Премини към основното съдържание

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по икономически дейности


ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР КЪМ 31.12. ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
( Хил.евро )
Икономически дейности (А38) 2020
ОБЩО ЗА СТРАНАТА 26 286 396.9
Селско, горско и рибно стопанство 57 831.4
Добивна промишленост 665 161.4
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 1 049 764.2
Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 276 558.0
Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност 431 828.5
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти ..
Производство на химични продукти 631 744.0
Производство на лекарствени вещества и продукти ..
Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини 1 439 520.4
Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване 876 139.4
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 298 229.4
Производство на електрически съоръжения 441 333.4
Производство на машини и оборудване , с общо и специално предназначение 564 881.1
Производство на превозни средства 526 169.6
Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване 143 586.8
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 2 408 422.0
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 174 067.8
Строителство 645 153.3
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 4 339 339.5
Транспорт, складиране и пощи 531 257.0
Хотелиерство и ресторантьорство 448 886.3
Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио-и телевизионна дейност 120 890.1
Далекосъобщения 1 005 546.8
Дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги 778 189.6
Операции с недвижими имоти 3 279 311.2
Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитания и анализи; консултантски дейности по управление 843 992.5
Научноизследователска и развойна дейност 25 990.1
Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други професионални дейности 1 909 240.5
Административни и спомагателни дейности 575 245.6
Образование 16 982.4
Хуманно здравеопазване 18 748.1
Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване 115.4
Култура, спорт и развлечения 45 739.0
Други дейности, некласифицирани другаде 21 912.1

Забележка:
' .. ' Конфиденциални данни
Данните са от проведеното от НСИ годишно статистическо наблюдение за чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор. За по-пълни данни може да се ползва WEB-сайта на БНБ.
30.11.2021