Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2022 година (предварителни данни)

четвъртък, 12 май 2022 - 11:00

През периода януари - февруари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 29.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 8 598.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 30.2% и достига 8 546.4 млн. лева.

През февруари 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 32.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 381.5 млн. лв., а вносът нараства с 28.0% и е на стойност 4 397.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през март 2022 година

сряда, 11 май 2022 - 11:00

През март 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 717 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.2 хил., а на леглата - 104.1 хиляди. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се запазва, а броят на леглата в тях се увеличава с 5.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2022 г., е 796.6 хил., или с 81.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през март 2022 г. достигат 52.0 млн. лв., като се увеличават със 111.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през март 2022 година

вторник, 10 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през март 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 5.0% в сравнение с февруари 2022 година.

През март 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 19.0% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2022 година

вторник, 10 май 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.6% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 9.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през март 2022 година

вторник, 10 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец. През март 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 1.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, април 2022 година

понеделник, 9 май 2022 - 11:00

През април 2022 г. изследването показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с януари. Общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.9 пункта спрямо равнището си от преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в селата, така и в градовете - съответно с 5.7 и 4.6 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

понеделник, 9 май 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. е 1 206, а новопостроените жилища в тях са 4 299. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 254 повече, или с 26.7%, а жилищата в тях намаляват със 174, или с 3.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Административно-териториално и териториално деление на Република България към 31.12.2021 година

четвъртък, 5 май 2022 - 11:00

Към 31 декември 2021 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2021 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население – 1 307 439 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 78 814 души.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 5 май 2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 850 жилищни сгради с 9 489 жилища, на 18 административни сгради/офиси и на 1 071 други сгради. Започнал е строежът на 1 269 жилищни сгради със 7 657 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 572 други сгради.

Прессъобщение

Детски ясли през 2021 година

сряда, 4 май 2022 - 11:00

Към 31.12.2021 г. в страната функционират 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 856 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 29 724, като 15 347 от тях са момчета, а 14 377 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2021 г. общо за страната е 18.2%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.5%.

Прессъобщение
Статистическа област