Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През март 2022 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 538.3 хил., или със 114.1% над регистрираните през март 2021 година.

През март 2022 г. посещенията на чужденци в България са 627.8 хил., или със 118.1% повече в сравнение с март 2021 г., като транзитните преминавания са 46.1% (289.6 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. намалява производството на: твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - с 25.0%, безоловен бензин - с 15.8%, дизелово гориво - с 12.0%, и електроенергия - с 13.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. намаляват доставките на: твърди горива - с 8.4%, пропан-бутанови смеси - с 9.4%, безоловен бензин - със 17.1%, дизелово гориво - с 1.7%, природен газ - със 17.8%, и електроенергия - с 15.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2021 година

вторник, 26 април 2022 - 14:30

През 2021 г. държавният дефицит и дълг на ЕС намалява в сравнение с 2020 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи спад от 6.8% за 2020 г. на 4.7% за 2021 г., а държавният дълг бележи спад от 90.0% в края на 2020 г. на 88.1% в края на 2021 година.

Прессъобщение

Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2021 година (предварителни данни)

вторник, 26 април 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2021 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -5 433 млн. лв., или -4.1% от БВП.

Дългът на Р България за 2021 г. е в размер на 33 277 млн. лв., или 25.1% от БВП.

Прессъобщение
Статистическа област

Образованието в Република България през учебната 2021/2022 година

вторник, 26 април 2022 - 11:00

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2021/2022 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 214.8 хил. деца.
  • През 2021 г. основно образование са завършили 58.3 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 25.2 хил. и 17.8 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2021/2022 година са 220.4 хиляди.
  • Към 31.12.2021 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 542 лица, от които 679 чужди граждани.
Прессъобщение

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2021 година

вторник, 26 април 2022 - 11:00

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 8 807 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им намалява с 92, или с 1.0%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 2 776, a снети от отчет в ДПС са 2 599 лица.

Прессъобщение
Статистическа област

Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през четвъртото тримесечие на 2021 година

вторник, 19 април 2022 - 14:45

През септември 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022, модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC. Част от дейностите по проекта е пилотно събиране на данни чрез допълнителен въпросник за социалното включване, условията на живот и благосъстоянието към Наблюдението на домакинските бюджети. Допълнителната анкета е по инициатива на Евростат и се провежда по единна методология в рамките на европейското изследване Infra-annual data collection on living conditions (IALC). Целта е да се осъществява тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в страната в резултат на пандемията от COVID-19 и да се подава актуална информация за хармонизирани европейски сравнения.

Резултатите от допълнителната анкета могат да бъдат разгледани в прессъобщенията към рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за март 2022 година

вторник, 19 април 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.2%, т.е. месечната инфлация е 2.2%.

Прессъобщение

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2021 година

четвъртък, 14 април 2022 - 11:00

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 705 лв. и нараства с 10.0% спрямо 2020 година.

През 2021 г. българските домакинства са изразходвали 7 042 лв. средно на лице, което е с 13.2% повече в сравнение с 2020 година.

През 2021 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2020 година. 

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - февруари 2022 година (предварителни данни)

сряда, 13 април 2022 - 11:00

През периода януари - февруари 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 33.9% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 4 277.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства със 73.3% и е на стойност 6 792.7 млн. лева.

През периода януари - февруари 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 12 867.1 млн. лв., което е с 31.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 15 331.2 млн. лв. и нараства с 46.2%.

Прессъобщение
Статистическа област