Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през януари 2024 година

петък, 8 март 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство се понижава с 2.5% през януари 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 10.7%, в преработващата промишленост - с 2.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.

Спрямо януари 2023 г. е регистрирано намаление със 7.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при преработващата промишленост - с 10.4%, и в добивната промишленост - с 8.2%, а увеличение при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.8%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през януари 2024 година

петък, 8 март 2024 - 11:00

През януари 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 1.0% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 0.7% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2023 г. и през 2023 година (предварителни данни)

петък, 8 март 2024 - 11:00

Четвърто тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. и с 0.5% спрямо третото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни.

БВП за 2023 година

БВП за 2023 г., получен като сума от тримесечни данни, възлиза на 183 743.4 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2023 г. се увеличава в реално изражение с 1.8% спрямо 2022 г. по предварителни данни.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 8 март 2024 - 11:00

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2023 г. БВП на един зает се увеличава реално с 0.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време през 2023 година (предварителни данни)

петък, 8 март 2024 - 11:00

По предварителни данни през 2023 г. БВП на един зает се увеличава реално с 0.9% в сравнение с 2022 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през 2023 година

петък, 8 март 2024 - 11:00

През 2023 г. в страната са функционирали 4 019 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 157.2 хил. стаи и 359.9 хил. легла в тях. В сравнение с 2022 г. местата за настаняване намаляват с 0.3%, а броят на леглата в тях се увеличава с 1.4%.

Общият брой на нощувките е 26.9 млн., или с 11.1% повече в сравнение с предходната година, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 13.4% и достига 8.6 милиона.

Приходите от нощувки достигат 2 080.2 млн. лв., или с 24.1% повече в сравнение с година по-рано.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Туризъм“.

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през януари 2024 година

четвъртък, 7 март 2024 - 11:00

През януари 2024 г. се наблюдава увеличение на оборота с 0.3% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Нарастване на оборота е отчетено при нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, съответно с 2.2 и 0.2%. Намаление с 5.3% е регистрирано при автомобилните горива и смазочните материали.

Търговският оборот запазва нивото от януари 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През януари 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано намаление на оборота при автомобилните горива и смазочните материали - с 13.2%, и нехранителните стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5%, докато при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение
с 6.3%.

Прессъобщение

Разходи на сектор „Държавно управление” по функции на класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ) за 2022 година

сряда, 6 март 2024 - 17:30

През 2022 г. са отчетени разходи на сектор „Държавно управление” в размер на 69 397,28 млн. лв.

Данните на сектор „Държавно управление” се разработват като се използват отчетите за изпълнение на консолидираната фискална програма, предоставяни от Министерство на финансите, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в сектора.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, януари 2024 година

вторник, 5 март 2024 - 11:00

За месец януари 2024 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 3 973.26 млн. лв. и разходи - 4 104.52 млн. лв., а за подсектор „Социалноосигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 585.94 млн. лв., а разходите са 2 403.65 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ - на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Индекси на цени на производител в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 година

петък, 1 март 2024 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на цените в областта на услугите спрямо предходното тримесечие е отчетено при дейности по почистване - със 7.7%. Понижение на цените е регистрирано при морски транспорт - с 5.8%. 

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“.