Премини към основното съдържание

Брой на заетите лица


ЗАЕТИ ЛИЦА ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 19 144 467 596 1 088 3 504 13 489
Преработваща промишленост 539 990 60 915 39 189 80 244 167 856 191 786
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 31 436 2 293 858 941 1 980 25 364
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 32 826 1 382 1 129 2 596 7 044 20 675
Строителство 156 177 39 220 22 875 30 795 48 338 14 949
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 517 996 247 606 60 446 69 855 77 312 62 777
Транспорт, складиране и пощи 174 108 48 034 16 944 18 734 27 503 62 893
Хотелиерство и ресторантьорство 152 658 57 201 24 222 27 351 32 815 11 069
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 114 429 23 115 8 291 12 716 27 204 43 103
Операции с недвижими имоти 39 921 26 920 4 634 .. .. 1 337
Професионални дейности и научни изследвания 116 688 72 563 10 366 9 959 12 422 11 378
Административни и спомагателни дейности 117 138 18 690 7 368 12 855 27 282 50 943
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 5 468 4 829 261 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.11.2020