Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - май 2022 година (предварителни данни)

сряда, 13 юли 2022 - 11:00

През периода януари - май 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 29.5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е в размер на 11 698.0 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 60.8% и е на стойност 18 400.3 млн. лева.

През периода януари - май 2022 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37 067.2 млн. лв., което е с 38.8% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 41 702.5 млн. лв. и нараства с 42.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2022 година (предварителни данни)

сряда, 13 юли 2022 - 11:00

През периода януари - април 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 19 561.9 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 29.2% и достига 18 296.0 млн. лева.

През април 2022 г. износът за ЕС се увеличава с 36.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 358.1 млн. лв., а вносът нараства с 23.7% и е на стойност 4 454.0 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през май 2022 година

вторник, 12 юли 2022 - 11:00

През май 2022 г. в страната са функционирали 2 373 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 94.2 хил., а на леглата - 207.2 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 16.2%, а броят на леглата в тях - с 34.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2022 г., е 1 263.1 хил., или със 72.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през май 2022 г. достигат 75.6 млн. лв., като 38.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 37.5 млн. лв. - от български граждани.

Прессъобщение
Статистическа област

Допълнителна анкета към наблюдението на домакинските бюджети през първото тримесечие на 2022 година

понеделник, 11 юли 2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. Националният статистически институт проведе за втори път допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети с цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат от пандемията COVID-19 по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2022, модул - Събиране на годишни данни за 2021 и 2022“, съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101052273 - 2021-BG-ILC-SILC. Анкетирани бяха 5 687 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 052 домакинства. Допълнителната анкета е по инициатива на Евростат и се провежда по единна методология в рамките на европейското изследване Infra-annual data collection on living conditions (IALC).

Резултатите от допълнителната анкета могат да бъдат разгледани в прессъобщенията към рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“.

Прессъобщение

Баланс на територията на Република България към 31.12.2021 година

петък, 8 юли 2022 - 11:00

Националният статистически институт публикува за първи път собствени изчисления за баланса на територията на Република България на базата на пространствени данни от  актуалната кадастрална карта на страната. Резултатите са представени по териториални единици за статистически цели (NUTS) и административно-териториални единици.

Данните са достъпни в Информационна система ИНФОСТАТ и ще бъдат актуализирани годишно съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

Към 31 декември 2021 г. територията на Република България е 110 996.84 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти най-голяма площ заемат земеделските територии - 54.60%, и горските територии - 33.13% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 133.2 кв. км, или 4.62% от територията на страната.

Прессъобщение

Индекси на промишленото производство през май 2022 година

петък, 8 юли 2022 - 11:00

По предварителни данни през май 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.4% в сравнение с април 2022 година. През май 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 20.2% спрямо съответния месец на 2021 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2022 година

петък, 8 юли 2022 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетено увеличение с 5.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през май 2022 година

петък, 8 юли 2022 - 11:00

По предварителни данни през май 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% над равнището от предходния месец. През май 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 5.8%.

Прессъобщение
Статистическа област

Ключови показатели за България (към 04.07.2022 г.)

понеделник, 4 юли 2022 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2022 година

четвъртък, 30 юни 2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2022 г. се увеличава с 0.4% в сравнение с предходния месец и с 38.2% спрямо май 2021 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. намалява с 0.1% спрямо предходния месец, а спрямо същия месец на 2021 г. нараства с 47.7%.

Прессъобщение