Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, I ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА *
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 154.5 26.8
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 147.0 19.8
Воден транспорт H50 97.8 11.5
Въздушен транспорт H51 56.7 52.8
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 190.6 46.4
Пощенски и куриерски услуги H53 192.4 10.1
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 204.7 16.3
в т.ч. Издателска дейност J58 110.7 23.1
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 127.3 33.7
Радио- и телевизионна дейност J60 129.5 1.7
Далекосъобщения J61 143.3 5.1
Дейности в областта на информационните технологии J62 273.3 20.4
Информационни услуги J63 253.0 26.7
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 137.1 -0.9
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 105.8 2.6
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 121.3 26.8
Други професионални дейности M74 192.1 31.2
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 133.8 22.2
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 58.8 104.9
Дейности по охрана и разследване N80 143.3 8.5
Дейности по почистване N812 134.2 6.3
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 281.5 35.9

* Предварителни данни
25.05.2022