Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Наблюдение на потребителите, януари 2022 година

петък, 4 февруари 2022 - 11:00

През януари 2022 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва 1.7 пункта в сравнение с октомври 2021 г., като при населението в градовете увеличението е 0.7 пункта, а при населението в селата - 4.1 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2021 година

петък, 4 февруари 2022 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 910 жилищни сгради с 12 394 жилища, на 33 административни сгради/офиси и на 1 171 други сгради. Започнал е строежът на 1 319 жилищни сгради със 7 336 жилища в тях, на 14 административни сгради/офиси и на 607 други сгради.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през януари 2022 година

петък, 28 януари 2022 - 11:00

През януари 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.5 пункта в сравнение с декември 2021 г., като ръст на показателя е регистриран в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, декември 2021 година

петък, 28 януари 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през декември 2021 г. се увеличава с 1.7% в сравнение с предходния месец и с 30.8% спрямо декември 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2021 г. нараства с 3.4% спрямо предходния месец и с 38.6% спрямо декември 2020 година.

Прессъобщение

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2021 година

петък, 28 януари 2022 - 11:00

През декември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 551.0 хил., или със 104.5% над регистрираните през декември 2020 година.

През декември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 475.1 хил., или с 92.4% повече в сравнение с декември 2020 г., като транзитните преминавания са 54.2% (257.7 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Производство и доставки на енергийни продукти, ноември 2021 година

петък, 28 януари 2022 - 11:00

През ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. нараства производството на електроенергия - с 12.4%. Същевременно намалява производството на твърди горива - с 6.5%. Производството на нефтопродукти запазва ниските си нива поради продължилия и през месец ноември планов ремонт на производствени инсталации. Докато безоловният бензин и пропан-бутановите смеси нямат промяна спрямо нивата си от предходния месец, при дизеловото гориво се наблюдава намаление с 34.1%. Производството на природен газ остава без изменение (табл. 1 от приложението).

През ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 8.1%, безоловен бензин - с 11.9%, природен газ - с 18.4%, и електроенергия - с 5.3%. Същевременно намаляват доставките на: твърди горива - с 6.2%, и дизелово гориво - със 17.9%. Доставките на нефтопродукти в страната са обезпечени основно от количества запаси, натрупани в предходния месец, и от внос.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през декември 2021 година

сряда, 26 януари 2022 - 13:10

През януари 2022 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през декември 2021 година

сряда, 26 януари 2022 - 12:20

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

Прессъобщение
Статистическа област

Умирания през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

четвъртък, 20 януари 2022 - 14:10

През четвъртото тримесечие на 2021 г. (40-та - 52-ра седмица вкл.) броят на умрелите лица е 45 812, а коефициентът на обща смъртност - 26.7‰. Смъртността при мъжете е по-висока (28.2‰) в сравнение с тази при жените (25.4‰). Спрямо същия период на 2020 г. смъртните случаи се увеличават с 1 841, или с 4.2%, докато спрямо третото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 15 099, или с 49.2%.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за декември 2021 година

вторник, 18 януари 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%.

Прессъобщение