Премини към основното съдържание

Оборот


ОБОРОТ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА
(Хил. левове)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 2 410 071 87 903 101 701 115 196 424 096 1 681 175
Преработваща промишленост 72 123 288 2 968 571 2 467 683 6 225 644 18 379 413 42 081 977
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 16 597 376 2 763 895 695 687 2 637 605 3 873 025 6 627 164
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 2 229 799 206 352 231 154 403 046 500 097 889 150
Строителство 16 994 059 5 127 981 1 696 155 2 514 690 5 269 933 2 385 300
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 135 530 932 38 476 898 15 866 579 21 709 262 35 323 852 24 154 341
Транспорт, складиране и пощи 17 097 239 4 829 187 1 948 735 2 268 945 3 882 408 4 167 964
Хотелиерство и ресторантьорство 5 649 831 1 447 891 783 636 1 054 371 1 734 620 629 313
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 12 976 227 2 689 730 818 773 1 187 285 2 712 840 5 567 599
Операции с недвижими имоти 3 404 910 2 476 465 337 028 .. .. 51 446
Професионални дейности и научни изследвания 8 203 034 4 795 458 866 156 856 071 1 021 962 663 387
Административни и спомагателни дейности 5 011 328 1 516 673 565 866 838 762 920 874 1 169 153
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 164 826 115 729 13 067 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
30.11.2020