Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Производство и доставки на енергийни продукти, юли 2022 година

четвъртък, 29 септември 2022 - 11:00

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 16.1%, пропан-бутанови смеси - с 11.1%, дизелово гориво - с 6.9%, електрическа енергия - с 4.2%, и безоловен бензин - с 3.2%. Намалява единствено производството на природен газ - с 50.0%.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 54.0%, твърди горива - с 39.6%, безоловен бензин - с 33.9%, пропан-бутанови смеси - с 25.0%, и електрическа енергия - с 9.6%. Намалява единствено производството на природен газ - с 50.0%.  

През юли 2022 г. спрямо юни 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 18.2%, твърди горива - с 14.2%, електрическа енергия - с 8.3%, природен газ - с 5.0%, и дизелово гориво - с 1.9%. Единствено намаляват доставките на безоловен бензин - с 37.9%.

През юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - с 34.2%, и пропан-бутанови смеси - с 11.4%. Намаляват доставките на: безоловен бензин - с 28.0%, природен газ - с 27.0%, дизелово гориво - с 14.3%, и електрическа енергия - с 4.8%.

Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2022 година

сряда, 21 септември 2022 - 11:00

С 14.4% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на Националния статистически институт). В индустрията увеличението е с 15.0%, в услугите - с 16.8%, и в строителството - с 11.5%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 22.5%, „Култура, спорт и развлечения“, „Други дейности“ - с по 19.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита, 2020 г.

вторник, 20 септември 2022 - 12:00

През 2020 г. България е отделила 21 924.4 млн. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 11 142.3 млн. лв. от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 13 578.4 млн. лева.

През 2020 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции са:

  • „Болест/Здравна грижа“ - 6 587.9 млн. лева;
  • „Инвалидност“ - 1 864.6 млн. лева;
  • „Навършена възраст/Старост“ - 9 289.0 млн. лева;
  • „Наследници“ - 1 087.3 млн. лева;
  • „Семейство/Деца“ - 1 974.8 млн. лева;
  • „Безработица“ - 821.3 млн. лева;
  • „Жилищни нужди“ - 0.57 млн. лева;
  • „Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 298.9 млн. лева.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2020 г. заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (42.4%) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (30.0%) и „Семейство/Деца“ (9.0%).

Повече информация и данни за приходите и разходите за социална защита могат да бъдат намерени на сайта на Националния статистически институт, раздел „Социална защита“ (https://www.nsi.bg/bg/node/4061), както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=45).

Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2022 година

сряда, 14 септември 2022 - 11:00

През август 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2022 г. спрямо август 2021 г. е 17.7%.

През август 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%), разнообразни стоки и услуги (+2.3%) и жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+1.8%), а намаление на цените е регистрирано в групите транспорт (-3.8%) и облекло и обувки (-2.3%).

През август 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2022 г. спрямо август 2021 г. е 15.0%.

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юли 2022 година (предварителни данни)

сряда, 14 септември 2022 - 11:00

През периода януари - юли 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 36.6% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 17 772.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 67.5% и е на стойност 27 696.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (228.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (69.7%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“[1] (12.9%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (335.1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (151.7%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

През периода януари - юли 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 54 288.1 млн. лв., което е с 41.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 61 649.2 млн. лв. и нараства с 46.5%.

 

[1] Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2022 година (предварителни данни)

сряда, 14 септември 2022 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44.6% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 31 034.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 33.1% и достига 28 758.2 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (291.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (188.2%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.5%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (208.6%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 50.1% през юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 689.6 млн. лв., а вносът нараства с 45.5% и е на стойност 5 457.6 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България през 2021 година - окончателни данни

сряда, 14 септември 2022 - 11:00

Изнесените стоки са на стойност 68 431.2 млн. лв., или с 24.9% повече спрямо 2020 година. Внесените стоки са за 76 742.6 млн. лв., което е с 27.6% повече в сравнение с предходната година.

Най-голям ръст при износа на стоки в сравнение с 2020 г. е отчетен в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (63.3%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13.1%). Най-голям ръст при вноса на стоки е регистриран в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (71.8%), докато спад не се наблюдава в нито един от секторите. Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през юли 2022 година

понеделник, 12 септември 2022 - 11:00

През юли 2022 г. в страната са функционирали 3 615 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 144.0 хил. стаи и 327.9 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18.2%, а броят на леглата в тях - с 16.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е  5 385.2 хил., или с 26.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. се увеличава с 18.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1 322.3 хиляди.

Приходите от нощувки през юли 2022 г. се увеличават с 46.7% в сравнение с юли 2021 г. и достигат 386.6 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 64.5%, така и от български граждани - с 18.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през юли 2022 година

петък, 9 септември 2022 - 11:00

Индексът на промишленото производство нараства с 0.9% през юли 2022 г. спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 12.7%, в добивната промишленост - с 3.9%, а намаление в преработващата промишленост - с 1.6%.

През юли 2022 г. е регистриран ръст със 17.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

Ръст спрямо юли 2021 г. е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.7%, добивната промишленост - със 17.9%, и преработващата промишленост - с 12.1%.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2022 година

петък, 9 септември 2022 - 11:00

През юли 2022 г. не се наблюдава изменение на оборота по съпоставими цени спрямо предходния месец в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление с 3.5% е отчетено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Увеличение с 2.0 и 1.2% съответно е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали.

Оборотът в търговията на дребно намалява с 0.7% през юли 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Спад с 10.2% е отчетен при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Увеличение с 5.0% се наблюдава при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и с 4.0% при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали.

Прессъобщение