Премини към основното съдържание

Оборот


ОБОРОТ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2021 ГОДИНА
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 3 604 437 66 619 62 800 144 655 285 718 3 044 645
Преработваща промишленост 75 543 459 3 420 342 2 911 562 6 852 740 20 446 148 41 912 667
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 32 609 534 4 132 292 2 482 854 9 109 313 6 192 943 10 692 132
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2 562 819 259 861 290 124 485 491 558 512 968 831
Строителство 20 601 145 6 388 390 2 334 948 2 793 620 5 908 461 3 175 726
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 160 083 124 48 728 872 19 665 784 22 513 702 37 709 836 31 464 930
Транспорт, складиране и пощи 18 259 810 5 664 839 2 073 162 2 670 844 3 821 603 4 029 362
Хотелиерство и ресторантьорство 5 257 750 1 583 519 844 180 1 024 719 1 248 703 556 629
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 17 233 585 3 667 315 937 640 1 424 788 3 467 750 7 736 092
Финансови и застрахователни дейности 12 272 737 4 929 736 2 224 331 742 544 2 276 351 2 099 775
Операции с недвижими имоти 3 802 492 2 863 224 342 445 372 316 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 8 725 548 4 650 289 1 055 603 1 005 251 1 234 432 779 973
Административни и спомагателни дейности 5 045 721 1 443 119 499 460 802 228 817 208 1 483 706
Образование 439 634 186 012 .. 64 316 132 051 ..
Хуманно здравеопазване социална работа 3 865 728 1 050 968 308 628 444 793 916 770 1 144 569
Култура, спорт и развлечения 2 467 466 387 065 270 985 432 824 857 452 519 140
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 162 088 105 843 .. .. .. -
Други персонални услуги 871 793 757 821 58 122 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.06.2023