Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Население и демографски процеси през 2021 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло със 77 611 души, или с 1.1%.

През 2021 г. в страната са регистрирани 58 678 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 408 деца.

Броят на умрелите през 2021 г. е 148 995 души, а коефициентът на обща смъртност - 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260.

Прессъобщение

Индикатори за бедност и социално включване през 2021 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През 2021 г. линията на бедност общо за страната e 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532.4 хил. лица, или 22.1% от населението на страната. От 2021 г. в индикаторите за бедност се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. Този показател е част от комбинирания индикатор „Население в риск от бедност и социално изключване“ за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели в стратегия „Европа 2030“.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през април 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През април 2022 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 4.2 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството е регистрирано понижение.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през март 2022 г. се увеличава с 4.3% в сравнение с предходния месец и с 36.1% спрямо март 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2022 г. се увеличава с 4.3% спрямо предходния месец и с 45.2% спрямо март 2021 година.

Прессъобщение

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През март 2022 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 538.3 хил., или със 114.1% над регистрираните през март 2021 година.

През март 2022 г. посещенията на чужденци в България са 627.8 хил., или със 118.1% повече в сравнение с март 2021 г., като транзитните преминавания са 46.1% (289.6 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, февруари 2022 година

петък, 29 април 2022 - 11:00

През февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. намалява производството на: твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - с 25.0%, безоловен бензин - с 15.8%, дизелово гориво - с 12.0%, и електроенергия - с 13.2%. Производството на природен газ остава без изменение.

През февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. намаляват доставките на: твърди горива - с 8.4%, пропан-бутанови смеси - с 9.4%, безоловен бензин - със 17.1%, дизелово гориво - с 1.7%, природен газ - със 17.8%, и електроенергия - с 15.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2021 година

вторник, 26 април 2022 - 14:30

През 2021 г. държавният дефицит и дълг на ЕС намалява в сравнение с 2020 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи спад от 6.8% за 2020 г. на 4.7% за 2021 г., а държавният дълг бележи спад от 90.0% в края на 2020 г. на 88.1% в края на 2021 година.

Прессъобщение

Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” в Република България през 2021 година (предварителни данни)

вторник, 26 април 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2021 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от -5 433 млн. лв., или -4.1% от БВП.

Дългът на Р България за 2021 г. е в размер на 33 277 млн. лв., или 25.1% от БВП.

Прессъобщение
Статистическа област

Образованието в Република България през учебната 2021/2022 година

вторник, 26 април 2022 - 11:00

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2021/2022 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 214.8 хил. деца.
  • През 2021 г. основно образование са завършили 58.3 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 25.2 хил. и 17.8 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование („професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2021/2022 година са 220.4 хиляди.
  • Към 31.12.2021 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 542 лица, от които 679 чужди граждани.
Прессъобщение

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2021 година

вторник, 26 април 2022 - 11:00

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 8 807 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им намалява с 92, или с 1.0%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 2 776, a снети от отчет в ДПС са 2 599 лица.

Прессъобщение
Статистическа област