Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2022 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 296 от 09.05.2022 г., Обн., ДВ, бр. 37 от 17.05.2022 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2022 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2022 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2022 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2022 са:
- Данни относно предотвратяване на незаконното влизане и пребиваване на гражданите на трети страни;
- Данни относно граждани на трети страни съгласно Регламент (ЕС) 2020/851;
- Изследване на бюджета на времето;
- Изследване на образованието и обучението за възрастни (AES) 2022;
- Закрити помещения за спорт в детските градини и училищата;
- Енергийни баланси - раздел "Доставка на енергия";
- Потребление на енергия в индустрията;
- Пазарни индикатори за електрическа енергия и природeн газ;
- Обмен на микроданни и метаданни с държавите членки на ЕС;
- Административно-териториално и териториално деление на Република България;
- Разработване на изследване за баланса на територията на страната по административно-териториални и териториални единици;
- Разработване на седмичен експериментален индекс на цени на домакински електроуреди, продавани онлайн;
- Изложба с инфографики "Преброяване 2021";
- Дигитални публикации и инфографики;
- Брой на постъпилите, одобрените и изплатените заявления от работодатели за компенсиране на работници и служители, за които е въведено спиране на дейността или намалено работно време.

НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК: 
- Наблюдение на работната сила – допълнителен модул за 2022 г. „Професионални умения“;
- Статистическа инфраструктура по IESS за методологическа и техническа подготовка за провеждане на Изследването на образованието и обучението за възрастни (AES) 2022;
- Доходи и условия на живот (ILC) – Статистическа инфраструктура по IESS – SILC 2022 модул – Събиране на годишни данни за 2021 и 2022;
- Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) – Получатели на помощи за безработица;
- Програма за европейски сравнения 2022 г.;
- Провеждане на сравнителен анализ  на данни (огледални сравнения), целящ намаляване на асиметриите при събираните данни;
- Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво;
- Участие в Европейска олимпиада по статистика 2021/2022 г.

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 18 от 04.03.2022 г., са определени 28 603 500 лв., от които 25 119 500 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2022 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 24 914 500 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 205 000 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 500 000 лв. В бюджета на някои изследвания са включени разходи за външни изпълнители.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2022 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.

 

Публикуван на 17.05.2022 г.