Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Детски ясли през 2022 година

вторник, 25 април 2023 - 11:00

Към 31.12.2022 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 193 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 30 544, като 15 857 от тях са момчета, а 14 687 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2022 г. общо за страната е 19.5%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2022 година

петък, 21 април 2023 - 14:30

През 2022 г. държавният дефицит и дълг на ЕС намаляват в сравнение с 2021 година. През 2022 г. в ЕС дефицитът като дял от БВП бележи спад до -3.4% от -4.8% за 2021 година. През 2022 г. държавният дълг на ЕС като процент от БВП намалява до 84.0% от 88.0% в края на 2021 година.

Прессъобщение

Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2022 година (предварителни данни)

петък, 21 април 2023 - 11:00

През 2022 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -4 648 млн. лв., или -2.8% от БВП, според предварителни данни на Националния статистически институт.

Дългът на Република България за 2022 г. е в размер на 37 848 млн. лв., или 22.9% от БВП.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за март 2023 година

вторник, 18 април 2023 - 11:00

През март 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за март 2023 г. спрямо март 2022 г. е 14.0%.

През март 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: разнообразни стоки и услуги (+2.9%), ресторанти и хотели (+1.2%), алкохолни напитки и тютюневи изделия (+1.1%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+1.0%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0.9%). Намаление на цените е регистрирано в групите: облекло и обувки (-0.8%), транспорт (-0.7%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.5%) и развлечения и култура (-0.5%).

През март 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за март 2023 г. спрямо март 2022 г. е 12.1%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2022 година

вторник, 18 април 2023 - 11:00

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 9 008 лв. и нараства с 16.9% спрямо 2021 година.

През 2022 г. българските домакинства са изразходвали 8 389 лв. средно на лице, което е с 19.1% повече в сравнение с 2021 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през 2022 г. в сравнение с 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - с 2.6 кг, на плодове - с 2.8 кг, и на зеленчуци - с 0.8 килограма.

Покупателната способност на домакинствата също намалява през 2022 г. спрямо 2021 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-много е намаляла покупателната способност при захарта, яйцата, сиренето, кашкавала и хляба.

Прессъобщение

Дейност на местата за настаняване през февруари 2023 година

вторник, 11 април 2023 - 11:00

През февруари 2023 г. в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 60.2 хил. стаи и 124.0 хил. легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.7%, а броят на леглата в тях - с 22.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 1 195.9 хил., или с 50.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2023 г. се увеличава с 48.7% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 470.2 хиляди.

Приходите от нощувки през февруари 2023 г. достигат 92.4 млн. лв., или със 70.6% повече в сравнение с февруари 2022 година.

Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през февруари 2023 година (предварителни данни)

вторник, 11 април 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.7% в сравнение с периода януари - февруари 2022 г. и е в размер на 5 181.8 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 2.6% и е на стойност 6 989.6 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - февруари 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (80.8%) и „Храни и живи животни“ (58.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (23.0%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (104.8%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (53.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (19.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 14 769.3 млн. лв. през периода януари - февруари 2023 г., което е с 13.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 16 458.6 млн. лв. и нараства със 7.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през януари 2023 година (предварителни данни)

вторник, 11 април 2023 - 11:00

През януари износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 19.3% спрямо януари 2022 г. и е на стойност 4 941.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 11.1% и достига 4 600.9 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с януари 2022 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (71.6%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (53.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (15.6%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (70.7%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през февруари 2023 година

понеделник, 10 април 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през февруари 2023 г. нараства с 0.6% в сравнение с януари 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През февруари 2023 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 18.4%, и в добивната промишленост - с 3.2%, а намаление - в преработващата промишленост - с 2.9%.

През февруари 2023 г. е регистрирано понижение с 1.8% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - с 10.7%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.0%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през февруари 2023 година

понеделник, 10 април 2023 - 11:00

През февруари 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.5% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Понижение е отчетено в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали с 1.8%, докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е регистрирано увеличение, съответно с 1.2 и с 0.7%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 4.3% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Увеличение на оборота се наблюдава при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 7.3%, търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.9%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2.0%.

Прессъобщение