Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Дейност на местата за настаняване през януари 2023 година

петък, 10 март 2023 - 11:00

През януари 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.3 хил. стаи и 121.7 хил. легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21.4%, а броят на леглата в тях - с 18.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2023 г. е 1 032.4 хил., или с 47.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличава с 50.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 439.5 хиляди.

Приходите от нощувки през януари 2023 г. достигат 77.6 млн. лв., или с 60.1% повече в сравнение с януари 2022 година.

Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2022 г. и през 2022 година (предварителни данни)

сряда, 8 март 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.3%, а брутната добавена стойност (БДС) с 2.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Строителство - 27.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.6%, Промишленост - 3.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.9%, Финансови и застрахователни
дейности - 2.1 %, Култура, спорт и други дейности - 1.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 1.7%.

Спад на годишна база е регистриран в:

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 1.6%, Операции с недвижими имоти - 1.0%, както и в Селско, горско и рибно стопанство - с 0.3%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 5.8% и бруто образуване на основен капитал - с 1.1%. През четвъртото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 9.0%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3%, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

БВП за 2022 година

БВП за 2022 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 165 384 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2022 г. се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2021 г. по предварителни данни.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2022 година

сряда, 8 март 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 1.7%  в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. според предварителните данни.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време през 2022 година (предварителни данни)

сряда, 8 март 2023 - 11:00

По предварителни данни през 2022 г. БВП на един зает се увеличава реално с 2.1% в сравнение с 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през четвъртото тримесечие на 2022 година

понеделник, 6 март 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт продължи провеждането на допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19 по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022, модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“ съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC. Анкетирани бяха 5 703 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 056 домакинства.

Резултатите от допълнителната анкета могат да бъдат разгледани в прессъобщенията към рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, декември 2022 година

сряда, 1 март 2023 - 11:00

През декември 2022 г. спрямо ноември 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 5.8%, и електрическа енергия - с 4.5%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси - с 25.0%, дизелово гориво - с 20.4%, и безоловен бензин - с 3.1%. Производството на природен газ остава без изменение.

През декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на пропан-бутанови смеси и безоловен бензин, както и на дизелово гориво - с 43.0%, и твърди горива - с 1.3%.Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, и електрическа енергия - с 12.6%.

През декември 2022 г. спрямо ноември 2022 г. нарастват доставките във всички енергийни продукти, както следва: пропан-бутанови смеси - с 34.1%, природен газ - с 26.1%, електрическа енергия - със 17.1%, дизелово гориво - с 16.1%, безоловен бензин - с 15.8%, и твърди горива - с 4.7%.

През декември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: безоловен бензин - с 69.2%, пропан-бутанови смеси - с 44.7%, и дизелово гориво - с 13.9%.  Намаляват доставките на: природен газ - с 23.9%, електрическа енергия - с 3.5%, и  твърди горива - с 2.6%.

Статистическа област

Стопанска конюнктура през февруари 2023 година

вторник, 28 февруари 2023 - 11:00

През февруари 2023 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и сектора на услугите, а в търговията на дребно запазва равнището си от януари.

Несигурната икономическа среда остава основното затруднение за дейността на предприятията във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2023 година

вторник, 28 февруари 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се понижава с 2.2% през януари 2023 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.3%, докато увеличение се наблюдава в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 1.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 4.2% през януари 2023 г. в сравнение с предходния месец. Спад се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.7%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.6%, и в преработващата промишленост - с 1.2%.

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 16.8% през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 21.7%, преработващата промишленост - с 14.4%, и в добивната промишленост - с 10.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 19.1% през януари 2023 г. спрямо януари 2022 година. Ръст на цените е отчетен при: преработващата промишленост - с 19.5%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.9%, и добивната промишленост - с 13.4%.

Прессъобщение

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2023 година

понеделник, 27 февруари 2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2023 г. са 504.0 хил., или със 7.2% над регистрираните през януари 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 27.3%, и със служебна цел - 24.6%.

През януари 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 711.8 хил., или с 60.0% повече в сравнение с януари 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.4% (252.3 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през четвъртото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

петък, 24 февруари 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. 1 025.7 хил. български граждани[1] са реализирали туристически пътувания[2]. Преобладаващата част от тях - 80.8%, са пътували само в страната, 16.0% - само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 28.1%.

 

[1] В изследването са обхванати лицата на възраст 15 и повече навършени години.
[2] Включват се пътувания с лични и професионални цели.
 
Прессъобщение
Статистическа област