Премини към основното съдържание

Оборот


ОБОРОТ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 3 016 884 69 265 70 274 124 467 287 975 2 464 903
Преработваща промишленост 65 312 720 2 966 463 2 476 389 5 842 560 17 754 075 36 273 233
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 15 572 967 2 197 931 782 207 3 053 149 3 129 262 6 410 418
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2 099 151 226 506 140 556 335 635 445 798 950 656
Строителство 23 019 253 7 597 833 2 030 620 4 745 441 5 695 707 2 949 652
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 131 780 357 39 356 107 15 183 448 19 287 674 32 010 918 25 942 210
Транспорт, складиране и пощи 15 736 687 4 770 061 1 724 575 2 359 608 3 473 812 3 408 631
Хотелиерство и ресторантьорство 3 682 833 1 262 226 616 847 696 637 755 967 351 156
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 14 174 704 2 907 141 836 174 1 310 179 3 000 432 6 120 778
Операции с недвижими имоти 3 303 510 2 471 511 .. 317 179 .. 34 496
Професионални дейности и научни изследвания 7 803 944 4 218 845 1 040 444 807 314 1 032 631 704 710
Административни и спомагателни дейности 4 074 564 1 116 075 349 635 603 099 771 303 1 234 452
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 144 015 92 634 .. 15 180 ..  -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2022