Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през май 2024 година

четвъртък, 27 юни 2024 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2024 г. са 808.3 хил., или с 4.6% повече от май 2023 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 41.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 40.4%, и със служебна цел - 18.6%. Посещенията на чужди граждани в България са 992.4 хил., или с 6.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Преобладава делът на посещенията с други цели - 47.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 38.1%, и със служебна цел - 14.0%.

Транзитните преминавания през страната са 35.4% (351.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Издателска дейност през 2023 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

четвъртък, 27 юни 2024 - 11:00

В България през 2023 г. са издадени 10 361 книги и брошури, което е с 1 467 по-малко в сравнение с предходната година. С най-голям брой е художествената литература за възрастни - 2 995 заглавия, следвана от научните издания - 2 136 заглавия. Преводните заглавия са 2 688, като от тях повече от половината са преведени от английски език (57.7%), следват преведените от френски - 8.4%, немски - 5.9%, и руски език - 5.9%. Най-голям е броят на издадените книги и брошури в област София (столица) - 6 887, следвана от областите Пловдив (756) и Варна (625).

През 2023 г. са издавани 180 вестника, от които 21 ежедневника, като в сравнение с предходната година намаляват съответно с 11 и 4. Най-голям брой вестници се издават в област София (столица) - 45.6% от всички издавани в страната. Издадени са 428 списания и 47 бюлетина, като в сравнение с 2022 г. списанията намаляват с 14, бюлетините също с 14.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цени на износа и вноса на стоки за първо тримесечие на 2024 година при база средногодишни цени на 2023 година (предварителни данни)

сряда, 26 юни 2024 - 11:00

Общият индекс на цените на износа през първото тримесечие на 2024 г. е 94.4% и бележи спад от 3.5 процентни пункта в сравнение със същия период на предходната година.

Общият индекс на цените на вноса за периода е 97.6%, което е с 2.2 процентни пункта под нивото от първо тримесечие на 2023 година.

Предварителните данни за индексите за цени на износа и вноса за първото тримесечие на 2024 г. по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Индекси на цени на износа и вноса“.

Индекси на цените на жилищата през първото тримесечие на 2024 година

понеделник, 24 юни 2024 - 11:00

Цените на жилищата в страната са се увеличили със 7.1% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие (четвърто тримесечие на 2023 година). Най-голямо увеличение е регистрирано в град Варна (+9.0%), следван от градовете София (+8.6%) и Стара Загора (+5.2%). Намаление е регистрирано в град Русе (-0.9%).

През първото тримесечие на 2024 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 16.0% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Статистика на цените на жилища“.

Прессъобщение

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2024 година

петък, 21 юни 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.8% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 13.9%, в услугите - с 16.3%, и в строителството - с 19.3%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Други дейности“ - с 20.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 20.6%, и „Строителство“ - с 19.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Равнища на потребителски цени за 2023 година в ЕС

четвъртък, 20 юни 2024 - 17:35

Равнищата на цените варират в широки граници в държавите от ЕС. Най-високи нива на цените са отчетени в Дания (143% от средното за ЕС). Най-ниско е равнището на цените в България и Румъния (и двете с 60%), според експресните оценки за 2023 г.

Прессъобщение

Фактическо индивидуално потребление на човек от населението за 2023 година в ЕС

четвъртък, 20 юни 2024 - 15:00

През 2023 г. фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 70 до 138% от средното равнище в EС-27. За България нивото е 27% под средното равнище за ЕС, според експресните оценки за 2023 г.

БВП на човек от населението варира от 64 до 239% от средното равнище за ЕС. През 2023 г. БВП на човек от населението в България е 36% под средното ниво за ЕС-27.

Прессъобщение

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2023 година

понеделник, 17 юни 2024 - 11:00

В края на 2023 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 55 724 легла. Осигуреността с болнични легла е 864.5 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 237 с 1 307 легла за краткосрочно наблюдение и престой, а другите лечебни и здравни заведения са 149 с 1 742 легла.

На основен договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват:

  • 29 911 лекари;
  • 7 607 лекари по дентална медицина, от които 6 583 работят в практики със сключен договор с НЗОК;
  • 44 523 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти, от които 28 570 медицински сестри и 3 253 акушерки.

Осигуреността с лекари в края на годината общо за страната е 46.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 11.8.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2024 година

петък, 14 юни 2024 - 11:00

През май 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%.

През май 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Съобщения“ (-1.5%), „Развлечения и култура“ (-1.0%), „Транспорт“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+1.0%), „Ресторанти и хотели“ (+0.6%), „Облекло и обувки“ (+0.6%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (+0.6%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.0%, а годишната инфлация е 2.7%.

Дейност на местата за настаняване през април 2024 година

вторник, 11 юни 2024 - 11:00

През април 2024 г. в страната са функционирали 2 267 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 68.5 хил. стаи и 143.6 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 1.3%, а броят на леглата в тях намалява с 0.5%.

Общият брой на нощувките е 1 012.4 хил., или с 2.0% по-малко в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 2.3% и достига 481.9 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 85.6 млн. лв., или с 11.6% повече спрямо същия месец на предходната година.

Статистическа област