Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, IV ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 ГОДИНА*
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2022=100
Транспорт, складиране и пощи - общо H 186.9 99.3 99.2
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 177.8 103.6 97.4
Воден транспорт H50 175.3 95.8 91.8
Въздушен транспорт H51 116.5 45.5 102.1
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 212.2 101.9 100.9
Пощенски и куриерски услуги H53 258.8 118.7 108.4
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 296.7 119.1 112.9
в т.ч. Издателска дейност J58 169.1 95.1 103.7
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 310.2 179.4 122.9
Радио- и телевизионна дейност J60 195.8 144.3 110.4
Далекосъобщения J61 175.1 101.3 107.6
Дейности в областта на информационните технологии J62 406.9 122.3 113.6
Информационни услуги J63 380.3 128.6 122.4
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 203.0 115.0 104.3
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 189.6 116.5 126.0
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 231.1 136.2 122.7
Други професионални дейности M74 228.5 99.7 110.2
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 178.1 108.7 110.5
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 140.6 44.9 75.6
Дейности по охрана и разследване N80 180.3 104.4 107.3
Дейности по почистване N812 200.5 92.8 109.6
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 338.5 110.6 103.5

* Предварителни данни
23.02.2024