Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, III ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА *
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 140.2 19.3
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 134.1 11.9
Воден транспорт H50 120.6 33.9
Въздушен транспорт H51 92.4 63.5
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 161.1 33.5
Пощенски и куриерски услуги H53 172.1 14.2
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 193.6 20.9
в т.ч. Издателска дейност J58 187.0 46.9
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 140.4 82.1
Радио- и телевизионна дейност J60 122.8 8.9
Далекосъобщения J61 154.2 5.3
Дейности в областта на информационните технологии J62 236.3 26.0
Информационни услуги J63 217.2 32.4
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 175.6 27.7
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 107.2 48.3
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 132.9 30.6
Други професионални дейности M74 168.7 28.6
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 118.9 29.8
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 173.8 158.6
Дейности по охрана и разследване N80 142.8 5.3
Дейности по почистване N812 161.9 21.9
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 249.8 25.2

* Предварителни данни
24.11.2021