Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2022 година

петък, 10 юни 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 0.8% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 5.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през април 2022 година

петък, 10 юни 2022 - 11:00

По предварителни данни през април 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец. През април 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 2.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

сряда, 8 юни 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват ръст от 4.0% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2022 година

сряда, 8 юни 2022 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 3.3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанска конюнктура през май 2022 година

понеделник, 30 май 2022 - 11:00

През май 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта в сравнение с април в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2022 година

понеделник, 30 май 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през април 2022 г. се увеличава с 3.3% в сравнение с предходния месец и с 40.2% спрямо април 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2022 г. нараства с 4.1% спрямо предходния месец и с 49.8% спрямо април 2021 година.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2022 година

понеделник, 30 май 2022 - 11:00

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - със 133.3%, безоловен бензин - с 31.7%, дизелово гориво - с 29.1%, и електроенергия - с 14.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 8.5%, пропан-бутанови смеси - с 10.3%, безоловен бензин - с 55.9%, дизелово гориво - с 47.5%, природен газ - с 10.1%, и електроенергия - с 12.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2022 година

петък, 27 май 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2022 г. са 590.5 хил., или със 117.7% над регистрираните през април 2021 година.

През април 2022 г. посещенията на чужденци в България са 646.3 хил., или със 128.8% повече в сравнение с април 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 42.9% (277.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

петък, 27 май 2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 703.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 87.9%, са пътували само в страната, 10.8% - само в чужбина, а 1.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 53.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 27 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение на превозените товари (с 2.2%), докато извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт намалява със 7.9%.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през първото тримесечие на 2022 г. с 15.6% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 19.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област