Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2022 година

вторник, 30 август 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.8% през юли 2022 г. в сравнение с предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 19.3%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 14.1%, и в преработващата промишленост - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 8.0% спрямо юни 2022 година. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 20.1%. Намаление на цените е отчетено в добивната промишленост - със 7.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 42.5% през юли 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 103.0%, преработващата промишленост - с 25.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 4.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 56.0% в сравнение с юли 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 101.6%, преработващата промишленост - с 31.4%, и добивната промишленост - с 4.7%.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през август 2022 година

понеделник, 29 август 2022 - 11:00

През август 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 3.4 пункта спрямо предходния месец.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от юли.

Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, юни 2022 година

понеделник, 29 август 2022 - 11:00

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 11.2%, и дизелово гориво - с 2.4%. Намалява производството на: твърди горива - с 14.8%, и безоловен бензин - с 1.9%. Производството на пропан-бутанови смеси и на природен газ остава без изменение.

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - със 137.7%, пропан-бутанови смеси - с 50.0%, безоловен бензин - с 40.2.%, дизелово гориво - с 36.3%, и електрическа енергия - с 25.0%. Производството на природен газ остава без изменение.   

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нарастват доставките на: безоловен бензин - с 31.8%, и дизелово гориво - с 5.5%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 14.8%, природен газ - с 10.0%, пропан-бутанови смеси - с 2.9%, и електрическа енергия - с 1.8%.   

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива - със 132.0%, безоловен бензин - с 28.9%, и дизелово гориво - с 10.5%. Намаляват доставките на: природен газ - с 21.7%, пропан-бутанови смеси - с 5.7%, и електрическа енергия - с 3.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2022 година

понеделник, 29 август 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2022 г. са 731.7 хил., или с 19.4% над регистрираните през юли 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.5%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 37.7%, и със служебна цел - 17.8%.

През юли 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 533.5 хил., или с 24.2% повече в сравнение с юли 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.1% (538.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 26 август 2022 - 11:00

Увеличават се превозените товари с 1.7% и извършената работа с 5.6% от сухопътния и водния товарен транспорт през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Данните са предварителни.

Със 17.4% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 30.5% спрямо второто тримесечие на 2021 година.

Товарен сухопътен транспорт

Превозените товари от сухопътния транспорт са с 1.8% повече, а извършената работа нараства с 5.9% спрямо съответното тримесечие на 2021 година.

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 1.3% повече, докато извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява с 8.7% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е с 14.3% повече, а извършената работа нараства с 31.4% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на предходната година.

Пътнически воден транспорт

През второто тримесечие на 2022 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа съответно с 24.0 хил. пътници и със 117.6 хил. пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода април - юни 2022 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили 22.1% повече пътници спрямо същия период на 2021 година. Извършената работа нараства с 24.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

сряда, 24 август 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. 1 076.6 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 80.0%, са пътували само в страната, 15.7% - само в чужбина, а 4.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 15.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2022 година

сряда, 24 август 2022 - 11:00

По предварителни данни през второто тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 9.8% спрямо първото тримесечие на 2022 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 5.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2022 година

четвъртък, 18 август 2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица е 4.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

сряда, 17 август 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 4.8% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за юли 2022 година

вторник, 16 август 2022 - 11:00

През юли 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2022 г. спрямо юли 2021 г. е 17.3%.

През юли 2022 г. в сравнение с юни 2022 г. най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+7.4%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+5.2%) и ресторанти и хотели (+1.2%), а най-голямо намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2.0%), транспорт (-1.7%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (-0.1%).

През юли 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юли 2022 г. спрямо юли 2021 г. е 14.9%.

Прессъобщение