Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Демография на предприятията за 2021 година

петък, 28 юли 2023 - 11:00

През 2021 г. активните предприятия в България са 381 457 на брой, което е с 4.8% по-малко в сравнение с предходната 2020 година. Новородените предприятия са 37 898, или 9.9% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката. От всички предприятия, родени през 2020 г., 79.4% оцеляват една година по-късно, като в групата с 1 до 4 наети лица този относителен дял е най-висок - 89.8%.

Прессъобщение

Жилищен фонд към 31.12.2022 година

петък, 28 юли 2023 - 11:00

Националният статистически институт публикува данни за жилищния фонд към 31.12.2022 година. Жилищата в страната са 4 282 656. Броят на жилищата е изчислен като към данните, получени от Преброяване на населението и жилищния фонд към 07.09.2021 г., са добавени данните за въведените в експлоатация жилища до 31.12.2022 г. и са извадени съборените.

Данните за жилищния фонд са налични на уеб сайта на НСИ в рубрика „Жилищен фонд“.

Въздушен, речен и морски транспорт през 2022 година

петък, 28 юли 2023 - 11:00

Обслужени пътници и обработени товари на летищата

През 2022 г. обслужените пътници на летищата са със 72.0% повече в сравнение с 2021 г., а обработените товари са нараснали с 3.6%.

Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления

През 2022 г. натоварените и разтоварени товари в речните пристанища са 3 806 хил. тона, или с 4.1% по-малко в сравнение с 2021 година.

Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления

През 2022 г. натоварените и разтоварени товари в морските пристанища са 30 731 хил. тона, или с 20.2% повече в сравнение с 2021 година.

Подробни данни са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Транспорт“.

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през юни 2023 година

четвъртък, 27 юли 2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2023 г. са 790.3 хил., или с 16.1% повече от юни 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 43.4%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 38.9%, и със служебна цел - 17.7%.

През юни 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 392.1 хил., или с 23.0% повече в сравнение с юни 2022 година. През юни 2023 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50.8%, следвани от посещенията с други цели - 40.3%, и със служебна цел - 8.9%.

Транзитните преминавания през страната са 30.9% (430.2 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област

Фискални данни по подсектори на сектор „Държавно управление“, първо тримесечие на 2023 година

четвъртък, 27 юли 2023 - 11:00

Публикувани са данните за първо тримесечие на 2023 г. за приходи, разходи и дефицит/излишък на сектор „Държавно управление“ по подсектори: подсектор „Централно държавно управление“, подсектор „Местно управление“ и подсектор „Социалноосигурителни фондове“, на основание член 3(2) от Директива 2011/85 на ЕС. Данните са на база касови отчети и оборотни ведомости на начислена основа на бюджетните единици, както и на тримесечни данни за държавните предприятия, прекласифицирани в сектора.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Държавна финансова статистика“.

Инфлация и индекси на потребителските цени за юни 2023 година

понеделник, 17 юли 2023 - 11:00

През юни 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е -0.4% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юни 2023 г. спрямо юни 2022 г. е 8.7%.

През юни 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в групите: развлечения и култура (-3.1%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (-1.0%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.6%) и облекло и обувки (-0.6%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: ресторанти и хотели (+1.6%), съобщения (+1.1%) и здравеопазване (+0.9%).

През юни 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за юни 2023 г. спрямо юни 2022 г. е 7.5%.

Регистрации и банкрути на правни единици през второто тримесечие на 2023 година

понеделник, 17 юли 2023 - 11:00

През второто тримесечие на 2023 г. в страната има 11 025 новорегистрирани и 984 обявени в несъстоятелност правни единици. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 2.6%, а на банкрутите с 23.8%.

По сектори за второто тримесечие на 2023 г., най-голям е делът на новорегистрираните правни единици в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, който е 89.4% от всички новорегистрирани. При обявените в несъстоятелност фирми, най-голям е делът в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, който е 75.4% от общия брой банкрутирали правни единици.

Прессъобщение

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2022 година

петък, 14 юли 2023 - 11:00

През 2022 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 088 извършени престъпления, а осъдените лица с влезли в сила присъди са 24 047. Мъжете са 21 973, или 91.4%, а жените - 2 074 (8.6%). Както сред мъжете, така и сред жените, най-голям е делът на осъдените във възрастовата група от 30 до 39 години - съответно 27.6 и 30.5%.

В структурата на престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните престъпления - 13 428 (51.5%), за които са осъдени 11 902 лица (49.5% от общия брой на осъдените лица). На второ място са престъпленията против собствеността - 4 617 (17.7%) с 5 052 осъдени лица (21.0%).

В сравнение с 2021 г. се наблюдава съществено повишаване както на броя на престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (с 26.1%), така и на осъдените за тях лица (с 24.9%). Причината за това е най-разпространеният вид сред тези престъпления - незаконно преминаване през граница.

В разпределението на престъпленията, завършили с осъждане, по броя на извършителите, най-голям е делът на престъпленията, извършени от едно лице - 95.9%. Извършените престъпления в съучастие от две лица са най-разпространени при престъпленията против собствеността (9.8%), а от три и повече лица - при престъпленията против реда и общественото спокойствие (3.3%).

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през май 2023 година

вторник, 11 юли 2023 - 11:00

През май 2023 г. в страната са функционирали 2 491 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението), със 101.5 хил. стаи и 223.6 хил. легла в тях. В сравнение с май 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 5.0%, а броят на леглата в тях - със 7.9%.

Общият брой на нощувките е 1 247.7 хил., или с 1.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава със 7.2% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 527.4 хиляди.

 Приходите от нощувки достигат 87.7 млн. лв., или с 16.0% повече в сравнение с май 2022 година.

Статистическа област

Индекси на промишленото производство през май 2023 година

понеделник, 10 юли 2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през май 2023 г. нараства с 1.6% в сравнение с април 2023 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Oтчетено e увеличение спрямо предходния месец при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%, а понижение в добивната промишленост - с 4.7%.

През май 2023 г. е регистриран спад с 11.0% на календарно изгладения  индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.1%, в добивната промишленост - с 24.0%, и при преработващата промишленост - с 8.3%.

Прессъобщение