Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през ноември 2021 година

сряда, 22 декември 2021 - 11:45

През декември 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през ноември 2021 година

сряда, 22 декември 2021 - 11:00

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Околна среда, годишни данни за 2020 година

вторник, 21 декември 2021 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2020 година.

През 2020 г. делът на наличните в края на годината дълготрайни материални активи с екологично предназначение по отчетна стойност възлиза на 4.8% от общите дълготрайни материални активи в страната.

През 2020 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.8% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.  

През 2019 г. количеството на образуваните битови отпадъци се оценява на 2 838 хил. т, като запазва почти същото равнище спрямо 2018 година (2 862 хил. тона).

Образуваните отпадъци от икономическата дейност през 2019 г. са 123 148 хил. тона. Неопасните отпадъци са 109 654 хил. т, а опасните отпадъци са 13 494 хил. тона. Няма съществена промяна в количествата генерирани отпадъци от стопанска дейност спрямо предходните години.

През 2020 г. общото количество на иззетата прясна вода в страната е 5 077 млн. м3, като спрямо 2019 г. намалява с 6.4%. През 2020 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4 310 млн. м3, като спрямо 2019 г. намалява с 5.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2021 година

вторник, 21 декември 2021 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% спрямо третото тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Икономически сметки за селското стопанство през 2021 година (първа оценка)

понеделник, 20 декември 2021 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство през 2021 г. стойността на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство“ отбелязва увеличение с 32.4% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 44.7%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 33.0%, а нетният предприемачески доход - с 43.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2020 година

сряда, 15 декември 2021 - 17:30

Потреблението на човек от населението варира от 61 до 145% от средното равнище за ЕС-27_2020.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2021 година

сряда, 15 декември 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. е 101.4%, т.е. месечната инфлация е 1.4%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - октомври 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 13 декември 2021 - 11:00

През периода януари - октомври 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 18 789.5 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 26.4% и е на стойност 24 486.5 млн. лева.

През периода януари - октомври 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 55 803.6 млн. лв., което е с 23.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 61 802.0 млн. лв. и нараства с 25.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2021 година (предварителни данни)

понеделник, 13 декември 2021 - 11:00

През периода януари - септември 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 32 790.0 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.3% и достига 33 199.8 млн. лева.

През септември 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 24.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 947.1 млн. лв., а вносът нараства с 27.4% и е на стойност 4 166.4 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през октомври 2021 година

петък, 10 декември 2021 - 11:00

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 770 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.4 хил., а на леглата - 116.6 хиляди. В сравнение с октомври 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.4%, докато броят на леглата в тях се увеличава - с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2021 г., е 614.2 хил., или с 1.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през октомври 2021 г. се увеличават с 11.9% в сравнение с октомври 2020 г. и достигат 35.5 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област