Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Дейност на местата за настаняване през ноември 2021 година

сряда, 12 януари 2022 - 11:00

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 569 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 46.7 хил., а на леглата - 93.7 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях - с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 431.1 хил., или с 38.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61.2% в сравнение с ноември 2020 г. и достигат 25.8 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през ноември 2021 година

понеделник, 10 януари 2022 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2021 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство  се увеличава с 1.4% в сравнение с октомври 2021 година.

През ноември 2021 г. календарно изгладеният индекс  на промишленото производство нараства с 13.2% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2021 година

понеделник, 10 януари 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 6.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през ноември 2021 година

понеделник, 10 януари 2022 - 11:00

По предварителни данни през ноември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.9% над равнището от предходния месец. През ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 3.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година

четвъртък, 6 януари 2022 - 14:40

Оценката на броя на населението и жилищния фонд се разработва, за да се осигурят първи предварителни данни за броя на населението, разпределени по области и възраст, както и информация за жилищния фонд в страната.

Прессъобщение

Ключови показатели за България (към 31.12.2021 г.)

петък, 31 декември 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Статистическа област

Стопанска конюнктура през декември 2021 година

четвъртък, 30 декември 2021 - 11:00

През декември 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.6 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а в промишлеността е регистрирано понижение.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2021 година

четвъртък, 30 декември 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през ноември 2021 г. се увеличава с 5.8% в сравнение с предходния месец и с 31.0% спрямо ноември 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2021 г. нараства с 8.4% спрямо предходния месец и с 35.4% спрямо ноември 2020 година.

Прессъобщение

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2021 година

четвъртък, 30 декември 2021 - 11:00

През ноември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 460.4 хил., или с 40.3% над регистрираните през ноември 2020 година.

През ноември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 439.5 хил., или с 55.2% повече в сравнение с ноември 2020 г., като транзитните преминавания са 55.1% (242.2 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, октомври 2021 година

четвъртък, 30 декември 2021 - 11:00

През октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. нараства производството на твърди горива - с 21.7%. Наблюдава се значително намаление на производството на нефтопродукти поради проведен през месеца планов ремонт на производствени инсталации: пропан-бутанови смеси - със 100%, безоловен бензин - с 96.3%, дизелово гориво - със 79.1%. Същевременно намалява и производството на електроенергия - с 2.0%. Производството на природен газ остава без изменение.

През октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 21.0%, пропан-бутанови смеси - с 5.7%, природен газ - с 16.0%, и електроенергия - с 14.9%. Същевременно намаляват доставките на: безоловен бензин - с 8.7%, и дизелово гориво - с 11.0%. Доставките на нефтопродукти в страната са обезпечени основно от количества запаси, натрупани в предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област