Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на промишленото производство през юни 2023 година

четвъртък, 10 август 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство нараства с 0.7% през юни 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.6%, в добивната промишленост - с 4.2%, и в преработващата промишленост - с 0.4%.

През юни 2023 г. е регистриран спад с 9.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 27.4%, в добивната промишленост - с 10.8%, и при преработващата промишленост - с 6.2%.

Прессъобщение

Дейност на местата за настаняване през юни 2023 година

четвъртък, 10 август 2023 - 11:00

През юни 2023 г. в страната са функционирали 3 232 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняван, със 138.4 хил. стаи и 310.1 хил. легла в тях. В сравнение с юни 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 4.6%, а броят на леглата в тях - с 5.1%.

Общият брой на нощувките е 3 337.9 хил., или с 18.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 16.4% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 975.5 хиляди.

 Приходите от нощувки достигат 229.2 млн. лв., или с 28.2% повече в сравнение с юни 2022 година.

Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - юни 2023 година (предварителни данни)

четвъртък, 10 август 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 3.1% в сравнение с периода януари - юни 2022 г. и е в размер на 16 001.5 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 15.4% и е на стойност 19 452.2 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - юни 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (68.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (38.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (36.3%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (21.5%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (19.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (38.6%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 44 433.4 млн. лв. през периода януари - юни 2023 г., което е с 3.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 48 783.4 млн. лв. и намалява с 6.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - май 2023 година (предварителни данни)

четвъртък, 10 август 2023 - 11:00

През периода януари - май износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.6% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 23 702.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 4.3% и достига 24 496.8 млн. лева. През май 2023 г. износът за ЕС намалява с 16.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 741.9 млн. лв., а вносът спада с 2.3% и е на стойност 4 963.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (19.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (67.2%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (24.2%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (59.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

вторник, 8 август 2023 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. е 1 180, а новопостроените жилища в тях са 5 198. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са със 17 по-малко, или с 1.4%, а жилищата в тях се увеличават с 1 121, или с 27.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради със стоманобетонна конструкция са 75.3%, с тухлена - 20.9%, с друга - 3.6%, и с панелна - 0.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78.7%), следвани от жилищните кооперации (15.6%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 204 сгради с 1 168 жилища, Пловдив – 163 сгради с 449 жилища, и Бургас - 130 сгради с 1 352 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (32.9%), следват тези с две стаи (32.0%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.2%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2023 г. е 500.1 хил. кв. м, или със 17.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а  жилищната площ се увеличава с 16.0% и достига 395.9 хил. кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 104.3 кв. м през второто тримесечие на 2022 г. на 96.2 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 212.9 кв. м, и София - 157.0 кв. м, а най-малка - в областите Бургас - 53.0 кв. м, и Велико Търново - 72.3 кв. метра.

Прессъобщение
Статистическа област

Наблюдение на потребителите, юли 2023 година

петък, 4 август 2023 - 11:00

Общият показател на доверие на потребителите през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище (от -28.7% достига -25.5%), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското населението.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2023 година

петък, 4 август 2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 035 жилищни сгради с 12 078 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 374 други сгради. Започнал е строежът на 1 515 жилищни сгради с 8 136 жилища в тях, на 23 административни сгради/офиси и на 620 други сгради.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, май 2023 година

вторник, 1 август 2023 - 11:00

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нараства производството на: пропан-бутанови смеси - със 100.0%, дизелово гориво - с 41.5%. Значително нараства производството на автомобилен бензин, дължащо се на необичайно ниското производство през април 2023 г., като понастоящем достига до обичайните си равнища. Намалява производството на: твърди горива - с 27.5%, електрическа енергия - със 17.8%. Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: твърди горива - с 62.5%, природен газ - с 50.0%, пропан-бутанови смеси - с 33.3%, електрическа енергия - с 30.5%, дизелово гориво - с 16.2%, и автомобилен бензин - с 6.9%.

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нарастват доставките на: автомобилен бензин - с 53.3%, дизелово гориво - с 24.6%. Намаляват доставките на: природен газ - с 29.2%, твърди горива - с 25.5%, електрическа енергия - с 8.5%, и пропан-бутанови смеси - с 4.4%.

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 26.5%, автомобилен бензин - с 4.5%, дизелово гориво - с 4.0%, и електрическа енергия - с 0.7%. Намаляват доставките на: твърди горива - с 66.2%, и природен газ - с 25.0%.

Статистическа област

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление и „Социалноосигурителни фондове“, юни 2023 година

понеделник, 31 юли 2023 - 17:10

Публикувани са месечните данни за приходи, разходи и дефицит/излишък на подсектор „Централно държавно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“ за месец юни 2023 г. на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС. Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, прекласифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ се формират на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Стопанска конюнктура през юли 2023 година

петък, 28 юли 2023 - 11:00

През юли 2023 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от юни. Повишение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано намаление. Единствено в строителството показателят запазва равнището си от предходния месец.

Най-сериозното затруднение за развитието на бизнеса във всички сектори продължава да бъде несигурната икономическа среда.

Прессъобщение
Статистическа област