Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, III ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА *
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 133.7 2.2
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 132.4 1.5
Воден транспорт H50 110.2 11.4
Въздушен транспорт H51 45.1 3.9
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 149.1 2.9
Пощенски и куриерски услуги H53 180.5 3.4
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 201.1 4.3
в т.ч. Издателска дейност J58 143.3 27.9
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 146.5 27.9
Радио- и телевизионна дейност J60 142.7 1.9
Далекосъобщения J61 151.0 1.8
Дейности в областта на информационните технологии J62 254.3 2.6
Информационни услуги J63 238.1 11.6
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 170.3 12.2
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 119.3 11.2
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 139.4 12.1
Други професионални дейности M74 173.6 5.5
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 118.9 7.1
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 85.2 32.3
Дейности по охрана и разследване N80 141.9 1.1
Дейности по почистване N812 152.7 6.9
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 241.4 7.4

* Предварителни данни
24.11.2021