Skip to main content

Social protection expenditures

Time series : Social_1.2_EN.xls

Social protection expenditures
Разходи за социална защита по функции
Social protection expenditures by functions
2017 2018 2019 2020 2021
  млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. % млн.лв. %
Обезщетения за социална защита
Social protection benefits
16 844.37 100.00 18 003.60 100.00 19 258.80 100.00 21 924.42 100.00 25 415.79 100.00
Болест/Здравна грижа
Sickness/health care
4 817.51 28.60 5 336.23 29.64 5 814.21 30.19 6 587.93 30.05 7 420.67 29.20
Инвалидност
Disability
1 248.29 7.41 1 313.26 7.29 1 598.36 8.30 1 864.63 8.50 2 186.52 8.60
Навършена възраст/Старост
Old age
7 359.68 43.69 7 745.70 43.02 8 115.16 42.14 9 289.02 42.37 11 289.10 44.42
Наследници
Survivors
910.23 5.40 955.53 5.31 1 003.63 5.21 1 087.30 4.96 1 253.10 4.93
Семейство/Деца
Family/children
1 796.94 10.67 1 869.31 10.38 1 916.64 9.95 1 974.80 9.01 2 161.27 8.50
Безработица
Unemployment
505.54 3.00 549.67 3.05 556.24 2.89 821.25 3.75 701.24 2.76
Жилищни нужди
Housing
0.44 0.00 0.46 0.00 0.54 0.00 0.57 0.00 0.62 0.00
Социално изключване
Social exclusion
205.74 1.22 233.44 1.30 254.02 1.32 298.92 1.36 403.27 1.59
20.09.2023