Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Икономически сметки за селското стопанство през 2023 година (втора оценка)

петък, 12 април 2024 - 11:00

Според втората оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2023 г. възлиза на 10.7 милиарда лева. Брутната добавена стойност по базисни цени намалява с 28.1% на годишна база и достига 4.2 милиарда лева, а нетният предприемачески доход възлиза на 1.2 милиарда лева.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Икономически сметки за селското стопанство“.

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - февруари 2024 година (предварителни данни)

четвъртък, 11 април 2024 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.3% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 4 465.0 млн. лв., a вносът намалява с 13.2% и е на стойност 5 886.5 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (12.9%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (7.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (47.6%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (6.2%) . Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (27.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 12 808.8 млн. лв. през периода януари - февруари 2024 г., което е с 11.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 15 097.0 млн. лв. и намалява с 6.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през януари 2024 година (предварителни данни)

четвъртък, 11 април 2024 - 11:00

През  януари 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 17.0% спрямо януари 2023 г. и е на стойност 4 094.5 млн. лв., а вносът намалява с 0.5% и е на стойност 4 556.7 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с януари 2023 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (38.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.3%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (252.2%), докато най-голям спад - в сектор „Химични вещества и продукти“ (18.0%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през февруари 2024 година

сряда, 10 април 2024 - 11:00

През февруари 2024 г. в страната са функционирали 2 177 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 62.2 хил. стаи и 128.4 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 5.1%, а броят на леглата в тях - с 3.5%.

Общият брой на нощувките е 1 181.9 хил., или с 1.2% по-малко в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 2.1% и достига 480.2 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 106.9 млн. лв., или с 15.8% повече спрямо същият месец на предходната година.

Статистическа област

Индекси на промишленото производство през февруари 2024 година

сряда, 10 април 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство през февруари 2024 г. остава на равнището на предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 9.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%, а увеличение в преработващата промишленост - с 2.9%.

Спрямо февруари 2023 г. е регистрирано намаление с 8.3% на календарно изгладения  индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 20.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 20.7% и при преработващата промишленост - с 3.3%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през февруари 2024 година

сряда, 10 април 2024 - 11:00

През февруари 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.4% спрямо предходния месец. Увеличение е отчетено при продукцията от специализирани строителни дейности - с 2.6%, при строителството на съоръжения - с 1.2%, и при сградното строителство - с 0.5%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 3.3% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при строителството на съоръжения - с 8.1%, и при специализираните строителни дейности - с 6.3%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 2.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през февруари 2024 година

петък, 5 април 2024 - 11:00

През февруари 2024 г. се наблюдава увеличение на оборота с 0.9% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Нарастване на оборота е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, съответно с 2.8 и 1.4%. Намаление с 0.7% е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали.

Търговският оборот нараства с 3.2% спрямо февруари 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През февруари 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия - с 10.3% и при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.7%, докато при автомобилните горива и смазочните материали се наблюдава намаление с 14.0%.

Прессъобщение

Индекси на производството в услугите през януари 2024 година

петък, 5 април 2024 - 11:00

От 2024 г. НСИ започва да публикува месечни Индекси на производството в услугите съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика. Целта на производствения индекс е да измерва промените в обема на продукцията на месечни интервали.

Индексите на производството в услугите се изчисляват чрез дефлиране на индексите на оборота за всяка дейност със съответните индекси на цени на производител.

Общият индекс на производството за Бизнес Услуги нараства с 0.8% през януари 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През януари на 2024 г. индексът на производството за Бизнес Услуги се увеличава с 3.3% в сравнение със съответния месец на 2023 година. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение

Ключови показатели за България (към 03.04.2024 г.)

сряда, 3 април 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година.

През януари 2024 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 6.7 процентни пункта спрямо октомври 2023 година.

За индивидуално потребление през четвъртото тримесечие на 2023 г. са изразходвани 69.6% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 20.6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%.

Коефициентът на безработица е 4.2% (при 3.7% през четвърто тримесечие на 2022 г.) и е един и същ при мъжете и при жените.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.7% (по предварителни данни).

През четвърто тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 10.1% в сравнение със същото тримесечие на 2022 година.

Статистическа област

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, февруари 2024 година

вторник, 2 април 2024 - 11:00

През месец февруари 2024 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 3 206.73 млн. лв. и разходи - 2 969.53 млн. лв., а за подсектор „Социално осигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 698.56 млн. лв., а разходите са 2 604.75 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социално осигурителни фондове“ на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.