Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на цените на производител в горското стопанство за второто тримесечие на 2023 година

петък, 18 август 2023 - 11:00

Индексът на цените на производител на вътрешен пазар на продуктите в горското стопанство се повишава с 22.5% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо предходната година.

Промяната е в резултат на повишението на цените на необработения дървен материал и от иглолистни - с 20.1%, и от широколистни - с 24.4%.

Увеличение с 25.9% се наблюдава и при цените на необработения дървен материал спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Горско стопанство“.

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2023 година (експресни оценки)

сряда, 16 август 2023 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 1.8% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2023 година

сряда, 16 август 2023 - 11:00

През юли 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. е 8.5%.

През юли 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+7.5%), ресторанти и хотели (+2.9%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+1.8%) и здравеопазване (+0.7%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-1.4%) и разнообразни стоки и услуги (-0.1%).

През юли 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 1.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2023 г. спрямо юли 2022 г. е 7.8%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2023 година

вторник, 15 август 2023 - 11:00

По данни от Наблюдението на домакинските бюджети тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 668 лв. и нараства с 20.9% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2023 г. е 2 379 лв. и се увеличава с 21.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., като най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 18.9 на 17.7 кг, и на кисело мляко - от 7.4 на 6.8 килограма.

Подробна информация за Наблюдението на домакинските бюджети и резултатите от него са публикувани на сайта на НСИ в рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ и Информационната система ИНФОСТАТ.

Прессъобщение

Индекси на цените в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 година

вторник, 15 август 2023 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. се понижава с 6.4% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 19.5%, докато при индекса на продукцията от животновъдството се наблюдава повишение с 14.8%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 4.8%, като в растениевъдството те се понижават с 15.8%, а в животновъдството се увеличават с 12.9%.

В растениевъдството през второто тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. най-висок спад отбелязват цените на техническите култури - 32.1%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2022 г., като намалението на цените на техническите култури е с 24.0%.

В животновъдството през второто тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 19.6%, а на продуктите от животновъдството с 9.3%.  Спрямо 2022 г. увеличението е съответно с 18.8 и 6.0%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 6.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 5.1% спрямо 2022 година.

Най-голямо увеличение спрямо второто тримесечие на 2022 г. отбелязват цените на: посевния и посадъчен материал - 18.0%, фуражите - 9.2%, и ветеринарномедицинските продукти - 7.4%.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението при цените на: посевния и посадъчен материал - 11.6%, фуражите - 8.4%, и ветеринарномедицинските продукти - 6.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2023 година

петък, 11 август 2023 - 11:00

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 25.2 хил., или с 1.1%, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2.33 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 29.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.8%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 1.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, с 1.6%, е регистрирано в дейност „Образование“.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ - с 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.3%,  и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - със 7.5%.

Статистическа област

Седмични данни за умиранията в България през 2023 година (предварителни данни)

петък, 11 август 2023 - 11:00

През периода 3 юли - 6 август 2023 г. умрелите лица в България са 8 956 души и са с 1 154 по-малко спрямо същия период на 2022 година. Данните за умиранията в България за периода (27 - 31 седмица) и по седмици са налични на сайта на Националния статистически институт на следните линкове:

Смъртност | Инфостат (infostat.nsi.bg)

Умирания в България по седмици | Национален статистически институт (nsi.bg)

Данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2021 година

четвъртък, 10 август 2023 - 11:00

Националният статистически институт публикува данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2021 година. Изследването се провежда в изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/1901 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване.

Системата на здравни сметки осигурява статистическа информация за разходите за здраве по видове изпълнители на медицински услуги; по функции според целите на медицинските дейности (терапевтична грижа, рехабилитация, клинична лаборатория, санитарен транспорт и др.) и според финансовите източници. Целта е да се оценят всички разходи - както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации (фондации, сдружения), на частните здравноосигурителни фондове (застрахователи), на предприятията за дейности по трудова медицина.

Общо текущите разходи за здраве през 2021 г. са 11 893.5 млн. лв., като почти две трети от тях (64.7%) са разходи на Правителствени и задължителни контрибутивни схеми (министерства и ведомства, общини, НЗОК, НОИ). Продължава очерталата се тенденция на намаление на разходите на домакинствата, като през текущата година техният дял е 34.0% от общо текущите разходи за здраве (35.5% през 2020 г.). Почти без изменение е делът на разходите на схемите за доброволни плащания на здравни услуги (доброволно здравно осигуряване, НТООД, трудова медицина) – 1.3%.

При анализа на данните трябва да се има предвид, че в обхвата на изследването се включват всички институционални и аналитични статистически единици, които имат функции в съответствие с класификацията на функциите, независимо от това дали са единици на сектор „Здравеопазване” като икономически дейности в статистическата практика. В допълнение, при оценка на текущите разходи за здраве през 2020 и 2021 г. влияние оказва и пандемията от COVID-19 и всички мерки, предприети с оглед ограничаване на разпространението му.

Подробни данни  са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване - Система на здравни сметки.

Индекси на строителната продукция през юни 2023 година

четвъртък, 10 август 2023 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 1.1% през юни 2023 г. в сравнение с предходния месец. Намаление с 1.6% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а при продукцията от сградното строителство - с 0.6%.

Спрямо юни 2022 г. индексът на строителната продукция се понижава с 2.2%. При гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 4.8%, а при сградното строителство - с 0.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през юни 2023 година

четвъртък, 10 август 2023 - 11:00

През юни 2023 г. оборотът по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ запазва нивото от предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Оборотът в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е без изменение спрямо май 2023 г., при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение - с 0.8%, докато при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистрирано понижение - с 1.2%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 2.4% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Увеличение се наблюдава при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.7%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 4.2%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистрирано намаление (с 0.5%).

Прессъобщение