Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2023 година

понеделник, 17 юни 2024 - 11:00

В края на 2023 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 55 724 легла. Осигуреността с болнични легла е 864.5 на 100 000 души от населението.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 237 с 1 307 легла за краткосрочно наблюдение и престой, а другите лечебни и здравни заведения са 149 с 1 742 легла.

На основен договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват:

  • 29 911 лекари;
  • 7 607 лекари по дентална медицина, от които 6 583 работят в практики със сключен договор с НЗОК;
  • 44 523 професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти, от които 28 570 медицински сестри и 3 253 акушерки.

Осигуреността с лекари в края на годината общо за страната е 46.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 11.8.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за май 2024 година

петък, 14 юни 2024 - 11:00

През май 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.2% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.3%.

През май 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: „Съобщения“ (-1.5%), „Развлечения и култура“ (-1.0%), „Транспорт“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+1.0%), „Ресторанти и хотели“ (+0.6%), „Облекло и обувки“ (+0.6%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (+0.6%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.0%, а годишната инфлация е 2.7%.

Дейност на местата за настаняване през април 2024 година

вторник, 11 юни 2024 - 11:00

През април 2024 г. в страната са функционирали 2 267 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 68.5 хил. стаи и 143.6 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 1.3%, а броят на леглата в тях намалява с 0.5%.

Общият брой на нощувките е 1 012.4 хил., или с 2.0% по-малко в сравнение с година по-рано, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 2.3% и достига 481.9 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 85.6 млн. лв., или с 11.6% повече спрямо същия месец на предходната година.

Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - април 2024 година (предварителни данни)

вторник, 11 юни 2024 - 11:00

Уважаеми потребители, поради технически проблем с Информационна система „Външна търговия” при изготвянето на данните за периода януари - април 2024 г. се наложи актуализиране на информацията.

Благодарим за Вашето разбиране и се извиняваме за причиненото неудобство.

 

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 4.9% в сравнение със същия период на 2023 г. и е в размер на 9 795.9 млн. лв., a вносът нараства с 0.9% и е на стойност 12 798.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата“ (13.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (25.5%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (44.6%). Най-голям спад се наблюдава при „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (6.3%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 27 476.0 млн. лв. през периода януари - април 2024 г., което е с 5.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 31 817.2 млн. лв. и намалява с 1.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - март 2024 година (предварителни данни)

вторник, 11 юни 2024 - 11:00

Уважаеми потребители, поради технически проблем с Информационна система „Външна търговия” при изготвянето на данните за периода януари - март 2024 г. се наложи актуализиране на информацията.

Благодарим за Вашето разбиране и се извиняваме за причиненото неудобство.

 

През  периода януари - март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 11.7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 12 909.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 6.7% и е на стойност 13 908.0 млн. лева.

През март 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 9.9% спрямо март 2023 г. и е на стойност 4 572.7 млн. лв., а вносът намалява с 14.4% и е на стойност 4 695.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение с март 2023 г. е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (12.6%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (45.8%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (78.7%), докато най-голям спад - при сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (19.4%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през април 2024 година

понеделник, 10 юни 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство се повишава с 3.3% през април 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.8%, в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Спрямо април 2023 г. е регистрирано намаление с 0.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчисленo от календарно изгладените данни, е отчетено в добивната промишленост - със 7.7%, и при преработващата промишленост - с 1.9%, а ръст - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.6%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през април 2024 година

понеделник, 10 юни 2024 - 11:00

През април 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се понижава с 0.7% спрямо предходния месец. Намаление е отчетено при продукцията от строителството на съоръжения - с 1.3%, при специализираните строителни дейности - с 0.7%, и при сградното строителство - с 0.3%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 2.8% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - с 6.9%, и при строителството на съоръжения - с 2.4%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

петък, 7 юни 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни.

Прессъобщение
Статистическа област

Производителност на труда, заети лица и отработено време за първо тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

петък, 7 юни 2024 - 11:00

По предварителни данни през първо тримесечие на 2024 г. БВП на един зает се увеличава реално с 1.2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Баланс на територията на Република България към 31.12.2023 година

петък, 7 юни 2024 - 11:00

Към 31 декември 2023 г. територията на Република България е 110 996.76 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии - 54.5%, и горските територии - 33.3% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 279.4 кв. км, или 4.8% от територията на страната. Средната гъстота на населението в страната е 58.1 души на квадратен километър.

Националният статистически институт публикува информация за баланса на територията на Република България към 31 декември 2023 г. на базата на пространствени данни от кадастралната карта на страната. Резултатите са достъпни по териториални единици за статистически цели (NUTS) и административно-териториални единици. В допълнение е представена и информация за гъстотата на населението на територията на Република България.

Прессъобщение