Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Дейност на местата за настаняване през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

През юни 2022 г. в страната са функционирали 3 090 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 131.4 хил., а на леглата - 295.0 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 20.1%, а броят на леглата в тях - с 20.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г., е 2 824.7 хил., или със 71.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през юни 2022 г. достигат 178.8 млн. лв., като 114.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 64.2 млн. лв. - от български граждани.

Статистическа област

Индекси на промишленото производство през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

По предварителни данни през юни 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% в сравнение с май 2022 година.

През юни 2022 г. календарно изгладеният индекс  на промишленото производство нараства със 17.4% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.4% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни за оборота запазват нивото си от същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през юни 2022 година

сряда, 10 август 2022 - 11:00

По предварителни данни през юни 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.4% под равнището от предходния месец. През юни 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 0.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юни 2022 година (предварителни данни)

сряда, 10 август 2022 - 11:00

През периода януари - юни 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 33.9% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 14 697.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 63.6% и е на стойност 23 118.9 млн. лева.

През периода януари - юни 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 45 748.5 млн. лв., което е с 41.0% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 51 896.7 млн. лв. и нараства с 45.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - май 2022 година (предварителни данни)

сряда, 10 август 2022 - 11:00

През периода януари - май 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 43.5% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 25 350.1 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 30.6% и достига 23 309.6 млн. лева.

През май 2022 г. износът за ЕС се увеличава със 72.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 788.2 млн. лв., а вносът нараства с 36.0% и е на стойност 5 013.6 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 8 август 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. е 1 128, а новопостроените жилища в тях са 3 826. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 261 повече, или с 30.1%, а жилищата в тях намаляват с 342, или с 8.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, юли 2022 година

петък, 5 август 2022 - 11:00

През юли 2022 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3.0 пункта спрямо априлското си равнище, което се дължи главно на повишеното доверие сред градското население.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2022 година

четвъртък, 4 август 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища, на 20 административни сгради/офиси и на 1 164 други сгради. Започнал е строежът на 1 388 жилищни сгради със 7 202 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 604 други сгради.

Прессъобщение

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2022 година

петък, 29 юли 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през юни 2022 г. се увеличава с 3.4% в сравнение с предходния месец и с 41.4% спрямо юни 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. нараства с 2.4% спрямо предходния месец, а спрямо същия месец на 2021 г. увеличението е с 49.3%.

Прессъобщение