Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Стопанска конюнктура през май 2024 година

четвъртък, 30 май 2024 - 11:00

През май 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и в сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано понижение.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша, цените на материалите и недостатъчното търсене продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса в секторите.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2024 година

четвъртък, 30 май 2024 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 0.1% през април 2024 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.5%. Покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 6.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0.8% през април спрямо март 2024 година. Понижение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%. Увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 4.9%, и в преработващата промишленост - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител през април 2024 г. е с 6.6% под нивото на същия месец на 2023 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.3%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 8.2%, и в преработващата промишленост - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 10.6% в сравнение с април 2023 година. Спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.4%. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2024 година

четвъртък, 30 май 2024 - 11:00

През март 2024 г. спрямо февруари 2024 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 60.0%, дизелово гориво - с 21.9%, твърди горива - с 16.9%, електрическа енергия - с 3.8%, и автомобилен бензин - с 2.9%. Няма намаление при производството на нито един от продуктите. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: пропан-бутанови смеси - с 60.0%, дизелово гориво - с 54.5%, и автомобилен бензин - с 30.9%. Намалява производството на: твърди горива - с 41.6%, и електрическа енергия - с 10.8%. Производството на природен газ остава без изменение.

През март 2024 г. спрямо февруари 2024 г. нарастват доставките на: дизелово гориво - с 20.1%, твърди горива - с 16.3%, природен газ - с 9.6%, пропан-бутанови смеси - с 8.3%, и електрическа енергия - с 0.2%. Намаляват доставките на автомобилен бензин - с 28.0%.

Спрямо същия месец на 2023 г. нарастват доставките на: дизелово гориво - с 31.1%, автомобилния бензин - с 5.9% и природен газ - с 5.4%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 34.2%, пропан-бутанови смеси - с 9.3% и електрическа енергия - с 2.2%.

Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през април 2024 година

сряда, 29 май 2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2024 г. са 707.9 хил., или с 4.9% повече от април 2023 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 40.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 38.2%, и със служебна цел - 21.8%. Посещенията на чужди граждани в България са 793.3 хил., или с 1.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.0%, и със служебна цел - 14.2%.

Транзитните преминавания през страната са 35.6% (282.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Републиканска пътна мрежа според класа на пътя и вида на настилката към 31.12.2023 година

вторник, 28 май 2024 - 11:00

Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа на България към 31.12.2023 г. е 19 968 км., което е с 26 км повече в сравнение с 2022 година.

Пътищата с асфалтова настилка и пътищата без настилка се увеличават, съответно с 19 и 14 км., а с трошено-каменна и баластрена настилка намаляват със 7 километра спрямо предходната година.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Републиканска пътна мрежа“.

Железопътен транспорт през 2023 година

вторник, 28 май 2024 - 11:00

През 2023 г. при товарния железопътен транспорт е регистрирано намаление както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 11.3 и 13.1% спрямо предходната година.

Броят на превозените пътници от пътническия железопътен транспорт намалява с 5.4%, а извършената работа - с 0.5%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Железопътен транспорт“.

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

понеделник, 27 май 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. 1 068.5 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 74.9%, са пътували само в страната, 19.5% - само в чужбина, а 5.6% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 5.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) през първо тримесечие на 2024 г. (предварителни данни)

понеделник, 27 май 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. се наблюдава нарастване с 0.9% на превозените товари от товарния транспорт в сравнение със съответното тримесечие на 2023 г., докато извършената работа намалява с 5.3%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през първото тримесечие на 2024 г. с 13.4% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 11.9% спрямо първото тримесечие на 2023 година.

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на 2023 година:

  • Превозените товари от сухопътния транспорт са с 10.3% повече, докато извършената работа намалява с 8.2%;
  • Речният и морският транспорт са превозили 86.4 хил. т. повече товари, а при извършената работа, измерена в тонкилометри, увеличението е с 25.1%;
  • Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е нараснал с 0.7%, а извършената работа - с 22.5%;
  • При пътническия воден транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 1.4 хил. пътника, докато извършената работа намалява до 1 800 хил. пътниккилометра;
  • Предприятията от градския електротранспорт са превозили с 6.7 хил. пътника повече, извършената работа също нараства с 25.5%.
Прессъобщение
Статистическа област

Основни данни за културата в Република България през 2023 година

четвъртък, 23 май 2024 - 11:00

През 2023 г. в страната функционират следните културни институции:

  • 189 музея с музеен фонд 7 848 хил. фондови единици;
  • 83 театъра, организирали 16 125 представления, посетени от 2 249 хил. зрители;
  • 49 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
  • 81 кина с 225 киноекрана.
Прессъобщение
Статистическа област

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през първото тримесечие на 2024 година

четвъртък, 23 май 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 5 587 млн. лв., което е с 45.1% по-малко в сравнение с предходното тримесечие. Данните са предварителни.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Инвестиции“.