Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2022 година

понеделник, 30 май 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през април 2022 г. се увеличава с 3.3% в сравнение с предходния месец и с 40.2% спрямо април 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2022 г. нараства с 4.1% спрямо предходния месец и с 49.8% спрямо април 2021 година.

Прессъобщение

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2022 година

понеделник, 30 май 2022 - 11:00

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - със 133.3%, безоловен бензин - с 31.7%, дизелово гориво - с 29.1%, и електроенергия - с 14.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 8.5%, пропан-бутанови смеси - с 10.3%, безоловен бензин - с 55.9%, дизелово гориво - с 47.5%, природен газ - с 10.1%, и електроенергия - с 12.2%.

Прессъобщение
Статистическа област

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2022 година

петък, 27 май 2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2022 г. са 590.5 хил., или със 117.7% над регистрираните през април 2021 година.

През април 2022 г. посещенията на чужденци в България са 646.3 хил., или със 128.8% повече в сравнение с април 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 42.9% (277.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

петък, 27 май 2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 703.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 87.9%, са пътували само в страната, 10.8% - само в чужбина, а 1.3% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 53.9%.

Прессъобщение
Статистическа област

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2022 г. по видове транспорт (предварителни данни)

петък, 27 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение на превозените товари (с 2.2%), докато извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт намалява със 7.9%.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през първото тримесечие на 2022 г. с 15.6% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 19.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2022 година

сряда, 25 май 2022 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 9.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 6.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни данни за културата в Република България през 2021 година

понеделник, 23 май 2022 - 11:00

През 2021 г. в страната функционират следните културни институции:

  •  184 музея с музеен фонд 7 624 хил. фондови единици;
  •  71 театъра, организирали 9 970 представления, посетени от 885 хил. зрители;
  •  47 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
  •  76 кина с 221 киноекрана.
Прессъобщение
Статистическа област

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението през периода 2019 - 2021 година

петък, 20 май 2022 - 11:00

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73.6 години.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 77.4 години.

Прессъобщение

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 19 май 2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица е 4.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2022 година

вторник, 17 май 2022 - 11:00

Индексът на потребителските цени за април 2022 г. спрямо март 2022 г. е 102.5%, т.е. месечната инфлация е 2.5%.

Прессъобщение