Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Умирания през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

сряда, 20 октомври 2021 - 09:40

През третото тримесечие на 2021 г. (27-ма - 39-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 30 071, а коефициентът на обща смъртност - 17.5‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 4 463, или със 17.4%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. намаляват с 4 276, или с 12.4%. Смъртността при мъжете е по-висока (18.7‰) в сравнение с тази при жените (16.5‰).

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2021 година

понеделник, 18 октомври 2021 - 11:00

Индексът на потребителските цени за септември 2021 г. спрямо август 2021 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

Прессъобщение

Дейност на местата за настаняване през август 2021 година

вторник, 12 октомври 2021 - 11:00

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 3 058 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126.5 хил., а на леглата - 287.6 хиляди. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.6%, а броят на леглата в тях - с 11.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 5 361.5 хил., или с 51.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през август 2021 г. се увеличават със 79.8% в сравнение с август 2020 година и достигат 357.2 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - август 2021 година (предварителни данни)

вторник, 12 октомври 2021 - 11:00

През периода януари - август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.5% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 14 697.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 28.8% и е на стойност 19 255.2 млн. лева.

През периода януари - август 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 43 491.4 млн. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 48 273.5 млн. лв. и нараства с 26.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юли 2021 година (предварителни данни)

вторник, 12 октомври 2021 - 11:00

През периода януари - юли 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.0% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 25 258.2 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.3% и достига 25 551.7 млн. лева.

През юли 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 832.0 млн. лв., а вносът нараства с 26.4% и е на стойност 3 950.2 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Икономически сметки за селско стопанство за 2020 година (окончателни данни)

понеделник, 11 октомври 2021 - 11:00

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство през 2020 г., отбелязва намаление с 4.5% спрямо предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 1.1%, нетният опериращ излишък/смесен доход - с 0.2%, а нетният предприемачески доход - с 2.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през август 2021 година

петък, 8 октомври 2021 - 11:00

По предварителни данни през август 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.8% в сравнение с юли 2021 година.

През август 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 10.8% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2021 година

петък, 8 октомври 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.1% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 12.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през август 2021 година

петък, 8 октомври 2021 - 11:00

По предварителни данни през август 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% над равнището от предходния месец. През август 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 2.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Ключови показатели за България (към 04.10.2021 г.)

понеделник, 4 октомври 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Статистическа област