Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Миграция и миграционно поведение (извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021)

вторник, 31 януари 2023 - 11:00

През 2021 г. с вече взето решение за промяна на текущото си местоживеене в страната са 2.4% от лицата на възраст 15 - 74 години, а 2.9% възнамеряват да се преселят, но все още нямат окончателно решение. Мигранти със слабо изразено желание са 8.5%. Без желание за миграция са 86.2% от лицата в съответната възрастова група.

Най-висок е делът на потенциалните мигранти вътре в страната сред младите на възраст 15 - 19 години (7.1%) и 20 - 29 години (6.1%).

През 2021 г. за 11.9% от лицата на възраст 15 - 74 години е много или донякъде вероятно да се преселят да живеят в чужбина. В сравнение с 2011 г. се увеличава делът на потенциалните преселници както сред мъжете, така и сред жените.

Потенциални трудови емигранти са 3.3% от лицата, като преобладават мъжете (3.8%). В сравнение с 2011 г. тази група намалява и за двата пола. Много или донякъде вероятно да отидат в чужбина да работят/учат за няколко месеца, но не повече от една година, се отнася за 4.7% от населението на възраст 15 - 74 навършени години.

Увеличава се делът на лицата, които биха заминали в чужбина като туристи, като не се наблюдават различия по пол. Най-голям е делът на туристите във възрастовата група 40 - 49 години - 24.0%, а най-малък - сред лицата на възраст 15 - 19 години и 70 - 74 години.

Намалява делът на непътуващите лица - от 66.8% за мъжете и 70.4% за жените през 2011 г. до 58.1% за мъжете и 61.6% за жените през 2021 година.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през януари 2023 година

понеделник, 30 януари 2023 - 11:00

През януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от декември 2022 година. Повишение на показателя е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството и в сектора на услугите се наблюдава понижение.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, ограничаващ дейността във всички сектори.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2022 година

понеделник, 30 януари 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.4% през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 14.3%, и в добивната промишленост - с 0.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.1%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 6.0% през декември 2022 г. спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.0%, и в добивната промишленост - с 3.7%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 2.2%.

Общият индекс на цените на производител се покачва с 23.2% през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените се наблюдава при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, преработващата промишленост - с 16.1%, и в добивната промишленост - с 3.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се повишава с 28.5% през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 37.6%, преработващата промишленост - с 21.1%, и добивната промишленост - с 11.5%.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2022 година

понеделник, 30 януари 2023 - 11:00

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нараства производството на: електрическа енергия - с 31.1%, и твърди горива - с 9.3%. Намалява производството на: безоловен бензин - с 13.0%, и дизелово гориво - с 6.4%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. 

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година, през който е проведен планов ремонт на производствени инсталации, съществено нараства производството на: пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво. Намалява производството на: природен газ - с 50.0%, електрическа енергия - с 5.0%, и твърди горива - с 4.2%.

През ноември 2022 г. спрямо октомври 2022 г. нарастват доставките на: природен газ - с 56.3%, електрическа енергия - с 12.1%, и твърди горива - с 10.6%. Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 10.9%, безоловен бензин - с 9.5%,  и дизелово гориво - с 6.0%.

През ноември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: дизелово гориво - с 28.1%, и пропан-бутанови смеси - с 2.5%. Намаляват доставките на: природен газ - с 21.6%, безоловен бензин - с 19.1%, твърди горива - с 6.3%, и електрическа енергия - с 3.7%.

Статистическа област

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2022 година

петък, 27 януари 2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604.7 хил., или с 9.7% над регистрираните през декември 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 32.5%, и със служебна цел - 22.2%.

През декември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 761.9 хил., или с 60.3% повече в сравнение с декември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (287.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Умирания през четвъртото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

петък, 20 януари 2023 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата - 52-ата седмица) броят на умрелите лица е 26 078, а коефициентът на обща смъртност - 15.3‰. Смъртността при мъжете е по-висока (16.4‰) в сравнение с тази при жените (14.3‰). Смъртните случаи намаляват с 20 305, или с 43.8% спрямо същия период на 2021 година.

Прессъобщение

Раждаемост и репродуктивно поведение (извадково изследване, съпътстващо Преброяване 2021)

вторник, 17 януари 2023 - 11:00

И през 2021 г. двудетният модел на семейството е репродуктивният идеал на жените на възраст 15 - 49 години и мъжете на възраст 15 - 59 години у нас (63.3%). На второ място в разпределението е мнението, че семейството трябва да има три деца (17.1%), следвано от семейството с едно дете (7.9%). През 2021 г. 9.4% от лицата в репродуктивна възраст не могат да преценят колко деца трябва да има семейството в България. Многодетният модел на семейство с четири и повече деца е приоритет за 2.0% от хората.

В известна степен нагласите на хората повтарят идеала им за семейство. Водещо е желанието за две деца в семейството (61.9%), следвано от предпочитанието за три деца (14.9%). Еднодетният модел на семейство е желан от 12% от лицата, а многодетният, с четири и повече деца -  от 2.3%. Все още не знаят колко деца биха искали да имат 7.9% от хората в репродуктивна възраст, а 1.0% са категорични, че не желаят да имат деца.

Репродуктивните идеали и намерения на хората много често се различават от фактическия брой деца в семействата. Анализирайки трите показателя само за лицата на възраст над 45 години, за които възпроизводството условно е приключило, можем да направим следните заключения:

  • изключително голям е делът на лицата, които са без деца (17.8%) в сравнение с тези, които имат този идеал (0.1%) или предпочитат този модел на семейство (1.4%);
  • значително по-голям е делът на лицата, които остават с едно дете (31.9%) в сравнение с идеала за еднодетно семейство (6.9%) и желаещите едно дете (13.5%);
  • идеалът (64.7%) и желанието (64.3%) за две деца в семейството, фактически не се реализират. Две деца имат 44.4% от лицата над 45-годишна възраст;
  • три деца е идеал за 17.1%, репродуктивни намерения за 13.9%, но фактически е реализиран от много по-малък дял от лицата в края на репродуктивния им период, само 4.7%.
Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2022 година

понеделник, 16 януари 2023 - 11:00

През декември 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 16.9%.

През декември 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+8.5%), здравеопазване (+2.2%), разнообразни стоки и услуги (+1.6%), ресторанти и хотели (+1.4%). Намаление на цените е регистрирано в групите: транспорт (-2.3%) и облекло и обувки (-1.2%).

През декември 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 14.3%.

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - ноември 2022 година (предварителни данни)

петък, 13 януари 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 38.0% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 29 003.8 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 62.8% и е на стойност 44 835.7 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (224.6%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.8%). Спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“[1] (4.6%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (525.5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (140.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 87 460.4 млн. лв. през периода януари - ноември 2022 г., което е с 40.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 99 985.3 млн. лв. и нараства с 44.1%.

 

[1] Секторът включва разделите: сурови кожи; маслодайни семена и плодове; суров каучук; корк и дървен материал; дървесна маса и хартия или картон за рециклиране; текстилни влакна и техните отпадъци; естествени торове и торове от животински или растителен произход и др.; метални руди и метални отпадъци; продукти от животински и растителен произход, н.д.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - октомври 2022 година (предварителни данни)

петък, 13 януари 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 42.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 52 802.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.4% и достига 49 402.2 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (218.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (156.0%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.7%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (119.8%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 33.5% през октомври 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 636.9 млн. лв., а вносът нараства с 29.3% и е на стойност 5 336.3 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област