Премини към основното съдържание

Ползване на чужди езици


ПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
  Общо - бр. Ползващи най-малко един чужд език Неползващи чужди езици
брой % брой %
Общо 3 886 740 1 922 190 49.5 1 964 550 50.5
По пол
Мъже 1 954 242 923 428 47.3 1 030 814 52.7
Жени 1 932 498 998 762 51.7 933 736 48.3
По възраст
25 - 34 928 273 540 743 58.3 387 531 41.7
35 - 54 1 998 334 995 758 49.8 1 002 575 50.2
55 - 64 960 133 385 689 40.2 574 444 59.8
По образование
Основно и по-ниско образование 622 378 103 625 16.6 518 754 83.4
Средно образование 2 114 938 850 927 40.2 1 264 011 59.8
Висше образование 1 149 424 967 638 84.2 181 786 15.8
По трудов статус1
Заети 2 689 347 1 507 158 56.0 1 182 188 44.0
Безработни 585 854 179 353 30.6 406 502 69.4
Икономически неактивни 611 539 235 679 38.5 375 860 61.5
По местоживеене
В градовете 2 902 244 1 650 115 56.9 1 252 128 43.1
В селата 984 496 272 074 27.6 712 422 72.4

1 Съгласно методологията на изследването, разпределението по трудов статус се основава на мнението на анкетираните лица (самооценка), а не според дефинициите на Международната организация на труда (МОТ).
15.09.2017