Премини към основното съдържание

Национална статистическа програма за 2017 година

Приета от Министерски съвет с Решение № 15 от 12.01.2017 г., Обн., ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г.
 
 

Националната статистическа програма за 2017 година е разработена в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.

Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация  в Националната статистическа система на Р България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности  в националната програма за 2017 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2017 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2017 са:

- Годишни разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти;
- Дейност на нефинансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство;
- Регионална бизнес демография;
- Регистрации и банкрути;
- Дейност на финансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство;
- Районни отоплителни и охладителни системи;
- Статистическа система от индикатори за устойчиво развитие;
- Пространствени данни за населението в грид формат;
- Внедряване и поддръжка на ИС ""Автоматично консолидиране на бизнес показатели"";
- Продуктови класификации - разработване на нови версии на ПРОДПРОМ (структура и кореспондиращи таблици);
- Разработване на самообяснителни текстове към Комбинирана номенклатура 2017;
- Структура на насаждения с определени овощни видове през 2017 г.
 
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК: 
- Наблюдение на работната сила - допълнителен модул през 2017 г. за самостоятелна заетост;
- Подготовка за ревизия на изследването SILC – Тестване на подвижния модул Здраве (втори приоритет) в SILC 2017;
- Подобряване на Статистиката на социалната защита (ESSPROS);
- Осигуряване на макроикономически сметки и агрегати, съпроводени от сателитни сметки и на измерители на постиженията в социалната сфера:  Дейност 1 „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и Дейност 2 „Показатели за продажбите на недвижимите имоти“;
- Програма за европейски сравнения (2017-2018 г.);
- Свързване на бизнес демографията към данните за търговията чрез характеристиките на предприятията;
- Дейности за модернизация при съставянето на PRODCOM статистика;
- Установяване на процеса по производството на новия показател Индекси на производството в услугите - внедряване в краткосрочната бизнес статистика;
- Стъпки към прилагане на дефиницията за статистическите единици в бизнес статистиката и профилиране в рамките на ESS.VIP ESBRs проект;
- Субсидии за околната среда и подобни трансфери.
 
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.
 
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.
 
Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., обнародван в ""Държавен вестник"", бр. 98 от 09.12.2016 г., са определени 19 591 400 лв., от които 17 267 400 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2017 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 16 256 284 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 661 116 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 350 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2017 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.