Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Наблюдение на потребителите, април 2024 година

петък, 10 май 2024 - 11:00

Общият показател на доверие на потребителите през април 2024 г. се повишава с 1.5 пункта в сравнение с януари (от -15.5% на -14.0%). Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 1.3 и 1.6 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на строителната продукция през март 2024 година

петък, 10 май 2024 - 11:00

През март 2024 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.3% спрямо предходния месец. Увеличение е отчетено при продукцията от специализирани строителни дейности - с 0.8%, и при сградното строителство - с 0.7%. При строителството на съоръжения се наблюдава намаление - с 1.0%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Календарно изгладените данни показват нарастване с 3.7% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2023 година. Повишение е регистрирано при специализираните строителни дейности - със 7.9%, и при строителството на съоръжения - с 5.0%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през март 2024 година

петък, 10 май 2024 - 11:00

Индексът на промишленото производство  се понижава с 1.0% през март 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%, в преработващата промишленост - с 1.2%, а увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 1.2%.

Спрямо март 2023 г. е регистрирано намаление със 7.6% на календарно изгладения  индекс на промишленото производство.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 21.8%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.1% и при преработващата промишленост - с 5.9%.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Tърговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през март 2024 година

четвъртък, 9 май 2024 - 11:00

През март 2024 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление на оборота е отчетено при всички големи групи: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.3%, с хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.8%, и при автомобилните горива и смазочните материали - с 0.4%.

Търговският оборот нараства с 0.3% спрямо март 2023 г., показват календарно изгладените данни.

През март 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано увеличение на оборота при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.6%, регистрирано е намаление при автомобилните горива и смазочните материали - с 15.5%, докато търговията с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, запазва нивото си от предходната година.

Прессъобщение

Индекси на производството в услугите през февруари 2024 година

четвъртък, 9 май 2024 - 11:00

Общият индекс на производството в областта на Бизнес услугите нараства с 0.1% през февруари 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През февруари 2024 г. индексът на производството в областта на Бизнес услугите се увеличава с 3.6% в сравнение със съответния месец на 2023 година. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

четвъртък, 9 май 2024 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2024 г. е 1 026, а новопостроените жилища в тях са 3 475.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2024 г. със стоманобетонна конструкция са 78.5%, с тухлена - 16.0%, с друга - 4.3%, и с панелна - 1.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79.1%), следвани от жилищните кооперации (12.9%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 147 сгради с 357 жилища, София област - 139 сгради с 217 жилища, и Варна - 108 сгради с 394 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (33.6%), следват тези с три стаи (32.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.5%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2024 г. е 353.2 хил. кв. м, а  жилищната площ - 274.5 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище e 101.7 кв. метра.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите  Монтана - 230.5 кв. м, и Силистра - 182.5 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 69.0 кв. м, и Сливен - 75.1 кв. метра.

Прессъобщение
Статистическа област

Фискални данни за подсектори „Централно държавно управление“ и „Социалноосигурителни фондове“, март 2024 година

сряда, 8 май 2024 - 11:00

През месец март 2024 г. са отчетени приходи на подсектор „Централно държавно управление“ в размер на 4 206.81 млн. лв. и разходи - 5 013.22 млн. лв., а за подсектор „Социалноосигурителни фондове“ приходите възлизат на 2 453.19 млн. лв., а разходите са 2 516.71 млн. лева.

Данните на подсектор „Централно държавно управление“ се формират на база месечните касови отчети на бюджетните единици, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в подсектора, а данните на подсектор „Социалноосигурителни фондове“ на база месечните касови отчети на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.

Информацията се публикува на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Административно-териториално и териториално деление на Република България към 31.12.2023 година

сряда, 8 май 2024 - 11:00

Към 31 декември 2023 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 041 кметства. Броят на населените места е 5 256 (в т.ч. градове - 257, и села - 4 999), а на селищните образувания е 166 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 158). Общините с население над 100 000 души са 8 - Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен, като в тези 8 общини живее 40.8% от населението в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2023 година

вторник, 7 май 2024 - 11:00

През 2023 г. броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради е 5 419, а новопостроените жилища в тях са 22 649.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради със стоманобетонна конструкция са 76.1%, с тухлена - 20.7%, с друга конструкция са 2.9%, и с панелна са 0.3%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (36.4%), следват тези с три стаи (33.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 4.6%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през 2023 г. е 2 240.7 хил. кв. м, а жилищната площ - 1 766.6 хил. кв. метра.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Краткосрочна статистика на жилищните сгради“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2024 година

четвъртък, 2 май 2024 - 11:00

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 823 жилищни сгради с 10 487 жилища в тях, на 27 административни сгради/офиси и на 1 094 други сгради.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 4.3% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 42.1 и 5.7%.

Започнал е строежът на 1 389 жилищни сгради с 9 089 жилища в тях, на 6 административни сгради/офиси и на 550 други сгради.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради и други видове сгради нарастват съответно с 9.2 и 6.4%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 25.0%.

Прессъобщение