Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през октомври 2021 година

петък, 10 декември 2021 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0.7% в сравнение със септември 2021 година.

През октомври 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.7% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през октомври 2021 година

петък, 10 декември 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.6% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 7.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през октомври 2021 година

петък, 10 декември 2021 - 11:00

По предварителни данни през октомври 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.2% под равнището от предходния месец. През октомври 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 1.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2021 година

петък, 10 декември 2021 - 11:00

През 2021 г. 83.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 4.6 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2021 година

петък, 10 декември 2021 - 11:00

През 2021 г. 96.1% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет. С фиксирана интернет връзка разполагат 85.7% от предприятията, като при 39.8% максималната скорост за сваляне на данни е по-висока от 100 Mbps.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

вторник, 7 декември 2021 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват ръст от 4.6% през третото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2021 година

вторник, 7 декември 2021 - 11:00

По предварителни данни през третото тримесечие на 2021 г. БВП на един зает се увеличава реално с 1.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2021 година

вторник, 30 ноември 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през октомври 2021 г. се увеличава с 3.8% в сравнение с предходния месец и с 24.1% спрямо октомври 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2021 г. нараства с 4.5% спрямо предходния месец и с 25.2% спрямо октомври 2020 година.

Прессъобщение

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през октомври 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:30

През ноември 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Стопанска конюнктура през ноември 2021 година

понеделник, 29 ноември 2021 - 11:00

През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.2 пункта в сравнение с октомврийското си равнище в резултат на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение
Статистическа област