Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - август 2022 година (предварителни данни)

сряда, 12 октомври 2022 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 35.8% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 20 479.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 63.1% и е на стойност 31 495.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (203.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (123.1%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“[1] (11.7%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (378.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (126.5%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 62 164.8 млн. лв. през периода януари - август 2022 г., което е с 41.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 70 223.1 млн. лв. и нараства с 45.3%.

 

[1] Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юли 2022 година (предварителни данни)

сряда, 12 октомври 2022 - 11:00

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 44.4% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 36 518.8 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 32.9% и достига 33 948.0 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (301.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (171.3%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.4%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (179.6%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Износът за ЕС се увеличава с 43.2% през юли 2022 г. спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 484.2 млн. лв., а вносът нараства с 31.4% и е на стойност 5 189.8 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през август 2022 година

сряда, 12 октомври 2022 - 11:00

През август 2022 г. в страната са функционирали 3 624 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 144.3 хил. стаи и 331.7 хил. легла в тях. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18.5%, а броят на леглата в тях - с 15.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. е 6 152.8 хил., или с 14.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. се увеличава с 11.9% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1 483.2 хиляди.

Приходите от нощувки през август 2022 г. се увеличават с 26.3% в сравнение с август 2021 г. и достигат 451.2 млн. лв., като 318.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 133.2 млн. лв. - от български граждани.

Прессъобщение
Статистическа област

Икономически сметки за селско стопанство за 2021 година (окончателни данни)

вторник, 11 октомври 2022 - 11:00

През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 10 776.2 млн. лв. (по текущи цени), което е с 37.0% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18.0%, така и на увеличението на цените с 16.1% на годишна база.

През 2021 г. стойността на вложените в селското стопанство  средства за текущо потребление се равнява на 5 612.8 млн. лв., което е с 26.2% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на ръст както в обемите - с 13.3%, така и при цените - с 11.4% на годишна база.

Създадената през 2021 г. брутна добавена стойност  в селското стопанство се равнява на 5 163.4 млн. лв. (по базисни цени). Тя е с 51.0% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи на значителния ръст в обемите - с 24.2%, и увеличението на цените - с 21.6% на годишна база.

През 2021 г. нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство възлиза на 4 935.5 млн. лв. и е с 34.6% по-висок спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на ръста на произведената през 2021 г. брутна добавена стойност спрямо предходната година.

През 2021 г. нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 3 260.8 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 35.1%. Темпът на нарастване е почти същият като регистрираното увеличение на смесения доход.

През 2021 г. бруто образуването на основен капитал в селското стопанство се равнява на 871.7 млн. лв. и се увеличава с 2.1% спрямо предходната година. По-голямата част от него - 800.7 млн. лв. (91.9%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти (селскостопански машини, оборудване и транспортни средства и в сгради).

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през август 2022 година

понеделник, 10 октомври 2022 - 11:00

Индексът на промишленото производство през август 2022 г. се увеличава с 0.7% в сравнение с юли 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5% и в преработващата промишленост - с 1.2%, а понижение в добивната промишленост - със 7.6%.

През август 2022 г. е регистриран ръст с 16.5% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.3% и в преработващата промишленост - с 12.7%, а намаление в добивната промишленост - с 5.7% .

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2022 година

понеделник, 10 октомври 2022 - 11:00

През август 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота с 1.0% в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец по съпоставими цени. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение е отчетено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 6.5%, при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.1% и при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5%.

Оборотът в търговията на дребно нараства с 2.1% през август 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Увеличение е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (със 7.7%) и при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.4%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено намаление (с 3.9%) в сравнение със същия месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през август 2022 година

понеделник, 10 октомври 2022 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.5% през август 2022 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение на продукцията е отчетено както при сградното строителство, така и при гражданското/инженерното строителство - по 0.5%.

Спрямо август 2021 г. строителната продукция нараства с 1.0%. Увеличение е отчетено при сградното строителство - с 3.3%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление с 2.0%.

Прессъобщение
Статистическа област

Население към 7 септември 2021 година

понеделник, 3 октомври 2022 - 11:00

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

Прессъобщение

Ключови показатели за България (към 03.10.2022 г.)

понеделник, 3 октомври 2022 - 11:00

Прессъобщението „Ключови показатели за България“ осигурява основна икономическа и финансова информация за страната. В обхвата на материала са включени показатели от следните тематични области: 

• Производство
• Индивидуално потребление
• Инвестиции
• Пазар на труда
• Международни трансакции 
• Цени (Инфлация, индекс на цените на жилища)
• Парични и финансови показатели

Аналитичният материал се обновява и публикува тримесечно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания. Годишни данни за показателите, включени в изследването, се публикуват в отделно приложение през първото полугодие на всяка календарна година. Източници на информацията са Националният статистически институт и Българска народна банка. Информацията в прессъобщението е актуална към датата на публикуване.

Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2022 година

петък, 30 септември 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 8.7% през август 2022 г. в сравнение с предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.0%, и в добивната промишленост - с 5.6%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 1.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 12.5% спрямо юли 2022 година. Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.5%, и в добивната промишленост - с 5.3%. Намаление на цените е отчетено в преработващата промишленост - с 1.1%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 50.3% през август 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 130.6%, преработващата промишленост - с 22.7%, и в добивната промишленост - с 9.0%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 68.2% в сравнение с август 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 129.2%, преработващата промишленост - с 29.7%, и добивната промишленост - с 12.0%.

Прессъобщение