Премини към основното съдържание

Прессъобщения

Търговия на България с трети страни през периода януари - май 2021 година (предварителни данни)

вторник, 13 юли 2021 - 11:00

През периода януари - май 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 12.1% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 8 742.1 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства с 20.2% и е на стойност 11 280.7 млн. лева.

През периода януари - май 2021 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 26 355.3 млн. лв., което е с 19.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 29 158.0 млн. лв. и нараства с 23.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2021 година (предварителни данни)

вторник, 13 юли 2021 - 11:00

През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 14 253.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 19.8% и достига 14 196.8 млн. лева.

През април 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 59.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 904.2 млн. лв., а вносът нараства с 56.7% и е на стойност 3 596.7 млн. лева.

Прессъобщение
Статистическа област

Дейност на местата за настаняване през май 2021 година

понеделник, 12 юли 2021 - 11:00

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 043 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72.4 хил., а на леглата - 153.6 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 731.7 хиляди.

Приходите от нощувки през май 2021 г. достигат 39.6 млн. лв., като 29.4 млн. лв. са от български граждани, а 10.2 млн. лв. - от чужди граждани.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на промишленото производство през май 2021 година

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни данни през май 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.2% в сравнение с април 2021 година. 

През май 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 16.5% спрямо съответния месец на 2020 година.

Прессъобщение

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през май 2021 година

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.4% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 23.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция през май 2021 година

петък, 9 юли 2021 - 11:00

По предварителни данни през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.4% под равнището от предходния месец. През май 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 4.6%.

Прессъобщение
Статистическа област

Европейско здравно интервю - трета вълна, 2019 година (окончателни данни)

четвъртък, 8 юли 2021 - 11:00

Националният статистически институт информира потребителите на статистически данни, че вече са достъпни окончателни данни от третата вълна на изследването „Европейско здравно интервю“

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите от Европейския съюз (ЕС), да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като Националният статистически институт (НСИ) проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

След успешното приключване на процедурата по валидиране на данните от Евростат, потребителите вече могат да ползват окончателните резултати от изследването.

Обобщени данни са достъпни за всички потребители на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Здравеопазване“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3364/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=43, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Анонимизирани индивидуални данни ще бъдат предоставяни за научни и изследователски цели по индивидуална заявка съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели в края на 2021 година.

Статистическа област

Ключови показатели за България (към 05.07.2021 г.)

понеделник, 5 юли 2021 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ. От 2016 г. годишните данни се публикуват в отделно приложение, което се актуализира всяко първо полугодие.

Статистическа област

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2021 година

сряда, 30 юни 2021 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през май 2021 г. се увеличава с 1.9% в сравнение с предходния месец и с 13.0% спрямо май 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2021 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец и с 8.9% спрямо май 2020 година.

Прессъобщение

Стопанска конюнктура през юни 2021 година

вторник, 29 юни 2021 - 11:00

През юни 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 4.0 пункта в сравнение с предходния месец, като понижение на показателя е регистрирано в промишлеността и строителството.

Прессъобщение
Статистическа област