2 56.4
39 Жилищни сгради (брой) 42 801 42 802 42 800 42 787 42 773
40 Жилища (брой) 59 617 59 620 59 619 59 615 59 611
41 Места за настаняване (брой) 25 15 16 16 16
42 Реализирани нощувки - общо (брой) 34 046 38 925 35 655 34 822 40 364

1) Вкл. закупуване на земя.
* Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
06.04.2017
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".