Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, III ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА*
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие =100 Съответното тримесечие на 2020=100
Транспорт, складиране и пощи - общо H 140.3 107.7 119.3
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 134.1 103.2 111.9
Воден транспорт H50 120.6 119.2 133.9
Въздушен транспорт H51 92.4 212.9 163.5
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 161.1 111.9 133.5
Пощенски и куриерски услуги H53 172.1 98.6 114.2
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 192.4 101.4 121.7
в т.ч. Издателска дейност J58 187.0 181.0 146.9
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 140.4 126.3 182.1
Радио- и телевизионна дейност J60 122.8 84.2 108.9
Далекосъобщения J61 150.9 102.9 107.3
Дейности в областта на информационните технологии J62 236.3 97.4 126.0
Информационни услуги J63 217.2 101.4 132.4
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 175.6 105.3 127.7
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 107.2 103.7 148.3
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 132.9 99.7 130.6
Други професионални дейности M74 166.6 108.3 128.5
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 118.9 107.1 129.8
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 173.8 329.2 258.6
Дейности по охрана и разследване N80 141.8 101.4 101.9
Дейности по почистване N812 161.9 112.2 121.9
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 249.8 110.7 125.2

* Предварителни данни
24.11.2021