Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2018 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 9 от 11.01.2018 г., Обн., ДВ, бр. 8 от 23.01.2018 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2018 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2018 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2018 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2018 са:

- Прогнози за населението;
- Читалища;
- Подготовка и поетапно въвеждане в статистическата практика на страната на Международната класификация на престъпленията за статистически цели (МКПСЦ) на ООН/Евростат;
- Разработване на система от статистически индикатори "Цели за устойчиво развитие 2030";
- Разработване на средство за самооценка на качеството на статистическите изследвания;
- Разработване на национална структура на метаданни за процеса (NPMS) за всички статистически изследвания и зареждането им в националното ИТ средство за съхранение на справочни метаданни;
- Методика за краткосрочно прогнозиране на временни редове;
- Предоставяне на анонимизирани данни за научни и изследователски цели;
- Професионални болести;
- Изследване на употребата на продукти за растителна защита.
 
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
- Модернизация на Хармонизираното европейско изследване на бюджета на времето;
- Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2018 г. за съвместяване на работа със семеен живот;
- Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейско здравно интервю;
- Събиране на данни за ESSPROS;
- Тестване и провеждане на пилотно изследване за насилието, базирано на полов признак;
- Изследване на международния сорсинг;
- Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор "Индустрия";
- Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими статистически бизнес регистри (ESBRs);
- Пилотни проекти по оперативна съвместимост – Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs);
- Пилотно изследване на обхвата и състоянието на екосистемните сметки във физическо изражение;
- Подобряване на методите за разпределяне на емисиите от пътния транспорт и използването на енергия от сектор домакинства по NACE Rev.2 за AEA и PEFA;
- Внос и износ на отпадъци;
- Суб-национална статистика;
- Подобряване на използването на административни източници (ESS.VIP Admin Работен пакет 6 пилотни изследвания и приложения);
- Статистика на научноизследователската и развойна дейност и на иновационната дейност през 2018 година;
- Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС за обмен на конфиденциална статистическа информация;
- ESSnet  "Големи данни II";
- Подобряване на качеството на наблюдението на работната сила;
- Свързани отворени данни;
- Подкрепа за дейности за статистическата грамотност в областта на конкуренцията, игровизацията, електронното обучение;
- Осигуряване на макроикономически сметки и агрегати, съпроводени от сателитни сметки и на измерители на постиженията в социалната сфера - Статистика на цените;
- Осигуряване на макроикономически сметки и агрегати, съпроводени от сателитни сметки и на измерители на постиженията в социалната сфера - Показатели за недвижимите имоти.

Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 99 от 12.12.2017 г., са определени 21 281 300 лв., от които 17 957 300 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2018 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 17 349 214 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 208 086 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 400 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2018 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.