Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Стопанска конюнктура през октомври 2022 година

петък, 28 октомври 2022 - 11:00

През октомври 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта спрямо септември. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, единствено в строителството е регистрирано подобрение.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията от всички сектори, остава несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, август 2022 година

петък, 28 октомври 2022 - 11:00

През август 2022 г. спрямо юли 2022 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси с 10.0%. Намалява производството на: твърди горива - с 11.0%, електрическа енергия - с 1.8%, и безоловен бензин - с 0.6%. Производството на дизелово гориво и природен газ остава без изменение.

През август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво - с 34.9%, безоловен бензин - с 29.8%, и електрическа енергия - с 6.8%. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, и твърди горива - с 4.5%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През август 2022 г. спрямо юли 2022 г. нарастват доставките на: безоловен бензин - с 27.8%, дизелово гориво - с 15.8%,  и пропан-бутанови смеси - с 15.4%. Намаляват доставките на: природен газ - с 28.0%,  твърди горива - с 11.5%, и електрическа енергия - с 1.5%.

През август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 9.8%, и дизелово гориво - с 1.3%. Намаляват доставките на: природен газ - с 30.6%, безоловен бензин - с 9.8%,  твърди горива - с 8.7%, и електрическа енергия - с 5.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2022 година

четвъртък, 27 октомври 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2022 г. са 643.7 хил., или с 11.1% над регистрираните през септември 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 42.3%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.3%, и със служебна цел - 18.4%.  

През септември 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 112.7 хил., или с 44.0% повече в сравнение със септември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.9% (399.2 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2021 година

петък, 21 октомври 2022 - 17:40

През 2021 г. държавният дефицит и дълг на ЕС намаляват в сравнение с 2020 година. През 2021 г. в ЕС дефицитът като дял от БВП бележи спад до -4.6% от -6.7% за 2020 година. През 2021 г. делът на държавния дълг на ЕС намалява до 87.9% от 89.8% в края на 2020 година.

Прессъобщение

Брутен вътрешен продукт през 2021 година (актуализирани данни)

петък, 21 октомври 2022 - 13:58

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 139.012 млрд. лева. Реалният растеж на БВП е 7.6% спрямо 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2021 година (окончателни данни)

петък, 21 октомври 2022 - 11:00

През 2021 г. окончателните данни на Националния статистически институт показват, че институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -5 414 млн. лв., или -3.9% от БВП.

Дългът на Република България за 2021 г. е в размер на 33 268 млн. лв., което представлява 23.9% от БВП.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2022 година

понеделник, 17 октомври 2022 - 11:00

През септември 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за септември 2022 г. спрямо септември 2021 г. е 18.7%.

През септември 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: образование (+5.4%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+4.2%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2.3%). Намаление на цените е регистрирано в групите развлечения и култура (-4.6%), транспорт (-2.9%) и съобщения (-1.8%).

През септември 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.7% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за септември 2022 г. спрямо септември 2021 г. е 15.6%.

Прессъобщение

Умирания през третото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 17 октомври 2022 - 11:00

През третото тримесечие на 2022 г. (27-ата - 39-ата седмица) броят на умрелите лица е 24 711, а коефициентът на обща смъртност - 14.5‰. Смъртността при мъжете е по-висока (15.6‰) в сравнение с тази при жените (13.5‰). Смъртните случаи намаляват с 6 092, или с 19.8% спрямо същия период на 2021 година.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - август 2022 година (предварителни данни)

сряда, 12 октомври 2022 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.8% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 20 479.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 63.1% и е на стойност 31 495.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (203.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (123.1%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“[1] (11.7%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (378.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (126.5%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 62 164.8 млн. лв. през периода януари - август 2022 г., което е с 41.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 70 223.1 млн. лв. и нараства с 45.3%.

 

[1] Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юли 2022 година (предварителни данни)

сряда, 12 октомври 2022 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44.4% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 36 518.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.9% и достига 33 948.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (301.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (171.3%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.4%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (179.6%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 43.2% през юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 484.2 млн. лв., а вносът нараства с 31.4% и е на стойност 5 189.8 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област