Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2023 година

петък, 15 септември 2023 - 11:00

През август 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.4% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022 г. е 7.7%.

През август 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+4.6%), здравеопазване (+0.6%), ресторанти и хотели (+0.6%) и разнообразни стоки и услуги (+0.4%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2.3%), съобщения (-0.6%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.3%).

През август 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022 г. е 7.5%.

Основни резултати от изследването на образованието и обучението на възрастни през 2022 година (предварителни данни)

четвъртък, 14 септември 2023 - 11:00

Изследването на образованието и обучението на възрастни (Adult Education Survey) се провежда във всички държави - членки на ЕС, по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 година.

Според резултатите от изследването 637.9 хил. лица (18.9%) на възраст 25 - 64 години са участвали в поне едно неформално обучение през последните 12 месеца. В сравнение с предходната вълна на изследването  те намаляват с 3.6 процентни пункта. Докато почти всяко трето лице (31.1%) с висше образование е участвало в поне едно неформално обучение, то този дял е 4.7% при тези с основно или по-ниско образование.

Във формално образование през последните 12 месеца са записани 81 хил. лица, или 2.4%. Най-висок е делът на записаните за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ - 35.3 хил. лица, или 43.5% от всички записани във формалното образование или обучение.

Във форма на самостоятелно обучение са участвали 1 481.6 хил., или 43.8% от населението на възраст 25 - 64 години. Жените са по-активни от мъжете - съответно 46.9 и 40.8%.

През последните 12 месеца 218.3 хил. лица (6.5%) на възраст 25 - 64 години са потърсили информация относно възможностите за образование и обучение. От тях 183.4 хил. лица (84.0%) са открили възможности за включване в образователна или обучителна дейност.

Основните причини (пречки) пред включване на населението в образование или обучение са: липса на свободно време (36.1%), твърде висока цена на образователната/обучителната програма (22.5%) и семейни причини (10.4%).

Поне един чужд език ползват 47.9% от населението в активна трудова възраст (25 - 64 години). С най-голям дял са ползващите английски език - 30.4%, следвани от ползващите руски (14.8%), немски (4.8%) и френски език (1.9%).

Малко над една трета от населението (36.5%) чете вестници всеки ден, включително и електронни издания. От хората с основно или по-ниско образование 9.0% четат вестници, а сред тези със средно и висше образование - съответно 37.8 и 47.9%.

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юли 2023 година (предварителни данни)

сряда, 13 септември 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 4.6% в сравнение с периода януари - юли 2022 г. и е в размер на 17 592.7 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 20.0% и е на стойност 22 011.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - юли 2022 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29.0%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (21.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (38.5%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (18.1%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (16.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (39.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 50 746.8 млн. лв. през периода януари - юли 2023 г., което е с 5.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 56 020.4 млн. лв. и намалява с 8.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2023 година (предварителни данни)

сряда, 13 септември 2023 - 11:00

През периода януари - юни износът на стоки от България за ЕС намалява с 5.4% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 28 367.0 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 1.0% и достига 29 281.2 млн. лева. През юни 2023 г. износът за ЕС намалява с 13.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 729.6 млн. лв., а вносът намалява с 13.0% и е на стойност 4 834.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (16.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (71.5%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (20.7%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (65.5%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България през 2022 година - окончателни данни

сряда, 13 септември 2023 - 11:00

Изнесените стоки са на стойност 92 917.8 млн. лв., или с 35.8% повече спрямо 2021 година. Внесените стоки са за 107 912.8 млн. лв., което е с 40.6% повече в сравнение с предходната година.

Най-голям ръст при износа на стоки в сравнение с 2021 г. е отчетен в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (159.1%). Спад не се наблюдава в нито един сектор. Най-голям ръст при вноса на стоки е регистриран в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (222.1%), като отново спад не се наблюдава в нито един от секторите. Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през юли 2023 година

вторник, 12 септември 2023 - 11:00

През юли 2023 г. в страната са функционирали 3 697 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 149.5 хил. стаи и 339.3 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 2.3%, а броят на леглата в тях - с 3.5%.

Общият брой на нощувките е 5 819.6 хил., или с 8.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 9.0% и достига 1 441.3 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 454.5 млн. лв., или със 17.6% повече спрямо година по-рано.

Статистическа област

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през юли 2023 година

петък, 8 септември 2023 - 11:00

През юли 2023 г. оборотът по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ запазва нивото от предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Оборотът отбелязва спад във всички големи групи: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.6%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.9%, и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.3%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.6% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Нарастване на оборота се наблюдава в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 8.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано понижение - съответно с 1.9% и с 0.6%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през юли 2023 година

петък, 8 септември 2023 - 11:00

През юли 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е без изменение спрямо предходния месец. Намаление с 0.1% е отчетено при гражданското/инженерното строителство, а продукцията от сградното строителство е без промяна. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.8% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2022 година. При гражданското/инженерното строителство е регистрирано понижение с 3.8%, а при сградното строителство - с 0.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през юли 2023 година

петък, 8 септември 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство се понижава с 1.3% през юли 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.4%, в добивнатa промишленост - с 8.1%, а увеличение в преработващата промишленост - с 0.9%.

През юли 2023 г. е регистриран спад с 11.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 42.6%, в добивната промишленост - с 23.5%, и при преработващата промишленост - с 3.1%.

Прессъобщение

Седмични данни за умиранията в България през 2023 година (предварителни данни)

четвъртък, 7 септември 2023 - 15:40

През периода 7 август - 3 септември 2023 г. умрелите лица в България са 6 762 души и са с 1 211 по-малко спрямо същия период на 2022 година. Данните за умиранията в България за периода (32 - 35 седмица) и по седмици са налични на сайта на Националния статистически институт на следните линкове:

Смъртност | Инфостат (infostat.nsi.bg)

Умирания в България по седмици | Национален статистически институт (nsi.bg)