Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на цените в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 година

понеделник, 15 ноември 2021 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. се повишава с 19.8% спрямо същото тримесечие на 2020 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 23.2%, а на продукцията от животновъдството - с 1.6%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 15.5%, като в растениевъдството те се увеличават с 18.2%, а в животновъдството - с 1.4%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 14.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 12.8% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2021 година

петък, 12 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2021 г. и достигат 2.28 милиона.

През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.3% спрямо второто тримесечие на 2021 г. и достига 1 520 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - септември 2021 година (предварителни данни)

петък, 12 ноември 2021 - 11:00

През периода януари - септември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.3% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 16 727.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 27.2% и е на стойност 21 685.0 млн. лева.

През периода януари - септември 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 49 468.9 млн. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 54 871.9 млн. лв. и нараства с 26.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август 2021 година (предварителни данни)

петък, 12 ноември 2021 - 11:00

През периода януари - август 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.5% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 28 795.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 25.0% и достига 29 026.7 млн. лева.

През август 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 26.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 537.5 млн. лв., а вносът нараства с 23.0% и е на стойност 3 475.0 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през септември 2021 година

сряда, 10 ноември 2021 - 11:00

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 612 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 114.1 хил., а на леглата - 255.6 хиляди. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.9%, а броят на леглата в тях - с 12.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2021 г., е 2 023.7 хил., или с 13.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през септември 2021 г. се увеличават с 35.1% в сравнение със септември 2020 г. и достигат 119.1 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на строителната продукция през септември 2021 година

сряда, 10 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни през септември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, запазва равнището си от предходния месец. През септември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през септември 2021 година

сряда, 10 ноември 2021 - 11:00

През септември 2021 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 0.6% спрямо предходния месец.

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 8.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на промишленото производство през септември 2021 година

сряда, 10 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни през септември 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.6% в сравнение с август 2021 година.

През септември 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 10.5% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Наблюдение на потребителите, октомври 2021 година

петък, 5 ноември 2021 - 11:00

През октомври 2021 г. изследването показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с юли. Общият показател на доверие на потребителите намалява с 10.8 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 11.9 и 10.2 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

петък, 5 ноември 2021 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 3 390. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 61 по-малко, или с 6.8%, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13.6%.

Прессъобщение
Статистическа област