Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2022 година

петък, 24 февруари 2023 - 11:00

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се понижава с 1.3% през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 3.8%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 26.3% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота е по-висок с 18.4%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през четвъртото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 24 февруари 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличават както превозените товари с 6.7%, така и извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт (с 21.1%) в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Данните са предварителни.

С 27.0% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през четвъртото тримесечие на 2022 година. Извършената работа също бележи ръст от 40.2%.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт са с 6.4% повече, а извършената работа нараства с 22.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 16.8% повече. Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 29.8%.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 16.4% повече, а извършената работа нараства с 40.3% спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Пътнически воден транспорт

През четвъртото тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно със 17.8 хил. пътници и с 535.5 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода октомври - декември 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили с 43.9% повече пътници, а извършената работа нараства с 39.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2022 година

петък, 17 февруари 2023 - 11:00

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през четвъртото тримесечие на 2022 г.:

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.4%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта.

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 3.0 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.5%.

- Коефициентът на безработица е 3.9%, или с 0.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година.

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 16 февруари 2023 - 11:00

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2 426 лв. и нараства с 19.1% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2 259 лв. и се увеличава с 19.9% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.6 на 18.9 кг, на месо - от 10.1 на 9.6 кг, и на плодове - от 13.3 на 12.8 килограма.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2023 година

сряда, 15 февруари 2023 - 11:00

По предварителни данни на НСИ, през януари 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 16.4%.

През януари 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+2.3%), разнообразни стоки и услуги (+1.7%), здравеопазване (+1.5%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1.5%). Намаление на цените е регистрирано в групите: облекло и обувки (-1.9%) и развлечения и култура (-0.1%).

По предварителни данни на НСИ, през януари 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 1.0% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 14.1%.

Индекси на цените в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 година

сряда, 15 февруари 2023 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 г. се повишава с 18.0% спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на повишаване на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 14.7% и на продукцията от животновъдството с 36.2%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 28.2%, като в растениевъдството се увеличават с 25.9%, а в животновъдството - с 41.3%.

В растениевъдството през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст отбелязват цените на зърнените култури - с 30.3%. Тенденцията се запазва и спрямо 2021 г., като нарастването на цените на зърнените култури е с 47.5% и на техническите култури - с 8.8%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 38.0%, а на продуктите от животновъдството - с 34.3%. Спрямо 2021 г. увеличението е съответно с 37.5 и с 45.2%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 22.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 38.1% спрямо 2021 година.

Най-голямо увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. отбелязват цените на минералните торове - с 54.1%, на фуражите - с 30.7%, и на посевния и посадъчния материал - с 24.9%.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението при цените на: минералните торове - със 118.2%, препаратите за растителна защита - с 38.6%, и фуражите - с 38.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

вторник, 14 февруари 2023 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 година

вторник, 14 февруари 2023 - 11:00

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2.26 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.9%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.2% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 1.1%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо третото тримесечие на 2022 г. и достига 1 879 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 19.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 14.9%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 12.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през декември 2022 година

петък, 10 февруари 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през декември 2022 г. намалява с 0.8% в сравнение с ноември 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спад спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.8%, а увеличение - в добивната промишленост - с 10.0%, и в преработващата промишленост - с 2.6%.

През декември 2022 г. е регистрирано нарастване с 2.1% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 10.8%, и в добивната промишленост - с 1.8%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.6%.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през декември 2022 година

петък, 10 февруари 2023 - 11:00

През декември 2022 г. не се наблюдава изменение на оборота спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Нарастване е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.3%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.1%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава намаление (с 0.6%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 3.4% спрямо същия месец на 2021 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.4%). Намаление е регистрирано в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.7%).

Прессъобщение