Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2024 година

петък, 21 юни 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 13.9%, в услугите - с 16.3%, и в строителството - с 19.3%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Други дейности“ - с 20.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 20.6%, и „Строителство“ - с 19.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Равнища на потребителски цени за 2023 година в ЕС

четвъртък, 20 юни 2024 - 17:35

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС. Най-високи нива на цените са отчетени в Дания (143% от средното за ЕС). Най-ниско е равнището на цените в България и Румъния (и двете с 60%), според експресните оценки за 2023 г.

Прессъобщение

Фактическо индивидуално потребление на човек от населението за 2023 година в ЕС

четвъртък, 20 юни 2024 - 15:00

През 2023 г. фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 70 до 138% от средното равнище в EС-27. За България нивото е 27% под средното равнище за ЕС, според експресните оценки за 2023 г.

БВП на човек от населението варира от 64 до 239% от средното равнище за ЕС. През 2023 г. БВП на човек от населението в България е 36% под средното ниво за ЕС-27.

Прессъобщение

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2023 година

понеделник, 17 юни 2024 - 11:00

В края на 2023 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 55 724 легла. Осигуреността с болнични легла е 864.5 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 237 с 1 307 легла за краткосрочно наблюдение и престой, а другите лечебни и здравни заведения са 149 с 1 742 легла.

На основен договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват:

  • 29 911 лекари;
  • 7 607 лекари по дентална медицина, от които 6 583 работят в практики със сключен договор с НЗОК;
  • 44 523 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти, от които 28 570 медицински сестри и 3 253 акушерки.

Осигуреността с лекари в края на годината общо за страната е 46.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 11.8.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2024 година

петък, 14 юни 2024 - 11:00

През май 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%.

През май 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Съобщения“ (-1.5%), „Развлечения и култура“ (-1.0%), „Транспорт“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+1.0%), „Ресторанти и хотели“ (+0.6%), „Облекло и обувки“ (+0.6%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (+0.6%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.0%, а годишната инфлация е 2.7%.

Дейност на местата за настаняване през април 2024 година

вторник, 11 юни 2024 - 11:00

През април 2024 г. в страната са функционирали 2 267 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 68.5 хил. стаи и 143.6 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 1.3%, а броят на леглата в тях намалява с 0.5%.

Общият брой на нощувките е 1 012.4 хил., или с 2.0% по-малко в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 2.3% и достига 481.9 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 85.6 млн. лв., или с 11.6% повече спрямо същия месец на предходната година.

Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - април 2024 година (предварителни данни)

вторник, 11 юни 2024 - 11:00

Уважаеми потребители, поради технически проблем с Информационна система „Външна търговия” при изготвянето на данните за периода януари - април 2024 г. се наложи актуализиране на информацията.

Благодарим за Вашето разбиране и се извиняваме за причиненото неудобство.

 

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 4.9% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 9 795.9 млн. лв., a вносът нараства с 0.9% и е на стойност 12 798.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата“ (13.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (25.5%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (44.6%). Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (6.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 27 476.0 млн. лв. през периода януари - април 2024 г., което е с 5.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 31 817.2 млн. лв. и намалява с 1.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - март 2024 година (предварителни данни)

вторник, 11 юни 2024 - 11:00

Уважаеми потребители, поради технически проблем с Информационна система „Външна търговия” при изготвянето на данните за периода януари - март 2024 г. се наложи актуализиране на информацията.

Благодарим за Вашето разбиране и се извиняваме за причиненото неудобство.

 

През  периода януари - март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 11.7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 12 909.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 6.7% и е на стойност 13 908.0 млн. лева.

През март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 9.9% спрямо март 2023 г. и е на стойност 4 572.7 млн. лв., а вносът намалява с 14.4% и е на стойност 4 695.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с март 2023 г. е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (12.6%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (45.8%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (78.7%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (19.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през април 2024 година

понеделник, 10 юни 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство се повишава с 3.3% през април 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.8%, в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Спрямо април 2023 г. е регистрирано намаление с 0.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчисленo от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - със 7.7%, и при преработващата промишленост - с 1.9%, а ръст - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.6%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през април 2024 година

понеделник, 10 юни 2024 - 11:00

През април 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.7% спрямо предходния месец. Намаление е отчетено при продукцията от строителството на съоръжения - с 1.3%, при специализираните строителни дейности - с 0.7%, и при сградното строителство - с 0.3%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 2.8% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - с 6.9%, и при строителството на съоръжения - с 2.4%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.2%.

Прессъобщение
Статистическа област