Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2022 година

петък, 17 март 2023 - 11:00

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през 2022 година:

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.6%, като в сравнение с 2021 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта.

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.3 процентни пункта в сравнение с 2021 г. и достига 70.4%.

- Коефициентът на безработица е 4.3%, или с 1.0 процентeн пункт по-нисък в сравнение с 2021 година.

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие чрез лично интервю се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за февруари 2023 година

сряда, 15 март 2023 - 11:00

През февруари 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г. е 16.0%.

През февруари 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2.4%), съобщения (+1.9%), ресторанти и хотели (+1.1%), развлечения и култура (+1.1%) и здравеопазване (+1.0%). Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-1.2%), облекло и обувки (-1.2%) и транспорт
(-0.4%).

През февруари 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.7% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г. е 13.7%.

Търговия със стоки на България с трети страни през януари 2023 година (предварителни данни)

понеделник, 13 март 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 24.4% в сравнение с януари 2022 г. и е в размер на 2 634.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 0.8% и е на стойност 3 539.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с януари 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (99.5%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (92.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (30.2%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (391.0%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (33.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“[1] (19.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 7 689.1 млн. лв. през януари 2023 г., което е с 22.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 8 178.7 млн. лв. и нараства с 6.9%.

 

[1] Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 13 март 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 35.6% спрямо 2021 г. и е на стойност 61 380.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 29.3% и достига 59 899.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с 2021 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (126.0%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (116.9%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (9.8%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (81.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 11.6% през декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 350.4 млн. лв., а вносът нараства с 9.0% и е на стойност 4 897.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през януари 2023 година

петък, 10 март 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през януари 2023 г. намалява с 3.0% в сравнение с декември 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 10.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.0%, и в преработващата промишленост - с 1.9%.

През януари 2023 г. е регистрирано понижение с 4.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.9%, и в добивната промишленост - с 18.5%, а увеличение -
в преработващата промишленост - с 4.0%

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през януари 2023 година

петък, 10 март 2023 - 11:00

През януари 2023 г. се наблюдава увеличение на оборота с 1.8% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Нарастване е отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.0%), докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано намаление (с 0.2%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 5.6% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се увеличение на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.5%), търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.1%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.2%).

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през януари 2023 година

петък, 10 март 2023 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.8% през януари 2023 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 1.0% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а при продукцията от сградното строителство - с 0.8%.

Спрямо януари 2022 г. строителната продукция намалява с 0.4%. Понижение е регистрирано при гражданското/инженерното строителство - с 3.1%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през януари 2023 година

петък, 10 март 2023 - 11:00

През януари 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.3 хил. стаи и 121.7 хил. легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21.4%, а броят на леглата в тях - с 18.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2023 г. е 1 032.4 хил., или с 47.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличава с 50.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 439.5 хиляди.

Приходите от нощувки през януари 2023 г. достигат 77.6 млн. лв., или с 60.1% повече в сравнение с януари 2022 година.

Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през 2022 година (предварителни данни)

сряда, 8 март 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Строителство - 27.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.6%, Промишленост - 3.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.9%, Финансови и застрахователни дейности - 2.1 %, Култура, спорт и други дейности - 1.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1.7%.

Спад на годишна база е регистриран в:

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 1.6%, Операции с недвижими имоти - 1.0%, както и в Селско, горско и рибно стопанство - с 0.3%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5.8% и бруто образуване на основен капитал - с 1.1%. През четвъртото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 9.0%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

БВП за 2022 година

БВП за 2022 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 165 384 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2022 г. се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 г. по предварителни данни.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2022 година

сряда, 8 март 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 1.7%  в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. според предварителните данни.

Прессъобщение
Статистическа област