Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Индекси на цени на износа и вноса на стоки за трето тримесечие на 2023 година при база средногодишни цени на 2022 година (предварителни данни)

петък, 22 декември 2023 - 11:00

Общият индекс на цените на износа през третото тримесечие на 2023 г. по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) е 90.4%, което е 38.7 процентни пункта намаление на индекса спрямо същия период на предходната година.

Общият индекс на цените на вноса за периода по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) е 94.5%, което е 27.6 процентни пункта намаление на индекса спрямо същия период на предходната година.

Индексите на цени на износа и вноса по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) са публикувани на сайта на НСИ в рубрика „Индекси на цени на износа и вноса“.

Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2023 година

четвъртък, 21 декември 2023 - 11:00

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.1% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 16.6%, в услугите - с 13.9%, и в строителството - със 17.0%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 21.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Икономически сметки за селското стопанство през 2023 година (първа оценка)

сряда, 20 декември 2023 - 11:00

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2023 г. възлиза на 10 445.9 млн. лева. Брутната добавена стойност по базисни цени намалява с 30.4% на годишна база и достига 4 118.8 млн. лв., а нетният предприемачески доход възлиза на 1 067.3 млн. лв.

Прессъобщение
Статистическа област

Сателитни сметки за туризма в Република България за 2021 година

сряда, 20 декември 2023 - 11:00

Разходите за крайно потребление на туристи в България през 2021 г. се оценяват на 5 714.34 млн. лева. Тези за входящ туризъм на чужди граждани, посетили страната, са 77.8% (4 443.74 млн. лв.), а тези за вътрешен туризъм на българските граждани, пътували в страната, възлизат на 22.2% (1 270.6 млн. лв.). По дял услугите за настаняване са най-големият компонент както при входящия, така и при вътрешния туризъм.

Разходите за изходящ туризъм на български граждани, пътували в чужбина през 2021 г., са 2 118.52 млн. лева. С най-голям относителен дял са тези за услуги, свързани със сервиране на храна и напитки - 38.7%, и за транспортни услуги - 38.4%.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Туризъм“ и в ИС „ИНФОСТАТ“.

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда (годишни данни за 2021 година)

сряда, 20 декември 2023 - 11:00

През 2021 г. общата стойност на инвестициите и текущите разходи за опазване и възстановяване на околната среда е 2 643 млн. лв., което е със 7% повече от предходната година. Спрямо 2020 г. нивото на инвестициите нараства (със 7.4%), а нивото на текущите разходи намалява (с 6.9%). Стойността на направените инвестиции през 2021 г. е 704 млн. лева. Текущите разходи през 2021 г. представляват 73.3% от общите разходи за околна среда (1 939 млн. лв.).

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда включват разходите за придобиване на материални и нематериални активи (инвестиции) и разходите за тяхното поддържане/експлоатиране, включително екологични мерки (текущи разходи). Най-голям дял от общите разходи се изразходват за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (58%), чистота на въздуха (17%) и пречистване на отпадъчни води (16%).

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи. През 2021 г. делът на наличните разходи в края на годината за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 3.5% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Околна среда“.

Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2023 година

петък, 15 декември 2023 - 11:00

През ноември 2023 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2023 г. спрямо ноември 2022 г. е 5.4%.

Регистрирано е увеличение на цените в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+1.4%), развлечения и култура (+1.4%), ресторанти и хотели (+0.7%) и здравеопазване (+0.4%). Най-голямо е намалението в групите: облекло и обувки (-0.9%), транспорт (-0.6%) и жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (-0.2%).

Месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.2%, а годишната инфлация е 5.5%.

България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2022 година

четвъртък, 14 декември 2023 - 16:50

Потреблението на човек от населението варира от 69 до 138% от средното равнище за ЕС-27_2020. В периода от 2020 г. до 2022 г., нивата на Фактическо Индивидуално Потребление (ФИП) нарастват в 18 държави членки. Най-значително увеличение, от средното за ЕС-27_2020 равнище, е регистрирано в България (от 60% през 2020 г. на 69% през 2022 г.).

Прессъобщение

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2023 година (предварителни данни)

вторник, 12 декември 2023 - 11:00

През периода януари - септември 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.3% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 42 162.9 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 1.8% и е на стойност 43 117.7 млн. лева. През септември 2023 г. износът за ЕС намалява с 13.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 575.8 млн. лв., а вносът намалява с 11.2% и е на стойност 4 598.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (68.8%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (13.9%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (65.9%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - октомври 2023 година (предварителни данни)

вторник, 12 декември 2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 1.5% в сравнение с периода януари - октомври 2022 г. и е в размер на 26 280.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 21.0% и е на стойност 32 181.8 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - октомври 2022 г. е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (22.2%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (22.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.6%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (17.7%) и „Храни и живи животни“ (14.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (45.0%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 73 001.3 млн. лв. през периода януари - октомври 2023 г., което е с 6.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 80 440.5 млн. лв. и намалява с 10.5%.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през октомври 2023 година

понеделник, 11 декември 2023 - 11:00

През октомври 2023 г. в страната са функционирали 2 232 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 70.7 хил. стаи и 150.6 хил. легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 1.4%, а броят на леглата в тях - с 5.5%.

Общият брой на нощувките е 1 066.6 хил., или с 4.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а броят на пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличава с 1.8% и достига 493.4 хиляди.

Приходите от нощувки достигат 83.8 млн. лв., или със 17.7% повече спрямо година по-рано.

Статистическа област