Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на строителната продукция през март 2022 година

вторник, 10 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През март 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, април 2022 година

понеделник, 9 май 2022 - 11:00

През април 2022 г. изследването показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с януари. Общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.9 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 5.7 и 4.6 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 9 май 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. е 1 206, а новопостроените жилища в тях са 4 299. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 254 повече, или с 26.7%, а жилищата в тях намаляват със 174, или с 3.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Административно-териториално и териториално деление на Република България към 31.12.2021 година

четвъртък, 5 май 2022 - 11:00

Към 31 декември 2021 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2021 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население – 1 307 439 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 78 814 души.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 5 май 2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 850 жилищни сгради с 9 489 жилища, на 18 административни сгради/офиси и на 1 071 други сгради. Започнал е строежът на 1 269 жилищни сгради със 7 657 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 572 други сгради.

Прессъобщение

Детски ясли през 2021 година

сряда, 4 май 2022 - 11:00

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 724, като 15 347 от тях са момчета, а 14 377 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2021 г. общо за страната е 18.2%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Население и демографски процеси през 2021 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло със 77 611 души, или с 1.1%.

През 2021 г. в страната са регистрирани 58 678 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 408 деца.

Броят на умрелите през 2021 г. е 148 995 души, а коефициентът на обща смъртност - 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260.

Прессъобщение

Индикатори за бедност и социално включване през 2021 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През 2021 г. линията на бедност общо за страната e 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532.4 хил. лица, или 22.1% от населението на страната. От 2021 г. в индикаторите за бедност се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. Този показател е част от комбинирания индикатор „Население в риск от бедност и социално изключване“ за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели в стратегия „Европа 2030“.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през април 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През април 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4.2 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през март 2022 г. се увеличава с 4.3% в сравнение с предходния месец и с 36.1% спрямо март 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2022 г. се увеличава с 4.3% спрямо предходния месец и с 45.2% спрямо март 2021 година.

Прессъобщение