Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 година

понеделник, 15 май 2023 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. се повишава с 0.9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 8.6% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството с 36.8%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 5.9%, като в растениевъдството те се понижават с 12.8%, а в животновъдството се увеличават с 20.3%.

В растениевъдството, през първото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. най-висок спад отбелязват цените на техническите култури - с 22.9%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2022 г., като намалението на цените на техническите култури е с 16.0%.

В животновъдството, през първото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 36.7%, а на продуктите от животновъдството - с 36.9%.  Спрямо 2022 г. увеличението е съответно с 16.7% и с 23.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. е по-висок с 5.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и намалява с 1.5% спрямо 2022 година.

Най-голямо увеличение спрямо първото тримесечие на 2022 г. отбелязват цените на фуражите - с 25.3%, на посевния и посадъчен материал - с 23.2%, и на ветеринарномедицинските продукти - с 8.3%.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението при цените на: посевния и посадъчен материал - с 13.4%, фуражите - с 9.2%, и на ветеринарномедицинските продукти - с 3.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - март 2023 година (предварителни данни)

петък, 12 май 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.5% в сравнение с периода януари - март 2022 г. и е в размер на 8 160.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 1.0% и е на стойност 10 394.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - март 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (78.5%) и „Храни и живи животни“ (51.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.3%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (59.5%) и „Храни и живи животни“ (42.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (26.9%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 22 836.8 млн. лв. през периода януари - март 2023 г., което е с 8.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 25 355.4 млн. лв. и нараства с 4.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2023 година (предварителни данни)

петък, 12 май 2023 - 11:00

През периода януари - февруари износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 13.4% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 9 585.0 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 11.0% и достига 9 472.6 млн. лева. През февруари 2022 г. износът за ЕС се увеличава със 7.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 643.2 млн. лв., а вносът нараства с 10.8% и е на стойност 4 871.7 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (46.0%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (28.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.2%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (51.9%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2023 година

петък, 12 май 2023 - 11:00

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 47.5 хил., или с 2.1%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 2.31 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 7.1%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.7%, и „Строителство“ - с 4.3%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 0.2% е регистрирано в дейност „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 882 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Транспорт, складиране и пощи“ - с 6.1%, „Добивна промишленост“ - с 5.6%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.3%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през март 2023 година

четвъртък, 11 май 2023 - 11:00

През март 2023 г. в страната са функционирали 2 124 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 60.5 хил. стаи и 124.1 хил. легла в тях. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.7%, а броят на леглата в тях - с 19.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2023 г. е 1 027.6 хил., или с 29.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2023 г. се увеличава с 31.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 453.1 хиляди.

Приходите от нощувки през март 2023 г. достигат 79.6 млн. лв., или с 53.1% повече в сравнение с март 2022 година.

Статистическа област

Индекси на промишленото производство през март 2023 година

сряда, 10 май 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през март 2023 г. се понижава с 1.2% в сравнение с февруари 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спрямо предходния месец е отчетен спад при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.8%, а увеличение в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

През март 2023 г. е регистрирано намаление с 9.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, в добивната промишленост - с 14.3%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2023 година

сряда, 10 май 2023 - 11:00

През март 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление е отчетено в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.5%). Увеличение се наблюдава в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.2%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.1% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 12.3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление (с 1.8%).

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през март 2023 година

сряда, 10 май 2023 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.8% през март 2023 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 1.0% е отчетено при сградното строителство, а при продукцията от гражданското/инженерното строителство - с 0.5%.

Спрямо март 2022 г. строителната продукция се увеличава с 0.3%. При сградното строителство е регистрирано нарастване - с 2.4%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление - с 2.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

вторник, 9 май 2023 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. е 1 289, а новопостроените жилища в тях са 4 427. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 18 повече, или с 1.4%, а жилищата в тях намаляват със 153, или с 3.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, април 2023 година

петък, 5 май 2023 - 11:00

През април 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.2 пункта в сравнение с януари. Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.1 и 7.0 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област