Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2021 година

четвъртък, 24 ноември 2022 - 14:15

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%. Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1.0% от отговорилите лица.

Българският език е майчин за 5 037 607 души, или 85.3% от населението, турският - за 514 386 души, или за 8.7%, и ромският - за 227 974 души, или за 3.9% от отговорилите на въпроса. Друг майчин език са посочили 62 906 души, или 1.1%. Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език, са 10 633 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 49 602, или 0.8% от отговорилите лица.

Лицата, самоопределили се към християнското вероизповедание, са 4 219 270, или 71.5% от отговорилите на въпроса. Мюсюлманско вероизповедание са посочили 638 708 лица, или 10.8%, юдейско - 1 736, а с други вероизповедания са 6 451 лица. 305 102 (5.2%) лица са отговорили, че нямат вероизповедание, 259 235 (4.4%) са изпитали затруднения да определят своето вероизповедание, а 472 606 (8.0%) са отбелязали отговор „Не желая да отговоря“.

Индекси на оборота в услугите през третото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 24 ноември 2022 - 11:00

Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства със 7.5% през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава с 1.7%. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

През третото тримесечие на 2022 г. общият индекс на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 42.5% над равнището на същото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота е по-висок с 14.0%. Данните са предварителни и календарно изгладени.

Прессъобщение
Статистическа област

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

вторник, 22 ноември 2022 - 11:00

През третото тримесечие на 2022 г. 1 748.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 78.5%, са пътували само в страната, 16.3% - само в чужбина, а 5.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 31.7%.

Прессъобщение
Статистическа област

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2022 година

четвъртък, 17 ноември 2022 - 11:00

Според резултатите, получени от Наблюдението на работната сила, през третото тримесечие на 2022 г.:

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.7%, като в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 1.8 процентни пункта.

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.4 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.9%.

- Коефициентът на безработица е 3.7%, или с 0.9 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2022 година

сряда, 16 ноември 2022 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2 346 лв. и нараства с 21.1% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2 239 лв. и се увеличава с 23.8% спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.0 на 18.6 кг и на плодове - от 20.1 на 19.1 килограма.

Прессъобщение

Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2022 година

вторник, 15 ноември 2022 - 11:00

През октомври 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 17.6%.

През октомври 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: облекло и обувки (+7.0%), развлечения и култура (+2.7%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2.3%). Намаление на цените е регистрирано в групите жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-2.1%), транспорт (-1.4%) и съобщения (-0.1%).

През октомври 2022 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 14.8%.

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2022 година (експресни оценки)

вторник, 15 ноември 2022 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 3.2% през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на цените в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 година

вторник, 15 ноември 2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 г. се повишава с 45.5% спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на повишаване на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 47.7% и на продукцията от животновъдството - с 28.6%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст от 39.0%, като в растениевъдството те се увеличават с 40.4%, а в животновъдството - с 28.4%.

В растениевъдството през третото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст отбелязват цените на зърнените култури - с 63.0%, и на техническите - с 22.5%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2021 г., като нарастването на цените на зърнените култури е с 54.0%, а на техническите култури - с 18.3%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 30.3%, а на продуктите от животновъдството - с 27.4%.  Спрямо 2021 г. увеличението е съответно - с 30.4 и с 26.9%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 38.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 39.9% спрямо 2021 година.

Най-голямо увеличение спрямо третото тримесечие на 2021 г. отбелязват цените на минералните торове - със 122.0%, на фуражите - с 36.0%, и на електроенергията и горивата - с 32.1%.

Спрямо предходната година цените им също се запазват най-високи, като увеличението при минералните торове е със 119.0%, при фуражите - с 35.5%, и при електроенергията и горивата - с 36.3%.

Прессъобщение
Статистическа област

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2022 година

петък, 11 ноември 2022 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 1.4% спрямо края на юни 2022 г. и достигат 2.28 милиона.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 0.8% спрямо второто тримесечие на 2022 г. и достига 1 743 лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през септември 2022 година

четвъртък, 10 ноември 2022 - 11:00

Индексът на промишленото производство през септември 2022 г. намалява с 1.7% в сравнение с август 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%, а увеличение в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

През септември 2022 г. е регистриран ръст с 11.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

На годишна база увеличение на промишленото производство е отчетено в: преработващата промишленост - с 13.8% и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%, а понижение в добивната промишленост - с 2.4%.

Прессъобщение