Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2021 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 19 529 448 608 1 052 2 860 14 561
Преработваща промишленост 502 912 56 890 38 735 72 396 155 921 178 970
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 32 282 3 045 674 925 2 353 25 285
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 30 990 1 449 1 175 2 376 6 538 19 452
Строителство 153 822 41 746 23 198 29 812 44 601 14 465
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 505 990 237 410 57 453 65 371 75 280 70 476
Транспорт, складиране и пощи 152 321 46 360 16 824 18 018 26 139 44 980
Хотелиерство и ресторантьорство 124 600 51 254 21 038 21 661 22 270 8 377
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 127 103 24 147 8 101 13 705 28 436 52 714
Финансови и застрахователни дейности 64 897 8 644 2 515 3 461 9 773 40 504
Операции с недвижими имоти 40 200 28 658 4 139 3 824 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 117 037 71 616 10 319 10 388 13 119 11 595
Административни и спомагателни дейности 114 569 17 621 6 894 11 647 26 293 52 114
Образование 13 596 7 189 .. 2 141 2 498 ..
Хуманно здравеопазване социална работа 64 439 26 238 6 105 7 260 12 799 12 037
Култура, спорт и развлечения 23 689 7 478 2 443 3 085 6 218 4 465
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 5 091 4 476 .. .. .. -
Други персонални услуги 35 252 31 765 2 013 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2023