Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, II ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 ГОДИНА*
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2022=100
Транспорт, складиране и пощи - общо H 183.4 103.9 100.7
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 173.4 100.6 104.1
Воден транспорт H50 183.0 117.2 104.8
Въздушен транспорт H51 172.8 168.6 127.2
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 202.3 103.9 88.7
Пощенски и куриерски услуги H53 227.1 99.3 113.5
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 258.0 107.1 117.4
в т.ч. Издателска дейност J58 156.6 125.9 118.5
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 182.3 126.2 111.8
Радио- и телевизионна дейност J60 166.0 118.3 112.3
Далекосъобщения J61 168.4 108.9 113.2
Дейности в областта на информационните технологии J62 351.2 104.5 119.2
Информационни услуги J63 313.4 106.4 120.6
Други бизнес услуги        
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 191.4 112.2 113.7
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 173.9 131.7 159.0
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 179.6 119.4 128.4
Други професионални дейности M74 214.1 97.4 105.4
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 172.6 106.8 112.6
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 170.6 142.8 116.4
Дейности по охрана и разследване N80 163.0 103.9 108.1
Дейности по почистване N812 220.4 108.2 123.8
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 316.5 100.0 104.4

* Предварителни данни
24.08.2023