Премини към основното съдържание

Статистически данни

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през май 2023 година

понеделник, 10 юли 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през май 2023 г. нараства с 1.6% в сравнение с април 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Oтчетено e увеличение спрямо предходния месец при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%, а понижение в добивната промишленост - с 4.7%.

През май 2023 г. е регистриран спад с 11.0% на календарно изгладения  индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.1%, в добивната промишленост - с 24.0%, и при преработващата промишленост - с 8.3%.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2023 година

понеделник, 10 юли 2023 - 11:00

През май 2023 г. се наблюдава увеличение на оборота с 1.5% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.1%, докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано понижение - с 0.3%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.8% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

По-голям оборот се наблюдава във всички големи групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.0%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.6%) и при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.4%).

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през май 2023 година

понеделник, 10 юли 2023 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.0% през май 2023 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение с 1.2% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а при продукцията от сградното строителство - с 0.9%.

Спрямо май 2022 г. не се наблюдава изменение на строителната продукция. При сградното строителство е регистрирано нарастване - с 1.8%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление - с 2.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - май 2023 година (предварителни данни)

понеделник, 10 юли 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 8.7% в сравнение с периода януари - май 2022 г. и е в размер на 13 380.9 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 10.6% и е на стойност 16 376.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - май 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (73.1%) и „Храни и живи животни“ (29.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23.9%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (30.6%) и „Храни и живи животни“ (25.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 37 075.7 млн. лв. през периода януари - май 2023 г., което е с 0.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 40 874.8 млн. лв. и намалява с 2.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2023 година (предварителни данни)

понеделник, 10 юли 2023 - 11:00

През периода януари - април износът на стоки от България за ЕС намалява с 1.2% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 18 960.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 6.1% и достига 19 533.0 млн. лева. През април 2023 г. износът за ЕС намалява с 18.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 287.2 млн. лв., а вносът спада с 0.1% и е на стойност 4 573.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (26.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (57.3%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (27.4%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (55.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Семейства в Република България към 7 септември 2021 година

сряда, 5 юли 2023 - 11:00

Към 7.09.2021 г. семействата в Република България са 1 865 132, от които 1 361 711 (73.0%) живеят в градовете, а 503 421 (27.0%) - в селата. Средният размер на едно семейство е от 2.7 лица.

Семействата с деца са 1 176 372. Най-голям е броят на семействата от двама съпрузи/партньори с деца - 767 627, а семействата, съставени от един родител с деца - 408 745. Многодетни (с три и повече деца) са 47 859 семейства.

Семействата от двама съпрузи/партньори без деца са 688 760.

В съжителство без брак живеят 324 591 (17.4%) от всички семейства в страната. Семейните двойки с деца, живеещи в съжителство без брак, са 27.3% от всички семейни двойки с деца в страната. В градовете относителният дял на тези семейства е 26.0%, а в селата - 31.2%.

Прессъобщение

Ключови показатели за България (към 03.07.2023 г.)

понеделник, 3 юли 2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

През април 2023 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.2 пункта спрямо януари 2023 година.

За индивидуално потребление през първо тримесечие на 2023 г. са изразходвани 70.0% от произведения БВП.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през първото тримесечие на 2023 г. е 13.7%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%.

Коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта и достига 4.4%.

С 15.1% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през първото тримесечие на 2023 година.

През първото тримесечие на 2023 г. индексът на цените на жилищата нараства с 9.5%.

Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2023 година

петък, 30 юни 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.9% през май 2023 г. спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.4%, в преработващата промишленост - с 2.4%, и в добивната промишленост - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 2.5% през май 2023 г. спрямо предходния месец. Понижение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.3%, в добивната промишленост - с 2.9%, и в преработващата промишленост - с 1.3%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 6.7% през май 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Значителен спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.4%, в добивната промишленост - с 4.4%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава със 7.0% в сравнение с май 2022 година. Спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.9%, а увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната промишленост -
с 0.4%.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през юни 2023 година

четвъртък, 29 юни 2023 - 11:00

През юни 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Подобрение на показателя е регистрирано в търговията на дребно, в промишлеността остава на нивото си от май, а в строителството и услугите се наблюдава понижение.

Основният проблем за дейността във всички сектори остава несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, април 2023 година

четвъртък, 29 юни 2023 - 11:00

През април 2023 г. спрямо март 2023 г. при производството на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Намалява производството на: безоловен бензин - с 59.1%, пропан-бутанови смеси - с 40.0%, твърди горива - с 27.1%, електрическа енергия - със 17.3%, и дизелово гориво - със 7.9%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: безоловен бензин - с 67.4%, пропан-бутанови смеси - с 57.1%, природен газ - с 50.0%, твърди горива - с 44.1%, дизелово гориво - с 25.7%, и електрическа енергия - с 25.6%.

През април 2023 г. спрямо март 2023 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 4.7%, и дизелово гориво - с 1.8%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 29.2%, природен газ - с 18.1%, безоловен бензин - с 11.8%, и електрическа енергия - с 11.1%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 32.4%, природен газ - с 5.0%, и електрическа енергия - с 2.7%.  Намаляват доставките на: твърди горива - с 51.1%, дизелово гориво - с 13.0%, и безоловен бензин - с 3.2%.

Статистическа област